Üldplaneering

VILJANDI LINNA ÜLDPLANEERING

Viljandi linna üldplaneering kehtestati Viljandi Linnavolikogu 30.06.2010 otsusega nr 71.

Üldplaneering on kättesaadav kodulehe rippmenüü valikus Ehitus ja planeerimine vasakul asuvast menüüst Üldplaneeringud.

Viljandi linna üldplaneering on strateegiline planeerimisdokument, mille eesmärk on luua ja korrastada linna elukeskkonda, näha ette võimalused Viljandi tasakaalustatud ja säästvaks arenguks linnana, kus on soodne keskkond majandustegevuseks ning inimeste sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks.

Üldplaneeringuga on määratud maa-alade juhtfunktsioonid, käsitletud linna liikluskorraldust, haljasalasid ja ühiskondlike hoonete paigutamise põhimõtteid. Planeeringuga on määratud miljööväärtuslikud hoonestusalad, väärtuslikud haljasalad ja maastiku üksikelemendid ning seatud nende kaitse eesmägid ja kasutustingimused. Välja on toodud linnaruumiliselt olulised investeeringute objektid ja piirkonnad, kus toimuvad järmistel aastakümnetel linnaruumilised muutused, eesmärgiga tõsta olemasoleva linnaruumi kasutusefektiivsust ja ruumilist kvaliteeti.

Vastavalt üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele on üldplaneeringuga kavandataval mitmeid positiivseid mõjusid erinevates eluvaldkondades .

 

ÜLDPLANEERINGU ÜLEVAATAMINE

Viljandi Linnavolikogu andis 29.05.2014 otsusega nr 72 „Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine" kehtivale Viljandi linna üldplaneeringule hinnangu ja otsustas, et Viljandi linna üldplaneering on ajakohane ja puudub vajadus uue üldplaneeringu koostamiseks.