12.11.19

Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

Keskkonnalubasid saab taotleda ja jälgida keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Linnavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

AS BHC õhusaasteloa taotlus esitati arvamuse andmiseks 06. novembril 2019. Ettevõte taotles õhusaasteloa nr L.ÕV/329084 muutmist seoses ettevõtte tootmismahu suurenemisega ning täiendavate välisõhku suunatavate saasteainete lisandumisega.  Ettevõte asub aadressil Raua tn 8. Taotlus ja selle lisamterjalid on kättesaadav veebilehel Ametlikud Teadaanded.

Автор: IRIS SAAR