Lasteaiakoha taotlemine

Kirjeldus

Lasteaiakohta saab taotleda linna lasteaeda  poolteise kuni seitsmeaastasele lapsel,  kui tema elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linn

Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn

Kohtade jagamine järgmiseks õppeaastaks toimub 31.maini

Vabade kohtade olemasolul jagatakse kohti kogu õppeaasta jooksul

Vanemat teavitatakse avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
Õigusaktid Viljandi Linnavalitsuse 09.06.2014 määrus nr 9 „Viljandi linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"
Vastutaja

Maie Joala

maie.joala@viljandi.ee

435 4764

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud Nõuetekohane avalduse vorm on saadaval linnavalitsuses kohapeal või ka kättesaadav Viljandi linna kodulehel. Täidetud avaldus esitada linnavalitsuse sekretärile. 
Vajaminevad dokumendid Vormikohaselt täidetud avaldus. 
Viide Koolieelse lasteasutuse avalduse vorm (Viljandi Linnavalitsuse 16.06.2014 korralduse nr 447 Lisa 1)

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud Esitada vormikohaselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud avaldus elektrooniliselt e-postiga aadressile viljandi@viljandi.ee
Viide Koolieelse lasteasutuse avalduse vorm

 

 Avalduse täitmiseks tuleb eelnevalt sisse logida!
Для совершения этого действия Вы должны быть залогинены!