Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 17.04.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;

 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • sotsiaaltranspordi teenuse osutamine;
 • eakate hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • 2016. aasta tegevus- ja projektitoetuse aruannetega hilinejatele sanktsioonide määramine;
 • mitte toetada  2017. a linnaeelarvest MTÜ-d Viljandi Kergejõustikuselts Sakala heiteväljaku rajamisel Paala tee 50 maa-alale. Viljandi linna prioriteet on rajada heiteväljak Viljandi järve randa. Selle rajatise projekteerimiseks on linnaeelarves käesoleval aastal ette nähtud 10 000 eurot.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • Viljandi Linnavalitsuse 06.06.2016 korralduse nr 421 „Viljandi Lasteaed Midrimaa töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine" muutmine;
 • Viljandi Linnavalitsuse 17.02.2014 üldkorralduse nr 108 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamine" muutmine;
 • kinnitada 1. klasside komplektide arv järgnevalt:

1. Viljandi Jakobsoni Kool kuni 4 klassi;

2. Viljandi Kesklinna Kool kuni 3 klassi;

3. Viljandi Paalalinna Kool kuni 2 klassi.

 • Viljandi Lasteaed Mängupesa töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine;
 • anda nõusolek olla partneriteks Martin Kleini skulptuurikompleksi rajamisel Tarvastu valda vastavalt Viljandi linna eelarvelistele võimalustele.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Mall Kõiv, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Tähe tn 3 kinnisasja jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata kaheks kinnisasjaks;
 • algatada kinnistu aadressiga Puiestee tänav 27 detailplaneering.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse haljastuskomisjoni koosseis;
 • kinnitada AS Eleväli koostatud töö nr. 01317-EV „Viljandi Raekoja pargi lipuväljaku arendamine" asukohaga Linnu tn 2 ja anda Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada  „ Heitealade harjutusväljaku ehitusprojekt", töö nr 2017/04/III, asukohaga Paala tee 50a, Viljandi linn ja anda Viljandi Kergejõustikuselts Sakalale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda MTÜ Bonifatiuse Gild kasutusse kinnistu aadressiga Tallinna tänav 1 pindalaga 1562 m². Maa-ala kasutatakse käsitööturu korraldamiseks perioodil 27.07-30.07.2017;
 • lubada Nevo Sillal rajada Viljandi linna kinnistule nr 3762750 aadressiga Kreegi tänav, ca 910 m² suurusele alale laste mänguväljak;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Mooni tänav 11 tasulise hoonestusõiguse võõrandamiseks;
 • korraldada riigihange „Oru, Roosi ja Supeluse tänavate projekteerimine";
 • korraldada riigihange „Viljandi terviseraja hooldustööd".

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0711

Istungi ülevaate koostas

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja

krista.kull@viljandi.ee, 435 4730