Pressiteated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 02.03.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • kehtestada Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna teenuste hinnad;
 • volitustete andmine piiratud teovõimega isikute nimel asjade ajamiseks ja arvelduskontode kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • lapse paigutamine asendushooldusteenusele;
 • anda volitus lapse nimel asjade ajamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata 2020. aasta I taotlusvooru loomestipendiumid järgmiselt:
 1. Jaan Jaago / Muusikaline loometöö / 800 €
 2. Kirjeldustõlge OÜ / Paul Kondase maalidele kirjeldustõlke loomine / 1000 €
 3. Ave Alvre / Viljandi IV Öötantsupeo lavastuse loomine / 400 €
 4. Ave Alvre / Loometöö toetus Aare Külamale ja Henri Rohtile, Viljandi Gümnaasiumi Öölaulupeo muusikaseadete loojatele / 200 €
 • määrata 2020. aasta I taotlusvooru spordistipendiumid järgmiselt:
 1. Kristel Sandra Soonik / Treeninglaager Hispaanias / 300 €
 2. Toomas Tasane / Elina Tasase osavõtt treeninglaagrist Hispaanias / 300 €
 3. Viljandi Sõudeklubi / Viljandi sõudjate osalemine Horvaatia avaveelaagris / 500 €
 4. Joosep Tammemäe / Osalemine seiklusspordi maailmakarikasarja II etapil Lesothos / 300 €
 5. Kristo Galeta / Treeninglaager USAs / 500 €
 6. Liina Peel / Kevadises kergejõustiku ettevalmistuslaagris osalemine Itaalias / 750 €.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • korraldada eelläbirääkimistega üürimäära pakkumine Viljandi Vaksali tn 2 kinnistule koos kinnistul asuva hoonega suletud netopinnaga 1196,8 m² koos sinna juurde kuuluva sisustuse ning kahe koormatud üürilepinguga, eesmärgiga leida tervele kinnistule üks keskne üürnik, kes korraldaks kinnistu ning sellel asuva hoone haldamist ja majandamist.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute  koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks C. R. Jakobsoni tänav T2 tehnorajatise omamiseks ja Arkaadia aia tehnorajatise omamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Planeedi tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ja jaotuskapi omamiseks;
 • määrata detailplaneeringu järgsel katastriüksuste Raudtee tn 2 ja Raudtee tn 4 jagamisel moodustatava nelja uue katastriüksuse koha-aadressid;
 • määrata Lossi tn 41a hoone uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Keskuse tn 4;
 • muuta Keskuse tänava maaüksuste koha-aadressid järgnevalt:
 1. senise maaüksuse C. R. Jakobsoni tn 21b uus koha-aadress on Viljandi maakond, Viljandi linn, Keskuse tänav T1;
 2. senise maaüksuse Uus tn 4a uus koha-aadress on Viljandi maakond, Viljandi linn, Keskuse tänav T2;
 • anda kasutusluba hoonele aadressil Hiie puiestee 6;
 • kinnitada osaühing Formica Projekt poolt koostatud töö nr 2019-20 «Viljandi Kesklinna Kooli kunstimaja ümberehitamine ja laiendamine» aadressil C. R. Jakobsoni tänav 42a ja anda ehitusloa taotlejale osaühingule Formica Projekt ehitusluba ehitise ümberehitamiseks;
 • võtta vastu kinnistu Kreegi tn 15 detailplaneering;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Oja tee 2a kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks;
 • esitada volikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 25.04.2012 määruse nr 113 «Reklaami ja teabe paigaldamise kord» muutmine;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 25.04.2012  määruse nr 114 «Reklaamimaks Viljandis» muutmine».

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • korraldada riigihange «Aia- ja haljastusjäätmete kogumine ja vedamine aastatel 2020-2021» (viitenumber 218140);
 • lubada korteriühistul Suur-Kaare 39 rajada 20-kohaline parkla;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Tuisu tänav 9 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Arvi Rätsepaga ning kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 17 160 eurot;
 • anda nõusolek kinnistut registriosa numbriga 3980739 koormava hoonestusõiguse jagamiseks selliselt, et tekiks kaks eraldiseisvat hoonestusõigust, mis koormaks eraldiseisvalt jagamise teel tekkinud elamumaa sihtotstarbega kinnistuid aadressidega Oja tee 3a ja Oja tee 3b;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine», eesmärgiga võõrandada hoonestusõigusega koormatud kinnistu Mooni tänav 4;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Reinu tee 30 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping OÜ Proland Varaga ning kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 25 000 eurot;
 • kinnitada 2020. aasta tänavate remondi plaan.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042