Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 14.05.2018

Rahandusküsimustes otsustati:

 • linnavalitsus arutas linna eelarvestrateegia küsimusi.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • korraldada Viljandi Lasteaed Männimäe õppetöö lasteaias toimuva rekonstrueerimise perioodil 1. juunist kuni 30. augustini 2018 nii Viljandi Lasteaed Männimäe kasutusloaga ruumides kui ka asenduspindadel. Vanemal on õigus taotleda avalduse alusel täiendavat õppekulu maksmise vabastust, kui perioodil 1. juunist kuni 30. augustini 2018 ei kasutata teenust lasteaed Männimäe ruumides või asenduspindadel;
 • anda Sakala Keskusele nõusolek avaliku ürituse «Kunstikompott 2018» korraldamiseks 19. mai 2018 kell 21.00 – 20. mai 2018 kell 02.00. Üritus toimub Viljandi Lennukitehase hoovis, Hariduse 12a tiigil ja tiigi ümbruses.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 12.03.2018 korraldusele nr 148 läbi viidud linnavara Reinu tee 15-27 võõrandamise elektrooniline enampakkumine nurjunuks;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Reinu tee 15-27 alghinnaga 25 000.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist arhitektuuriametile 5146 eurot Viljandi Vana kalmistu piirdemüüri restaureerimistööde jätkutöödeks;
 • detailplaneeringu elluviimiseks jagada maaüksus lähiaadressiga Reinu põik 4 kolmeks maaüksuseks;
 • määrata Viljandi linnas asuva Uku tn 19 katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa;
 • kinnitada PRO Ehitustrust OÜ poolt koostatud töö nr 201722 «Töökoja rekonstrueerimise ja laiendamise projekt» aadressil Leola tänav 63 ja anda ehitusloa taotlejale PRO Ehitustrust OÜ-le ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
 • kinnitada AU Energiakeskuse OÜ poolt koostatud töö nr 18022 «Männimäe lasteaia energiatõhususe parandamine» aadressil Riia maantee 93 ja anda ehitusloa taotlejale Jaan Sirkelile ehitusluba ehitise ümberehitamiseks
 • ;esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine».

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Tiptiptap OÜ koostatud töö nr 2018104 «Viljandi lastepargi mänguväljaku projekt» ja anda Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba mänguväljaku püstitamiseks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna heakorraeeskiri muutmine ja täiendamine»;
 • anda Northmen Cafe OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Tartu tänav maa-ala pindalaga ca 25m², mis külgneb vahetult kohviku Northmen krundiga Tartu tn 4. Maa-ala kasutatakse suveterrassi rajamiseks;
 • anda Park Hotell Viljandi kasutusse kinnistul aadressiga Raekoja park maa-ala pindalaga umbes 42 m². Maa-ala kasutatakse suveterrassi rajamiseks;
 • anda tasuta Sihtasutuse Ugala Teater kasutusse staadion aadressiga Ranna puiestee 1. Kinnistut kasutatakse Hansapäevade raames toimuva Viljandi esimese staadionikontserdi «Paradiisilinn Viljandi» ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Päevakeskusele ja Viljandi Linnahooldusele sõidukite soetuseks täisteenusliisinguga»;
 • tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 05.03.2018 korralduse nr 131 alusel teostatud vara võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitjaks Enno Lohu ning korraldada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 05.03.2018 korralduse nr 131 punktidele 10, 11 ja 12 auto võõrandamine oksjoni võitjale. Võitnud pakkumise suurus on 871 eurot.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Jakobsoni Kooli direktori ametikohale Krista Andreson alates 25.06.2018 ning määrata direktori ametipalgaks 1800 eurot kuus;
 • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 13.02.2017 korralduse nr 60 alusel OÜ-le TAXROM (registrikood 14170391) antud taksoveoluba.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist