Raieloa taotlemine

12.03.18
Kirjeldus:

Raieluba tuleb taotleda:

 • 10 cm ja suurema rinnasdiameetriga (1,3 meetri kõrgusel juurekaelast) puude (va viljapuud erakinnistul) raieks;
 • puude hoolduslõikuseks.
Kestvus:

Raieloa väljaandmine või sellest keeldumine otsustatakse 1 kuu jooksul nõuetekohase taotluse registreerimisest arvates.

Väljastatud raieloa kehtivus on üks aasta.

Õigusaktid:
Vastutaja:

Age Alas

age.alas@viljandi.ee 

435 4756

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Esitada linnavalitsusele paberkandjal vormikohane taotlus.

Vajaminevad dokumendid:

Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:

 • volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik;
 • plaan, millel on näidatud raiutavad puud;
 • korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus või mittetulundusühistu pädeva organi nõusolek, kui raieluba taotletakse puule, mis kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud elamuühistu, korteriühistu või korterihoonestusõiguse omanike mittetulundusühistu;
 • kinnistu kaasomanike nõusolek, kui raiutav puu kasvab kinnistul, mis on kaasomandis;
 • dokumendid, mis tõendavad, et asjaõigusseaduses sätestatud tingimused on täidetud, kui taotletakse üle kinnistu piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist asjaõigusseaduse tähenduses;
 • kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiutav puu kasvab kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt;
 • Muinsuskaitseameti luba raie läbiviimiseks, kui raiutav puu kasvab Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
 • väljavõte kehtivast detailplaneeringust või ehitusprojektist ja –loast kui puu raiutakse detailplaneeringu või ehitusprojekti alusel.
Viide:   Raieloa taotlemise vorm PDF RTF

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Esitada linnavalitsusele aadressile viljandi@viljandi.ee digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus.

Vajaminevad dokumendid:

Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:

 • volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik;
 • plaan, millel on näidatud raiutavad puud;
 • korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus või mittetulundusühistu pädeva organi nõusolek, kui raieluba taotletakse puule, mis kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud elamuühistu, korteriühistu või korterihoonestusõiguse omanike mittetulundusühistu;
 • kinnistu kaasomanike nõusolek, kui raiutav puu kasvab kinnistul, mis on kaasomandis;
 • dokumendid, mis tõendavad, et asjaõigusseaduses sätestatud tingimused on täidetud, kui taotletakse üle kinnistu piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist asjaõigusseaduse tähenduses;
 • kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiutav puu kasvab kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt;
 • Muinsuskaitseameti luba raie läbiviimiseks, kui raiutav puu kasvab Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
 • väljavõte kehtivast detailplaneeringust või ehitusprojektist ja –loast kui puu raiutakse detailplaneeringu või ehitusprojekti alusel.
Viide: Raieloa taotlemise vorm PDF RTF

 

 

 

 Avalduse täitmiseks tuleb eelnevalt sisse logida!
Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!