Huvikooli õppetasu maksimise soodustus

Kirjeldus

Õppetasu on huvikooli õppekulu osaline katmine õppuri seadusliku esindaja (vanem) poolt Viljandi Linnavalitsuse määratud suuruses.

Soodustut on õigus taotleda vanemal, kelle Eesti Rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn  ning tema elukoha aadress ühtib lapse elukoha aadressiga ning kelle laps õpib huvikoolis, millel on koolitusluba ning mille õppurite andmed on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

  • Õppetasu soodustus 50% kehtib õppurile, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam) ning see kinnitatakse huvikooli direktori käskkirjaga.
  • Õppetasu soodustus 100%  ühe huviringi osas vanema valikul kehtib õppurile, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

1) on perest, mille netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast töötasu alammäärast kuus;

2) on perest, kus huvikoolis õpib 3 õppurit;
3) on perest, kus kasvab 4 või enam alla 19-aastast last.

  • Õppetasu soodustus 100% kõigi huviringide osas kehtib õppurile, kes on  toimetulekutoetust saavast perest toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul;
  • Õppetasu soodustus 100% kehtib olenemata õpilase registrijärgsest elukohast Viljandi Spordikooli teate  alusel Audentese Spordigümnaasiumi õppurile, kes on kantud Viljandi Spordikooli nimekirja.
Soodustuse saaja on kohustatud teavitama Viljandi Linnavalitsust soodustuse saamise õigus lõppemisest.
Toetuse kestvus 1. septembrist kuni 31. detsembrini ning 1. jaanuarist kuni 31. maini
Õigusaktid

Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord

Huvikooli õppetasu maksmise soodustuse taotlemine ja avalduse vormi kinnitamine

Vastutaja
Vilja Volmer-Martinson
4354755
vilja.volmer-martinson@viljandi.ee

 

Soodustuse taotlemine

Vajalikud sammud

50% õppetasu soodustuse saamiseks  õppurile tervisliku seisundi tõttu on vanem kohustatud koheselt,  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, teavitama huvikooli.

100% õppetasu soodutuse saamiseks on avalduse esitamise tähtajad 15.  jaanuar (perioodile jaanuar - mai) ja 15. oktoober (perioodile september - detsember). Vabastust saavad pered, kus:

  • netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast töötasu alammäärast kuus;
  • huvikoolis õpib 3 õppurit;
  • kasvab 4 või enam alla 19-aastast last;
  • kes saab toimetulekutoetust.

Avalduse esitamine vastavalt vajadusele, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul, kes on  toimetulekutoetust saavast perest.

Soodustuse saaja on kohustatud teavitama Viljandi Linnavalitsust soodustuse saamise õigus lõppemisest.

Vajaminevad dokumendid

Taotlus esitatakse läbi e-teenuste SIIT.

Taotlust on võimalik täita ka linnavalitsuses (vajalik ID-kaart ja PIN 1 parool või Mobiil-ID). Küsimuste korral pöörduge kindlasti ametniku poole (Vilja Volmer-Martinson, 4354755, vilja.volmer-martinson@viljandi.ee).

Erahuvikooli ja eraühingu õppuri puhul tuleb esitada iga soodustuse taotlemise kuu kohta õppetasu arve ja selle maksmist tõendavad dokumendid, mille alusel õppetasu kompenseeritakse.