Vabad töökohad

Viljandi Linnahooldus võtab tööle juhiabi

Asutuse Viljandi Linnahooldus tegevuse põhieesmärgiks on linna avalike üldkasutatavate territooriumide hooldus- ja heakorratööde korraldamine ja teostamine, linnavara ja infrastruktuuri rajatiste korrashoiu korraldamine või teostamine.

 

Juhiabi peamisteks tööülesanneteks on asutuse juhi ja töödejuhatajate assisteerimine, asutuse asjaajamise korraldamine ja tulemuslik rakendamine tagamaks tööde efektiivse planeerimise ning kulueelarve objektipõhise aruandluse koostamise.

 

Juhiabi ülesanded:

 • Viljandi Linnahoolduse juhataja assisteerimine.
 • Viljandi Linnahoolduse töödejuhatajate asendamine.
 • Viljandi Linnahoolduse kulueelarve jaotamine vastavalt tegelikele kuludele kinnistu põhiselt.
 • Töötervishoiu ja tööohutusega seotud dokumentatsiooni koostamine ja valdkonnaalaste koolituste korraldamine ja/või läbiviimine.
 • Riigihanke alusdokumentide (tehnilise kirjelduse) ja hankeplaani koostamine.
 • Traktorite ja muude Viljandi Linnahoolduse sõidukite GPS-ide jälgimine ja kontroll.
 • Viljandi Linnahoolduse ostuprotsesside toimimise tagamine koostöös juhataja, töödejuhatajatega.
 • Jooksvate tööülesannete täitmine, mis tulenevad töö iseloomust ja juhataja korraldustest.
 • Kinnisvara korrashoiu infosüsteemi tulemuslik kasutamine ning vajadusel Viljandi Linnahoolduse töötajate nõustamine infosüsteemi kasutamisel.
 • Tekstitöötlus: teenistuse jooksvate dokumentide, kirjade trükkimine, juhataja korralduste ja käskkirjade vormistamine.
 • Telefonikõnedele vastamine ja info jagamine.
 • Viljandi Linnahoolduse üldinfo valdamine ja edastamine asjaosalistele.
 • Viljandi Linnahoolduse tööd puudutava informatsiooni töötajatele jaotamine elektrooniliselt või paberkandjal.
 • Tööplaanide elektrooniline koostamine ja töödejuhatajatele jaotamine ning täitmise jälgimine ja analüüs.
 • Remonttööde tellimuste hinnapakkumiste edastamine tellijale ja tagasiside küsimine.
 • Tööpakkumiste koostamine ja levitamine.
 • Inventuuride tehniline korraldamine.
 • Tööajatabelite säilitamine ja koondaruannete koostamine.
 • Tuluarvete aruannete koostamine rahandusametile.

 

Nõudmised kandidaadile

- kesk-eri või kõrgharidus;

- hea analüüsi- ja planeerimisvõime ning tehniline taip;

- B-kategooria juhiluba;

- väga hea suhtlemisoskus;

- kõrge kohuse- ja vastutustunne.

 

Täiendav info Linnahoolduse juhataja kt. Üllar Loperilt tel 59191399.

 

Motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Viljandi Linnavalitsusele 04. maiks k.a Laidoneri plats 5, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

 

Viljandi Linnahooldus pakub tööd majahoidjatele

Töö sisuks on Viljandi linnale kuuluvate kinnistute ümbruste heakorrastamine ning korrashoidmine.

Heakorrastamise hulka kuulub: koristamine, lumelükkamine, hekkide pügamine, muruniitmine ning teised heakorratööd vastavalt vajadustele.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Töötasu 775.- EUR

Tööaeg 6.00-15.00 (võimalik töötada osatööajaga)

Nõudmised kandidaadile:

 • kohusetundlikkus ja oskus iseseisvalt töötada

Soovituslik:

 • B-kategooria juhiluba
 • isikliku sõiduki kasutamise võimalus
 • eelnev töökogemus

Täiendav info Linnahoolduse juhatajalt tel: 517 1894 või e-posti teel linnahooldus@viljandi.ee

CV  palume saata Viljandi Linnahooldusele Johan Laidoneri plats 5, Viljandi 71020 või e-kirjaga linnahooldus@viljandi.ee