« Back

Viljandi Linnavalitsuse istungil 09.09.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • lapse paigutamine asenduskoduteenusele.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Nukuteatri tellitud etenduse hinnaks nukuteatri saalis 75 eurot.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Viljandi Vallavalitsusele tasuta kasutusse aadressil Vaksali tänav paiknev maa-ala ligikaudse pinnaga 64 m². Maa-ala kasutatakse ettevõtlusnädala raames korraldatava Viljandi valla ettevõtluskohviku avamiseks 08.10.2019;
 • nõustuda Viljandi Linnavalitsuse ja JCDecaux Eesti OÜ vahel veebruaris 2019 sõlmitud rendilepingu pikendamisega kuni hankelepinguga antava õiguse jõustumiseni;
 • korraldada riigihange «Teenuse kontsessiooni andmine reklaami eksponeerimiseks».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Elektrienergia Viljandi Linnavalitsusele ja hallatavatele asutustele 2020. aastaks» edukaks pakkumuseks AS-i Alexela pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus baastarne ühikhinnaga 47,55 €/MW, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • võtta vastu kinnistu aadressiga Piiri tn 2b, detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2019-007) ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks;
 • anda nõusolek Toome tn 21 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks;
 • määrata Viljandi linna kvartalis nr 128 asuva maaüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Toome tn 21 ning katastriüksuse sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa;
 • määrata Oja tee 3a katastriüksuse detailplaneeringu järgsel jagamisel moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
 1. katastriüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Oja tee 3a ja katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa;
 2. katastriüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Oja tee 3b ja katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa;
 3. katastriüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Maasika tn 59 ja katastriüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord».

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor telefon 435 4739

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda Remo Kroonbergile sõidukijuhi teenindajakaart tähtajatult;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise korra muutmine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine», eesmärgiga korrastada Viljandi Linnavalitsuse kantselei teenistuskohtade koosseis ja struktuur;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 29.10.2015 määruse nr 69 «Viljandi Linnavalitsuse palgajuhend» muutmine ja täiendamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistute vahetustehingu sõlmimise tähtaja pikendamine», eesmärgiga muuta 05.10.2017 Viljandi linna ja Viljandi Tarbijate Ühistu vahel sõlmitud kinnistute vahetustehingu eellepingu punkti 3.2.2 ja pikendada vahetustehingu sõlmimise tähtaega täiendavalt ühe aasta võrra ehk kuni 05.10.2020.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist