Viljandi Linnavalitsus võtab arhitektuuriameti teenistusse planeeringuspetsialisti

28/01/20

Nõuded planeeringuspetsialisti kandidaadile:

 1. kõrgharidus;
 2. soovitatavalt erialase või sarnase töö kogemus;
 3. teadmised omavalitsuse toimimise alustest;
 4. kontoritarkvara kasutamise oskus ja CAD tarkvaraga töötamise kogemus;
 5. väga hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus ning koostöövalmidus;
 6. kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Planeeringuspetsialisti peamised tööülesanded:

 1. avalikkuse ja huvitatud isikute kaasamise korraldamine detailplaneeringute algatamisel ja  koostamisel, avalikkusele suunatud materjalide ettevalmistamine, sh planeeringualaste ajaleheartiklite ja teadete koostamine;
 2. planeeringute lähteseisukohtade väljatöötamisel osalemine koostöös planeeringu algatamisest huvitatud isikuga ja planeeringuala kruntide omanike ning elanikega;
 3. planeeringute koostamisel ja koostamise korraldamisel osalemine;
 4. planeeringute andmekogu ja veebipõhise registri pidamine, planeeringuid puudutava info ja materjalide uuendamine linna kodulehel;
 5. planeeringut täpsustavate projekteerimistingimuste menetluse korraldamine ja projekteerimistingimuste põhjal muudatuste tegemine kehtivate detailplaneeringute materjalides;
 6. oma teenistusülesannete piires linna õigusaktide eelnõude koostamine.

Omalt poolt pakume:

 • stabiilset töötasu;
 • võimalust enesetäiendamiseks;
 • 35 päeva põhipuhkust;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • sportimisvõimaluste toetamist.

Täiendav info arhitektuuriameti juhatajalt – peaarhitektilt Olav Remmelkoor tel 435 4739.

Kandideerimiseks esitada CV,  kaaskiri ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele hiljemalt 27. veebruariks 2020 Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse kinnisvara haldusameti spetsialisti

15/01/20

Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti ülesandeks on Viljandi linna omandisse kuuluvate hoonestatud kinnistute, eluruumide ja mitteeluruumide haldamise korraldamine, sh kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, millega tagame parema töö- ja õpikeskkonna kõikidele, kes kasutavad hallatavaid hooneid.

Spetsialisti põhiülesandeks on olla vahelüliks teenusepakkuja, hoone kasutaja ning ametkondade vahel. Suhtlus kõigi nende vahel käib elektroonilises hoolduspäevikus, mille administraatoriks on spetsialist. Spetsialist koostab eelnõusid Viljandi linnavalitsuse istungiteks, vormistab lepinguid ja hankedokumente ning täidab veel palju muid põnevaid ülesandeid.

Ootame sind oma meeskonda, kui sul on:

 • kõrgharidus;
 • täidetud avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavad nõuded;
 • süsteemne ja analüütiline ning lahendustele orienteeritud mõtlemine ning võime näha nii detaile kui ka suurt pilti;
 • väga hea arvuti (sh kontoritarkvara) kasutamise oskus (eriti tabelarvutus­tarkvara ja tekstitöötlus­tarkvara);
 • võimekus tegeleda mitme teemaga paralleelselt, säilitades samal ajal rahuliku meele ja otsustusvõime;
 • oskus näha mitu sammu ette ning olla leidlik lahendusteni jõudmisel;
 • suurepärane kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus eesti keeles;
 • eelnev erialane praktiline töökogemus;
 • soov töötada väikses, rõõmsameelses ja nooruslikus meeskonnas.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekülgseid ja põnevaid tööülesandeid;
 • rohkelt arenemisvõimalusi kinnisvara haldamise ja arendamisega seotud valdkonnas;
 • võimalust õppida otse oma ala spetsialistidelt;
 • võimalust erialasteks täiendkoolitusteks;
 • professionaalset, sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • põnevaid ühisüritusi;
 • tervise- ja spordikulude hüvitamist;
 • ametitelefoni kasutamise võimalust.

Täiendav info ametijuhilt Andres Mägilt tel 435 4752 või e-posti aadressilt andres.magi@viljandi.ee

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad Viljandi Linnavalitsusele 15. veebruariks 2020 aadressile Linnu tn 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga aadressile viljandi@viljandi.ee.