« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 16.09.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseis;
 • loa andmine asendushooldusteenusel viibiva lapse ajutiselt perekonda andmiseks;
 • anda MTÜ Päikesekillu Perekeskusele 50 ruumi küttepuid;
 • lubada kasutada SA Perekodule eraldatud 2019. aasta tegevustoetust Leola 18a-15 renoveerimiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna aasta õpetaja 2019 aunimetused järgmiselt:
 1. aunimetus aasta noor õpetaja 2019: Kati Kivja, Viljandi Kunstikooli õpetaja;                                     
 2. aunimetus aasta õpetaja 2019: Kersti Raidsalu, Viljandi Männimäe Lasteaia õpetaja;
 3. aunimetus teenekas õpetaja 2019: Ester Sims, Viljandi Kesklinna Kooli õpetaja;
 4. aunimetus aasta haridusasutuse juht 2019: Maarika Reimand, Viljandi Muusikakooli õppejuht.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on krundil Vilja tn 15c asuva laohoone juurdeehituse ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on krundil A. Maramaa pst 24 kuni kahekorruselise kolme ja enama korteriga kortermaja püstitatamise ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnas asuvate katastriüksuste Kalevi tn 12 ja Köstri tn 11 liitmiseks;
 • määrata hoone (EHR kood 120577209, ehitise nimetus tennisehall) koha aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Kaalu tn 2;
 • jagada kinnistu nr 3970439, mis koosneb kolmest katastriüksusest tunnusega 89701:001:0566 (Vaikuse tn 1), 89701:001:0542 (Vaikuse tn 3), 89701:001:0562 (Vaikuse põik 3), kolmeks  eraldiseisvaks kinnistuks vastavalt olemasolevatele katastriüksustele ning kustutada kinnistutelt Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklik kasutusõigus.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Traktori kasutusrent» edukaks pakkumuseks AS-i Stokker ja Stokker Fiance OÜ ühispakkumus. Konkureerivaid pakkumusi ei esitatud. Pakkumuse kohaselt on liisingueseme soetuskulud 71 458,00 eurot ja olelusringi kulud 11 100,00 eurot. Nimetatud summadele lisandub käibemaks;
 • anda Eesti Arboristide Ühingu kasutusse Lossimägedes maa-ala pinnaga ligikaudu 26 640 m². Ala kasutatakse Baltimaade Puuronimise Meistrivõistluste (Baltic Treeclimbing Championship) läbiviimiseks 01.06.2020 – 07.06.2020 eesmärgiga propageerida arboristikat ja aidata kaasa arboristide kutsemeisterlikkuse kasvule;
 • kasutada investeeringute reservi järgmisteks tegevusteks:
 1. Pika tänava munakivisillutise vuukide täitmine;
 2. Pauluse koguduse kivimüüri lisanduv vuukide täitmine;
 3. Lastepargi asfaltist rattaringi katte taastamine;
 4. Vabarna tänavale sõidutee ehitamine.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • algatada Viljandi linnale kuuluval Mooni tn 15 kinnistul tähtaegselt täitmata kohustuste tõttu hoonestusõiguse tagasilangemine Viljandi linnale;
 • linnavalitsus sai ülevaate Viljandi linna delegatsiooni külaskäigust sõpruslinn Ternopili Ukrainas.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist