« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 10.09.2018

Sotsiaalküsimuste otsustati:

 • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 07.10.2013 korraldus nr 686 «Koduteenuste osutamine suure hooldusvajadusega sügava või raske puudega inimestele»;
 • kehtestada laste turvakoduteenuse hind Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavatele isikutele ja teise kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil elavatele isikutele;
 • kehtestada täiskasvanud isikute varjupaigateenuste hinnad alates 01.01.2019;
 • kehtestada koduteenuste hinnad alates 01.01.2019 Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavatele isikutele ja teise kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kuid reaalselt Viljandi linna territooriumil elavatele isikutele;
 • kehtestada sotsiaaltransporditeenuse hinnad alates 01.01.2019;
 • kehtestada saunateenuse hinnad alates 01.01.2019.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks eelnõu «Hoonestusõiguse väljaostmine ja laenu võtmine», eesmärgiga lõpetada Viljandi linna ja Riigi Kinnisvara AS vahel 30.12.2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingud ja hoonestusõiguse võlaõiguslikud müügilepingud (nr 9239 ja 9242) Riia mnt 91 ja Jakobsoni tn 42/42a kinnistute ning hoonete kohta ja osta vastavalt hoonestusõiguse lepingute punktidele 16.1 hoonestusõigus hoonestajalt tagasi ning lubada Viljandi Linnavalitsusel võtta hoonestusõiguste tagasiostmise katteks laenu mahus kuni 4 550 000 eurot, arvestades, et aastased laenu graafikujärgsed maksed jääksid samasse suurusjärku nimetatud hoonestusõiguse lepingute kohta kehtivate graafikute aastaste tagasimaksetega;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 26.06.2014 määruse nr 21 «Viljandi linna arengukava aastateks 2013-2020 ülevaatamine» ja Viljandi Linnavolikogu 26.06.2014 määruse nr 23 «Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 ülevaatamine» kehtetuks tunnistamine».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • lubada Viljandi Vana Veetorni külastamine 16. septembril tasuta;
 • määrata Viljandi linna aasta õpetaja 2018 aunimetus järgmiselt:
 1. Aasta noor õpetaja 2018 – Liisa Koemets, Viljandi Muusikakooli õpetaja;
 2. Aasta õpetaja 2018 – Jane Kruusamäe, Viljandi Kesklinna Kooli õpetaja;
 3. Teenekas õpetaja 2018 – Maie Tammemäe, Viljandi Huvikooli õpetaja;
 4. Aasta haridusjuht 2018 – Aavo Soopa, Viljandi Kesklinna Kooli direktor;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada OÜ Proff Praktik poolt koostatud töö nr 18023 «Tööstushoone tootmisruumide kohandamine kaupluseruumideks» aadressil Lossi tänav 41a ja anda ehitusloa taotlejale A1M OÜ ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
 • kinnitada PRO Ehitustrust OÜ poolt koostatud töö nr 201828 «Viljandi Linnahoolduse baashoone projekteerimis-ehitustööd» aadressil Musta tee30 (laohoone, ehitisregistri kood 112017136) ja anda ehitusloa taotlejale Osaühing Silindia Ehitusele ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
 • anda nõusolek kinnistule aadressiga Riia mnt 66 Viljandi linn seatud hoonestusõiguse omanikule Osaühing Bed Factory Sweden nimetatud hoonestusõiguse koormamiseks järgnevalt:
 1. seada hoonestusõigusele isiklik kasutusõigus Enefit Green AS kasuks päikeseenergial töötava elektritootmisseadme paigaldamiseks ja omamiseks;
 2. seada hoonestusõigusele reaalkoormatis Eesti Energia Aktsiaselts kasuks;
 • võtta vastu kinnistu aadressiga Riia mnt 99 detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringuga määratakse Riia mnt 99 krundi ehitusõigus kahe ärihoone-korterelamu püstitamiseks. Planeeringualas suurusega ca 1,1 ha on Riia maantee, Kaja tänava ja Riia mnt 101 kruntide osad ulatuses, kus määratakse liikluskorralduse põhimõtted;
 • kehtestada Viljandis kinnistute Männimäe tee 30, Riia mnt 44 ja Männimäe tee osa detailplaneering.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda osakasutusluba Viljandi Linnavalitsusele kuuluvale hoone ruumidele aadressil Riia maantee 93;
 • korraldada riigihange «Järveotsa arendusalal asuva militaarpärandi objektide lammutustööd».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Viljandi Linnavalitsusele», eesmärgiga delegeerida riigihangete seaduse § 9 lõikes 3 sätestatud hankekorra kehtestamine Viljandi Linnavalitsusele.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist