Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 13.02.2016

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolide õppekoha tegevuskulu maksumus kalendrikuus ühe õpilase kohta;
 • kinnitada Viljandi linna munitsipaalhuvikoolide õppekoha tegevuskulu maksumus kalendrikuus ühe õpilase kohta;
 • kinnitada Viljandi linna munitsipaallasteaedade õppekoha majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus kalendrikuus ühe lapse kohta.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • Viljandi Linnavalitsuse 13.07.2015 määruse nr 16 «Viljandi linna huvikoolide õppetasude kinnitamine» muutmine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Mall Kõiv, telefon 435 4763

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Muusikakooli rekonstrueerimistööde muudatustööd;
 • rahastada Viljandi järve sõudeala KSH jätkamiseks vajalikke uuringuid 16 680 euro ulatuses;
 • korraldada riigihange «Viljandi Muusikakooli akustiliste kardinate süsteem».

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0711

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Piiri tänav asuva olemasoleva kahekorruselise ärihoone kuni 33% esialgsest mahust laiendamise ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • mitte nõustuda Maa-ameti 17.01.2017 taotluses nr 6-5/17/1256 taotletud maa (lähiaadress Leola tn 59, piiriettepaneku number AT0803190098, ligikaudne pindala 21800 m²) jätmisega riigi omandisse maatulundusmaana. Mitte nõustumise põhjuseks on asjaolu, et taotletav maakasutuse sihtotstarve ei vasta Viljandi linna üldplaneeringu juhtotstarbele. Üldplaneeringu järgne juhtotstarve on korruselamumaa, maa mida kasutab kolme ja enama korrusega või vähemalt kahe trepikojaga kortermaja. Polüfunktsionaalsuse korral peab muu funktsioon sobima põhilise juhtfunktsiooniga;
 • määrata Viljandi linna kvartalis nr 186 asuva maaüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Leola tn 59;
 • linnavalitsus sai ülevaate Paalalinna kooli projekteerimistöödest.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda OÜ-le TAXROM taksoveoluba tähtajatult, alates 13.02.2017;
 • kinnitada Sakala Keskuse revideerimise tulemused;
 • kinnitada Viljandi Spordikeskuse revideerimise tulemused;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 16.01.2017 korralduse nr 23 «Konkursi korraldamine Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori ametikohale» punkti 3 (konkursi komisjoni koosseis).

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist