Pressiteated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 13.01.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • hoolduskuludes osalemine;
 • koduhooldusteenuse kuludes osalemine;
 • kinnitada sünnitoetuse taotlemise avalduse vorm.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada huvitegevuse ja –hariduse täiendava toetuse kava 2020. aastaks.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Rahandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule teiseks lugemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna 2020. aasta eelarve kinnitamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 25.05.2017 määruse nr 115 «Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord» täiendamine.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Osaühing Formica Projekt poolt koostatud töö nr 2018-11 «Administratiivhoone lammutamine» aadressil Vabaduse plats 6 ja anda ehitusloa taotlejale osaühingule Formica Projekt ehitusluba ehitise lammutamiseks;
 • kinnitada Pinskom Eesti OÜ poolt koostatud töö nr 19337 «Üksikelamu eelprojekt» aadressil Uus tänav 58 ja anda ehitusloa taotlejale osaühingule Pinskom Eesti ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kehtestada Viljandis kinnistu Vilja tn 14 detailplaneering (detailplaneeringute registri nr 2019-003);
 • detailplaneeringu etapiviisiliseks elluviimiseks määrata katastriüksustele uued sihtotstarbed järgnevalt:
 1. katastriüksusele tunnusega 89720:002:0023, lähiaadress Männimäe tee 30, sihtotstarbeks ärimaa;
 2. katastriüksusele tunnusega 89701:001:0489, lähiaadress Riia mnt 44, sihtotstarbeks ärimaa;
 • detailplaneeringu   etapiviisiliseks   elluviimiseks   määrata   katastriüksuste   Tallinna tn 3 ja Turu tn 3 liitmisel moodustatava uue katastriüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Tallinna tn3 // Turu tn 3.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Eesti Arboristide Ühingu kasutusse Trepimäel ja Ranna puiesteel maa-ala pinnaga ligikaudu 12 480 m². Maa-ala   kasutatakse   01.06.2020 – 07.06.2020 Baltimaade   Puuronimise   Meistrivõistluste   (Baltic Treeclimbing Championship) läbiviimiseks eesmärgiga propageerida arboristikat ja aidata kaasa arboristide kutsemeisterlikkuse kasvule.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist