Vabad töökohad

Viljandi Lasteaed Mängupesa kuulutab välja konkursi õpetaja assistendi ametikohale (koormus 1,0)

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus;
 • lapsehoidja kutsetunnistus või pedagoogilised kompetentsid.

Kasuks tuleb: lastega töötamise kogemus, valmisolek meeskonnatööks, hea suhtlemisoskus. Tööle asumise aeg 21.08.2017

Avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 26.05.2017 a. aadressile Riia mnt.30, Viljandi 71010 või e-mailile mangupesa@viljandi.ee

Lisainfo telefonil: 5326 4642

 

Viljandi Lasteaed Mängupesa kuulutab välja konkursi õpetaja abi ametikohale (1,0) 

Konkursist osavõtuks esitada avaldus, CV, haridust ja läbitud pedagoogilisi koolitusi tõendavad dokumendid.

Kasuks tuleb vähemalt keskharidus ja varasem lastega töötamise kogemus.

Tööle asumise aeg 21.08.2017

Dokumendid saata hiljemalt 26.05.2017 aadressile Riia mnt. 30, Viljandi või e-mailile mangupesa@viljandi.ee

 

Lisainfo telefonil: 5326 4642

 

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse majandusameti juhataja

Ametijuhi tegevuse eesmärgiks on Viljandi linna majandusameti juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine.

Ootame Sind kandideerima kui omad:

 • kõrgharidust (eelistatult tehniline kõrgharidus);
 • vähemalt kolme aastast erialast töökogemust;
 • varasemat töökogemust juhina;
 • väga head planeerimis- ja analüüsioskust;
 • projektipõhistes tegevustes osalemise kogemust (projektide kirjutamise oskus);
 • vastavust avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
 • väga head koostöö- ja suhtlemisoskust;
 • lahendustele ja tulemustele orienteeritust;
 • head arvuti kasutamise oskust.

Majandusameti juhataja peamised ülesanded on:

 • linna investeeringute programmi väljatöötamisel osalemine;
 • tänavate, taristute, haljastute, keskkonna ja kinnisvarahalduse arendamise strateegiate väljatöötamise juhtimine;
 • linna hankestrateegiate väljatöötamisel osalemine;
 • tellija funktsiooni täitmine ehitusprojektides;
 • arengukava koostamise ja täitmisse protsessi haldamine;
 • kriisireguleerimise vastutava isiku roll;
 • osalemine omavalitsuse juhtorganite töös;
 • majandusameti töö juhtimine.

Omalt poolt pakume Sulle võimalust kaasa lüüa Viljandi linna arendamisel, enesetäiendamist valdkonnaalastel koolitustel ning eneseteostusvõimalust.

Täiendav info abilinnapealt Kalvi Märtin tel 435 4713

Kandideerimiseks esita Viljandi Linnavalitsusele 3. juuniks 2017. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee:

 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

 

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse kinnisvara haldusameti juhataja

Viljandi linnavalitsuse loodava kinnisvara haldusameti ülesandeks on Viljandi linna omandisse kuuluvate hoonestatud kinnistute, eluruumide ja mitteeluruumide haldamise korraldamine sh kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

Ameti juhataja teenistuse peamine eesmärk on kinnisvara haldusameti ameti töö juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, kogu Viljandi linna kinnisvara haldamise strateegia elluviimise korraldamine, Viljandi linna kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, sh hangete korraldamine, temale määratud kinnisvaraportfelli tulemuslik majandamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • soovitavalt omandatud kinnisvara haldusjuhi kutse;
 • vähemalt kahe aastane erialane või juhtimisalane töökogemus;
 • väga hea planeerimis- ja analüüsioskus;
 • projektipõhistes tegevustes osalemise kogemus (projektide kirjutamise oskus);
 • vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • lahendustele ja tulemustele orienteeritus;
 • hea arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume võimalust arendada välja kuluefektiivne ja avaliku halduse põhifunktsioone toetav linnale kuuluva kinnisvara haldamise struktuur ja enesetäiendamist valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info abilinnapealt Kalvi Märtin tel 435 4713 või e-kiri kalvi.martin@viljandi.ee

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 3. juuniks 2017 k.a. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

 

Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna spetsialisti leidmiseks

Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna spetsialisti peamisteks ülesanneteks on osakonna loomine ja selle tegevuse edaspidine juhtimine.

Laste ja perede osakonna eesmärgiks on tagada Viljandi linna lastele, noortele ja lastevanematele ning nendega tegelevatele spetsialistidele kvaliteetne ja mitmekülgne nõustamisteenus.

Loodava osakonna ülesanneteks on:

 • koondada, süstematiseerida ja vahendada infot ning teavitamis- ja nõustamisalaseid metoodilisi teavitus- ja infomaterjale;
 • koguda ning analüüsida lapsi ja noori puudutavat informatsiooni (sh koolikohustuse mittetäitmist ja põhihariduseta koolist väljalangemist), mis on nõustamiseks, teenuse osutamiseks ja arendamiseks ning päevakeskuse tegevuste planeerimiseks vajalikud;
 • korraldada tegevuse eesmärkidest tulenevaid üritusi, teabepäevi, kursuseid ning koolitusi;
 • kaasata oma tegevustesse ja teenuste arendamisse noori, haridusasutusi, linnavalitsuse ameteid ning teha siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd;
 • viia ellu eesmärkide saavutamist toetavaid projekte, osaleda siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides;
 • toetada perekondi kogukonda lõimumisel.

Ootame Sind kandideerima, kui

 • Sul on magistrikraad või sellel vastav kvalifikatsioon sotsiaalteaduste valdkonnas;
 • Omad varasemat töökogemust juhina;
 • Sa saad edukalt hakkama suure töökoormuse ja pingeliste olukordadega ning sa ei karda väljakutseid;
 • Väärtustad meeskonnatööd ning oled hea suhtleja ja esineja;
 • Oskad eesti keelt kõrgtasemel, vene ja inglise keelt vähemalt kesktasemel;
 • Sul on hea arvutioskus.

Omalt poolt pakume Sulle võimalust kaasa lüüa uue üksuse loomises, panustada Viljandi linna hariduselu arengusse, enesetäiendamist valdkonnaalastel koolitustel ning eneseteostusvõimalusi.

Lisainformatsiooni saab haridus- ja kultuuriameti juhatajalt Tiivi Tiido telefonil 435 4763

Kandideerimiseks esita 3. juuniks k.a. Viljandi Linnavalitsusele Linnu t 2 Viljandi 71020 või e-posti aadressil viljandi@viljandi.ee

 • Elulookirjeldus (CV);
 • Motivatsioonikiri, milles too välja oma senised suuremad tööalased saavutused ja visioon laste ja perede osakonna juhatajana;
 • Haridust tõendava dokumendi koopia;
 • Muud dokumendid, mida pead oluliseks.

 

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse kinnisvarahalduri

Viljandi linnavalitsuse loodava kinnisvara haldusameti ülesandeks on Viljandi linna omandisse kuuluvate hoonestatud kinnistute, eluruumide ja mitteeluruumide haldamise korraldamine sh kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.
 

Kinnisvara halduri põhiülesanneteks on kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine sh hangete korraldamine, temale määratud kinnisvaraportfelli tulemuslik majandamine, energiasäästu küsimustega tegelemine ja kinnisvara haldusameti haldusalas olevate hoonete ja kinnistute haldamine haldustarkvaras.
 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • kinnisvaraalane ettevalmistus;
 • eelnev erialane töökogemus;
 • hea arvuti kasutamise oskus sh kinnisvara haldus tarkvara kasutamise oskus;
 • vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • lahendustele ja tulemustele orienteeritus.
   

Omalt poolt pakume võimalust eneseteostuseks tervikliku kinnisvaraportfelli töö koordineerimisel ja enesetäiendamist valdkonnaalastel koolitustel.
 

Täiendav info abilinnapealt Kalvi Märtin tel 435 4713 või e-kiri kalvi.martin@viljandi.ee


Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 3. juuniks 2017 k.a. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee