« Tagasi

Algab avalduste esitamine 1. klassi astumiseks

Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ootab kuni 31. märtsini avaldusi Viljandi linna munitsipaalkoolide – Jakobsoni kooli, Kesklinna kooli ja Paalalinna kooli esimesse klassi astuvate laste vanematelt või laste seaduslikelt esindajatelt.

Koolikohuslane on laps, kes 1. oktoobriks 2020 saab seitsmeaastaseks või kes on saanud eelnevalt käesolevaks õppeaastaks koolipikenduse. Vanemate soovil võetakse 1. klassi vastu ka koolikohustuslikust east noorem laps, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja andnud soovituse tema õppima asumiseks kooli. Kaare kooli saab õppima asuda vaid koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

Abilinnapea Janika Gedvil ütles, et need vanemad, kes vajavad oma lapsele 1. klassi koolikohta peale komisjoni otsust, peavad juba otse koolide poole pöörduma.

«Meenutan, et koolikohad 2.-9. klassini on koolide jagada, kus on ülevaade vabadest kohtadest,» ütles Gedvil. Abilinnapea sõnul on kõik Viljandi koolid väga head.

Õpilaskohtade jaotamine

Õpilaskohtade jaotamisel arvestatakse lapse registrijärgset elukohta, võimalusel eelistatakse sooviavaldusi õppida õdede-vendadega samas koolis ja koolide õppekohtade arvu. Vastavalt kehtivale vastuvõtukorrale eelistatakse lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete põhjal Viljandi linn. Kui kooli on soovijaid rohkem kui koolil on õppekohti, siis komisjon määrab sisseastujale kooli, arvestades tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem. Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul.

1. klassidesse astumine on korraldatud läbi e-keskkonna, kuhu saab siseneda valides www.viljandi.ee lehelt ülevalt menüüst E-teenused. Sisse saab logida ID-kaardi või Mobiil-IDga. Taotluse nimi on «1. klassi astumise taotlus ja koolimineku toetuse taotlus» ehk see on kaks ühes taotlus. Ainult «Koolimineku toetuse taotluse» esitavad need lapsevanemad, kelle lapsed ei lähe Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse.

Kui lapse registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn, siis tuleb taotluse vorm alla laadida www.viljandi.ee lehelt rubriigist «Avalduste vormid» ning saata aadressile viljandi@viljandi.ee. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

Aprillikuu jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud komisjon saabunud avaldused läbi ning määrab koolide nimekirjad tulenevalt kehtivast vastuvõtmise korrast ning koolikohtade arvust. Neile avaldustele, mis mingil põhjusel jäävad rahuldamata, saadetakse põhjendusega vastus aprillikuu jooksul avaldusel märgitud  e-posti aadressile.

30. aprilliks kinnitatakse esimeste klasside õpilaste nimekirjad koolide kaupa ning seejärel avalikustatakse need kooli veebilehtedel. Pärast 30. aprilli laekuvate avaldustega tegelevad need koolid, kus on vabu õpilaskohti. Maikuu jooksul toimuvad  koolides infokoosolekud.

Koolikohustuse edasilükkamine

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole. Viljandimaa kooliväline nõustamismeeskond asub aadressil Kauba tänav 12, 71020 Viljandi, tel 7350700, e-posti aadress: rajaleidja@rajaleidja.ee

Koolimineku toetus

Esimest korda Viljandi linna kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal olnud Viljandi linna elanik vähemalt viimased 12 kuud enne 1. septembrit 2020, on võimalus taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad on ka esimest korda esimesse klassi astujad, kes koolivälise nõustamismeeskonna otsuse põhjal on määratud õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandi linna. Käesoleval aastal on koolimineku toetuse suurus 150 eurot. Toetus makstakse välja avalduses märgitud arveldusarvele. Viljandi linnale võlgu olevad avaldajad peavad arvestama volikogu määrusega, mis lubab toetusest teha kinnipidamist (tasaarveldust) sissenõutavaks muutunud võlgnevuse summa ulatuses.

Küsimusi, mis puudutavad kooliminekut, saab esitada Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti haridusspetsialistile Maie Joalale telefonil 435 4764 või e-postiaadressil maie.joala@viljandi.ee.