Uudised ja teated

« Tagasi

Esimesse klassi astumise avaldusi saab esitada märtsi lõpuni

Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ootab 31. märtsini avaldusi Viljandi linna munitsipaalkoolide – Jakobsoni kooli, Kesklinna kooli või Paalalinna kooli esimesse klassi astuvate laste vanematelt või laste seaduslikelt esindajatelt.

Kaare kooli saab õppima asuda vaid nõustamiskomisjoni soovitusel. Koolikohuslane on laps, kes 1. oktoobriks 2017 saab seitsmeaastaseks või kes sai käesolevaks õppeaastaks koolipikenduse. Vanemate soovil võetakse esimesse klassi vastu ka koolikohustuslikust east noorem laps, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja andnud soovituse tema õppima asumiseks kooli.

Õpilaskohtade jaotamine

Õpilaskohtade jaotamisel arvestatakse lapse registrijärgset elukohta, õdede-vendade õppimiskohta ja koolide võimalusi laste vastuvõtmisel. Vastavalt kehtivale vastuvõtukorrale eelistatakse lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete põhjal Viljandi linn. Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul. Avalduste blanketid on Viljandi Linnavalitsuse blankettide avariiulitel ja Viljandi linna kodulehel. Aprillikuu jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud komisjon saabunud avaldused läbi ning lahendab võimalikud probleemid. Neile avaldustele, mis mingil põhjusel jäävad rahuldamata, saadetakse põhjendusega vastus aprillikuu jooksul avaldusel märgitud aadressile. Rahuldatud avaldused vastuskirja ei saa. 30. aprilliks kinnitatakse esimeste klasside õpilaste nimekirjad koolide kaupa ning pärast seda avalikustatakse need lasteaedades, koolides ja Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametis. Pärast 30. aprilli laekuvate avaldustega tegelevad need koolid, kus on vabu õpilaskohti. Maikuu jooksul peetakse kõikides koolides tutvumiskoosolekud ning õpilased jaotatakse paralleelklassidesse.

Koolikohustuse edasilükkamine

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks saab vanem pöörduda nõustamiskomisjoni poole alates 1. märtsist. Hiljemalt maikuu jooksul peaksid nõustamiskomisjoni olema jõudnud kõik koolimineku pikendusega seotud dokumendid. Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab lapsevanem nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid: avaldus, lapse sünnitunnistuse koopia, arsti kirjalik otsus (väljavõte tervisekaardist ja ravi- või taastusraviplaan), koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta pedagoogi koostatud iseloomustus ehk koolivalmiduskaart.

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagab lapsevanem (eestkostja) lapse arenguks ja taastusraviks vajaliku keskkonna ning võimaluse jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni. See tähendab, et koolipikenduse saanud laps peab käima lasteaias. Viljandimaa nõustamiskomisjon asub aadressil Kauba tänav 12, 71020 Viljandi, telefon 5886 0715, e-posti aadress: viljandimaa@rajaleidja.ee

Koolimineku toetus

Esimest korda Viljandi linna kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal olnud Viljandi linna elanik vähemalt viimased 12 kuud enne 1. septembrit 2017, on võimalus taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad on ka esimest korda esimesse klassi astujad, kes nõustamiskomisjoni otsuse põhjal on määratud õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandi linna. Käesoleval aastal on koolimineku toetuse suurus 100 eurot. Toetus makstakse välja avalduses näidatud arveldusarvele. Viljandi linnale võlgu olevad avaldajad peavad arvestama volikogu määrusega, mis lubab toetusest teha kinnipidamist (tasaarveldust) sissenõutavaks muutunud võlgnevuse summa ulatuses.

Lisainfo: haridusspetsialist Maie Joala, telefon 435 4764, e-post maie.joala@viljandi.ee