Projekteerimistingimuste taotluse vormi detailplaneeringu täpsustamiseks saab Majandus- ja taristuministeeriumi kodulehelt  https://www.mkm.ee/et/ehitisregister .

Ehitusseadustiku [RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015] § 3315, Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine alusel tasutakse projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 25 eurot.

Riigilõiv tasutakse Viljandi Linnavalitsuse arveldusarvele numbrile EE342200221011977969 Swedbank või EE021010302005455005 SEB. Selgitusse märkida mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

08.06.2020

Viljandi Linnavalitsus algatas 01.06.2020 korraldusega nr 229 krundi Musta tee 26 (89705:001:0880) projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Väljastatavad projekteerimistingimused on krundil Musta tee 26 abihoone ehitusprojekti koostamise aluseks. Krundi Musta tee 26 kohta kehtib detailplaneering „Viljandi linna kvartalite nr 187, 188, 191 ja 198 detailplaneering" (Viljandi linna planeeringute registri nr 2001-010), mis on kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 15.09.2003 korraldusega nr 672.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 2 alusel detailplaneeringuga määratud hoonestusala tingimusi. Projekteerimistingimuste eelnõu on avaldatud Viljandi linna kodulehel 08.06.2020 - 17.06.2020.
Huvitatud isikutel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid Viljandi Linnavalitsusele Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi ja e-postile viljandi@viljandi.ee kuni avaliku väljapaneku lõpuni. Viljandi Linnavalitsus teeb ettepaneku korraldada projekteerimistingimuste andmise menetluse ilma avalikku istungit läbi viimata.
Projekteerimistingimuste andmise algatamise korraldust näeb siin.
Projekteerimistingimuste eelnõu näeb siin.

 

Avaliku väljapaneku läbinud projekteerimistingimused

Pirni tn 19 krundi projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 06.04.2020 - 15.04.2020. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Viljandi Järveotsa arendusala kvartalites pos 2, 5 ja 6 (proj.tingimuste skeem 1) asuvate kruntide projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 25.12.2019 - 03.01.2020. Projekteerimistingimusi näeb siin.

C.R.Jakobsoni tn 2c, C.R.Jakobsoni tn 2a ja Turu tn 6 kruntide projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 11.12.2019 - 20.12.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin.  

Roo tn 9 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 11.12.2019 - 20.12.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin.  

Männimäe tee 4 ja Männimäe tee 6 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 04.12.2019 - 13.12.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin.  Projekteerimistingimuste lisa näeb siin.

Kullamäe tn 22 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 30.09.2019 - 09.10.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin.

A. Maramaa pst 24 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 23.09. - 02.10.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin

Vilja tn 15c projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus

23.09. - 02.10.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Arkaadia aed 4 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus
22.06. - 02.07.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Endla tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 27.05.-06.06.2019. Projekteerimistingimusi näeb  siin.

Raua tn 6a krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus toimus 20.12.2017-04.01.2018. Projekteerimistingimusi näeb siin.

2016

Sammuli puhkeküla projekteerimistingimuste avatud mentelus toimus 26.08-09.09.2016. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Johan Laidoneri plats 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus toimus 13.-18.07.2016.
Projekteerimistingimusi näeb siin.

Reinu tee 46 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 08.-22.02.2016. Projekteerimistingimusi näeb siin.

2015

Musta tee 9 projekteerimistingimuste  avatud menetluse avalik väljapanek toimus 23.11.-7.12.2015. Projekteerimistingimusi näeb siin.