Noorsootöö kvaliteet 2011

2011. aastal viidi Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti eestvedamisel läbi linna noorsootöö kvaliteedi hindamine, mis andis ülevaate linna noorsootöö ja selle valdkondade senisest protsessist.

Läbiviidud hindamisprotsess oli ülesehitatud Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) hindamismudeli põhjal ning koosnes kahest osast – sisehindamine ja välishindamine. Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet kogus ja analüüsis sisehindamise tarbeks andmeid huvihariduse ja huvitegevuse, noorte ettevõtlikkuse, kodanikuteadlikkuse ja kodanikukasvatuse, nõustamise, noori puudutavate otsuste, vabatahtlikkuse ja veel mitmete teiste noortega seotud aspektide kohta. Välishindajate meeskond, kuhu kuulusid ENTK osakonnajuhataja Maie Puusepp, Põlva Linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist Janika Usin, Kuressaare Linnvalitsuse noorsootöö ja spordi spetsialist Lindia Lallo ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia noorsootöö metoodika lektor Piret Eit. Kõik välishindajate meeskonna liikmed läbisid spetsiaalse ENTK koolituse, tutvusid külaskäigul Viljandisse linna noorsootöö asutustega, kohtusid noortega ja noorsootöötajatega, uurisid noori puudutavat dokumentatsiooni, tutvusid sisehindamismeeskonna otsusega ning andsid selle kõige põhjal oma hinnangu.

Sise- ja välishinnangut kokku pannes, neid kõrvutades ja erinevusi järgides selgusid valdkonnad, millele tuleks senisest rohkem tähelepanu pöörata. Üldiselt hindas välishindamismeeskond Viljandi linnas tehtava noorsootöö kvaliteedi heaks.

Eesti Noorsootöö Keskuse hindamismudel nägi ette ka erinevate küsitluste läbiviimist, kuid loodud mõõdikud olid universaalsed ja liiga üldised, et saada informatiivset ja vajalikku tulemust. Seetõttu uuriti lähemalt vaid noorsootöö valdkonnas töötavaid inimesi. Viljandi Linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö spetsialisti Ivi Lillepuu sõnul loodetakse lähitulevikus viia läbi linnavalitsuse jaoks olulist infot andva Viljandi linna noori hõlmav uuring.

Hindamismudeli töötas 2010. aastal välja Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ja noortevaldkonna partneritega. Laiapõhjaline hindamismudel oli töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste alusel planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. Noorsootöö kvaliteedi hindamist toetati riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine" raames ning programmi rahastati Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuste 2007-2013 perioodi vahenditest.

Täpsemaid tulemusi on võimalik vaadata siit.

Lisainfo:
Vilja Volmer
kultuuri ja noorsootöö spetsialist
43 54 755; 55 601 884
vilja.volmer@viljandi.ee