TEATED DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISEST

23.04.2020

Viljandi Linnavalitsuse 13.04.2020 korraldusega nr 167 algatati kinnistu Tallinna tn 41  (89701:001:0419, pindala 25308 m², sihtotstarve ärimaa 100%, kinnistusregistriosa nr 3210939)  detailplaneering.
Detailplaneeringu 
koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist laiendada olemasolevat kaubanduskeskust.
Algatatav detailplaneering muudab kehtivat detailplaneeringut, mis on kehtestatud linnavalitsuse 12.12.2016 korraldusega nr 863 (planeeringute registri nr 2016-001).

Planeeringu eesmärk on kooskõlas Viljandi linna kehtiva üldplaneeringuga.
Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin.
Detailplaneeringu algatamise korralduse lisa näeb siin.

27.03.2020

Viljandi Linnavalitsuse 23.03.2020 korraldusega nr 137 algatati kinnistu Uueveski tee 8  (89709:001:0510, pindala 2423 m², sihtotstarve elamumaa 100%)  detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist jagada olemasolev Uueveski tee 8 krunt kaheks ja püstitada mõlemal krundil täiendavalt uusi elamumaa sihtotstarbega sobivaid hooneid. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Viljandi linna kehtiva üldplaneeringuga.
Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin.
Detailplaneeringu algatamise korralduse lisa näeb siin.

 

11.02.2020

Viljandi Linnavalitsuse 03.02.2020 korraldusega nr 53 algatati kinnistu Endla tn 19  (89708:001:0250, pindala 1273 m², sihtotstarve elamumaa 100%)   detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist lammutada olemasolev abihoone, jagada kinnistu kaheks eraldi krundiks ning uuele hoonestuseta krundile ehitada uus üksikelamu.
Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin.
Detailplaneeringu algatamise korralduse lisa näeb siin.

 

28.01.2020

Viljandi Linnavalitsuse 20.01.2020 korraldusega nr 22 algatati kinnistu Endla tn 32  (89706:001:0010, pindala 1334 m², sihtotstarve elamumaa 100%)   detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist ehitada krundile uus üksikelamu.
Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin.
Detailplaneeringu algatamise korralduse lisa näeb siin.

 

09.12.2019

Viljandi Linnavalitsuse 02.12.2019 korraldusega nr 556 algatati kinnistute Kesk-Kaare tn 19 (89702:001:0280, pindala 8372 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja Kesk-Kaare tn 17a (89702:001:0292, pindala 4772 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on parendada lasteaia teenuste pakkumise võimalusi Paalalinna piirkonnas ja ehitada eelnimetatud kinnistutel uus kaasaegne lasteaed.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Viljandi linna huvist moodustada lasteaia püstitamiseks uus tervikkrunt ning määrata krundi ehitusõigus ja planeeringunõuded.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,32 ha. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Viljandi linna kehtiva üldplaneeringuga.
Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin.
Detailplaneeringu algatamise korralduse lisa näeb siin.

 

25.11.2019

Viljandi Linnavalitsuse 18.11.2019 korraldusega nr 529 algatati kinnistu Veere tn 36 (89703:002:0270, pindala 781 m², sihtotstarve elamumaa 100%)   detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist ehitada krundile üksikelamu.
Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin.
Detailplaneeringu algatamise korralduse lisa näeb siin.

 

21.08.2019

Viljandi Linnavalitsuse 12.08.2019 korraldusega nr 378 algatati kinnistu Planeedi tn 8 (katastriüksus 89701:001:0219, pindala 11291 m², sihtotstarbed ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) detailplaneering, mille koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata  krundile ehitusõigus ning planeeringunõuded äri- ja tootmishoonete laiendamiseks ning püstitamiseks. Planeeringualas suurusega 1,27 ha on planeeritava krundi ulatuses ka Planeedi tänav. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin. 
Detailplaneeringu algatamise korralduse lisa näeb siin.

 

Viljandi Linnavalitsuse 28.01.2019 korraldusega nr 41 algatati kinnistu Riia mnt 68 (katastriüksus 89720:002:0061) detailplaneering nr 2019-002.   Planeeringuala koosseisus on kinnistu Riia mnt 68 ning selle kinnistu piiriga külgnevad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud Riia mnt 70 (89720:002:0062) ja Riia maantee T1 (89720:002:0074) ning tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Reinu tee 48 (89720:002:0063) vähemalt 20 m ulatuses piirist. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,7 ha. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist muuta kehtivate detailplaneeringutega määratud ehitusõigust ja planeeringunõudeid tootmishoonete püstitamiseks. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 10.12.2018 korraldusega nr 710 algatati kinnistu  C. R. Jakobsoni tn 45 // 45a (kvartal nr 146, krunt nr 7, katastritunnus 89710:001:0040, pindala 1651 m², sihtotstarve elamumaa 100%, kinnistusregistriosa nr 539739/5397) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku Mittetulundusühing Töötoad soovist lammutada krundil olev elamu (ehitisregistri kood 112014929) ja kuur (ehitisregistri kood 112014930) ning määrata krundi ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed nõuded hoolekandeasutuste hoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 19.11.2018 korraldusega nr 688 algatati kinnistu Kullamäe tn 8 (katastritunnus 89705:002:0660, pindala 917 m², sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundi ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed nõuded 4 kuni 6 korteriga elamu ehitamiseks.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 09.07.2018 korraldusega nr 407 algatati kinnistute aadressiga Puidu tn 15 (katastritunnus 89720:002:0270), Puidu tn 15a (katastritunnus 89720:002:0230) ja Puidu tn 15b (katastritunnus 89701:001:0496) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist liita katastriüksused Puidu tn 15 ja Puidu tn 15b üheks krundiks ning määrata moodustatava krundi ehitusõigus täiendava laohoone ehitamiseks. Planeeritavate kruntide pindalad kokku on 41103 m2. Detailplaneering muudab kehtivat detailplaneeringut (DP 1998-061). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatava  laohoone püstitamine ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 05.03.2018 korraldusega nr 125 algatati  kinnistute aadressiga Pärnu mnt 30 ja Pärnu mnt 32 detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb küttematerjali müügiga tegeleva ettevõtte soovist määrata alal ehitusõigus laohoonete ehitamiseks.  Planeeringuala ulatus on ligikaudu 11,2 ha. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 korraldusega nr 114 algatati Ojakäära katastriüksuse 89720:002:0813 (kinnistu nr 1998239, pindala 2792 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringuga on vajalik määrata Ojakäära katastriüksuse 89720:002:0813 kasutamise sihtotstarbeks üksikelamu maa ning anda planeeringulised ja arhitektuursed nõuded krundi hoonestamiseks üksikelamu ja kõrvalhoonega. Ojakäära katastriüksus 89720:002:0813 paikneb riigiteede nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia ja nr 24159 Viljandi - Heimtali tee ristmiku vahetus läheduses. Maanteeamet väljastas 09.02.2018 kirjaga nr 15-2/18/2128-2 seisukohad detailplaneeringu koostamiseks. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 10.04.2017 korraldusega nr 162 algatati Vabaduse platsi ja kesklinna avaliku ruumi detailplaneering, mis haarab järgmisi kinnistuid: Vabaduse plats (katastritunnus 89714:001:0009, pindala 1930 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Vabaduse plats 6 (katastritunnus 89714:001:0010, pindala 1627 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 70%, ärimaa 30%), Mõisapark (katastritunnus 89714:001:0004, pindala 19887 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), Vaksali tänav (katastritunnus 89720:001:0021, pindala 33532 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Vana-Vaksali tänav 2 (katastritunnus 89715:003:0001, pindala 8622 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) ja Valuoja org (katastritunnus 89715:003:0003, pindala 122534 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%). Planeeringuala suurusega ca 3,8 ha hõlmab eelnimetatud kinnistuid tervikuna või osaliselt korralduse lisas näidatud ulatuses. Detailplaneeringu koostamisega soovib Viljandi linn muuta Viljandi linna üldplaneeringut Vaksali tänava tammi kergliiklustunneli ning avaliku ruumi rajatiste rajamiseks ning kesklinna liikluskorralduse põhimõtete muutmiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus selgub keskkonnamõju hindamise eelhinnangust.

 

Viljandi Linnavalitsuse 6. märtsi 2017 korraldusega nr 89 algatati Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvate kruntide Lossi tänav 29 // Tartu tänav 11 (katastriüksuse tunnus 89713:001:0100), Lossi tänav 31a (89713:001:0110), Lossi tänav 31b (89713:001:0360) ja  Lossi tänav 31c (89713:001:0530) detailplaneering. Detailplaneering koostatakse eesmärgil rajada hotelli laiendusena spaa kvartali sees olevale Lossi tänav 31c krundile, kus on olemasolev hotelli parkla. Planeeringuga muudetakse krundi Lossi tänav 31c kehtivat detailplaneeringut (tähis DP 2001-04), liidetakse krundid Lossi tänav 29 // Tartu tänav 11 ja Lossi tänav 31c, määratakse kruntide ehitusõigus, lahendatakse liikluskorraldus ja teised planeerimisseaduse §-s 126 sätestatud ülesanded. Kavandatava hooneosa esimese korruse tasapinda Lossi tänav 31c krundil peab planeerima parkla. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.
Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeringuala geodeetiline alusplaan.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringule ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 20. veebruar 2017 korraldusega nr 73 algatati krundi Roo tänav 1 (kvartal nr 222, krunt nr 1, pindala 9428 m2, katastriüksuse tunnus 89712:002:0005, katastriüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, kinnistusregistriosa nr 2841139) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu Roo tänav 1 kümneks sarnase suurusega elamumaa krundiks ja määrata kruntide ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse krundi Roo tänav 1 kehtivat detailplaneeringut (tähis DP 2002- 26, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 12.05.2003 korraldusega nr 353). Planeeringuala piir ja suurus ligikaudu 1,77 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Viljandi linna üldplaneeringuga, mille järgi planeeritav krunt on väikeelamumaa.
Planeeringuala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27010 kaitsevööndis. Detailplaneeringu koostamise aluseks on muinsuskaitse eritingimused vastavalt muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 01.07.2015 määrusele nr 4 „Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord".
Vajalik on teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus ning detailplaneering koostada alusplaanile, mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topogeodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded".
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.  Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 23. jaanuar 2017 korraldusega nr 33 algatati Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuva krundi Juhan Liivi tn 3 // Posti tn 9 // 9a (katastriüksus 89710:002:0030) detailplaneering. Planeeritava krundi pindala on 3138 m2, planeeringualas on krundiga külgnevate tänavate maa-alad. Detailplaneeringu koostamine on vajalik krundi ehitusõiguse määramiseks eesmärgiga lammutada osa olevast hoonestusest, rekonstrueerida elamud ja ehitada krundile uus korterelamu. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeringuala geodeetiline alusplaan.

 

Viljandi Linnavolikogu 30.oktoober 2014 otsusega nr 90 „Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Viljandi linna huvist tulenevalt Viljandi järve sõudeala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viljandi järvele kavandada sõudestaadion, millel toimuvad klassikalisel ehk 2000 meetrisel distantsil võistlused vastavalt Rahvusvahelise Sõudeföderatsiooni FISA reeglistikule.
Detailplaneeringualas on Viljandi järve katastriüksus 89721:001:0001 ja sellega külgnevad krundid ulatuses, kus planeeritakse ehitustöid sõudeala rajamiseks ning kinnistud, mida kavandatakse koormata (juurdepääsuteed jm). Sõudeala planeerimisega kaasneb Viljandi järve kaldajoone muutmine ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuala asub Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, Viljandi maastikukaitsealal, Natura 2000 võrgustiku alal ja Viljandi linna üldplaneeringuga määratud rohekoridoris. Planeeringuala suurus on umbes 118 ha. 

 

Informatsioon kehtestatud detailplaneeringute kohta vt Viljandi linna planeeringute infosüsteemis EVALD  https://service.eomap.ee/viljandilinn/