TEATED DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISEST

 

21.08.2019

Viljandi Linnavalitsuse 12.08.2019 korraldusega nr 378 algatati kinnistu Planeedi tn 8 (katastriüksus 89701:001:0219, pindala 11291 m², sihtotstarbed ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) detailplaneering, mille koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata  krundile ehitusõigus ning planeeringunõuded äri- ja tootmishoonete laiendamiseks ning püstitamiseks. Planeeringualas suurusega 1,27 ha on planeeritava krundi ulatuses ka Planeedi tänav. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin. 
Detailplaneeringu algatamise korralduse lisa näeb siin.

 

Viljandi Linnavalitsuse 17.06.2019 korraldusega nr 303 algatati kinnistu Uku tn 19 (katastriüksus 89703:001:0006, pindala 1093 m²,sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneering, mille koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist ehitada krundile elamu ja vajadusel abihoone.
Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin.
Detailplaneeringu algatamise korralduse lisa näeb siin.

 

Viljandi Linnavalitsuse 08.04.2019 korraldusega nr 187 algatati kinnistu Uku tn 11 (katastriüksus 89704:002:0190, pindala 1064 m2, sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneering, mille koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundi ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuurilised nõuded 5-korruselise korterelamu püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2400 m2. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata, kuna kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka. Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin.

 

Viljandi Linnavalitsuse 08.04.2019 korraldusega nr 186 algatati kinnistu Piiri tn 2b (katastriüksus 89718:001:0054) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundi ehitusõigus ja planeeringunõuded äri- ja tootmishoonete laiendamiseks ja püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,34 ha. Detailplaneeringu keskkonnamõju hindamist ei algatata, kuna kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka. Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb siin.

 

Viljandi Linnavalitsuse 25.03.2019 korraldusega nr 157 algatati kruntide Riia mnt 58 (katastritunnus 89720:002:0762), Riia mnt 58a (89720:002:0761) ja Reinu tee T4 (89720:002:0065) detailplaneering. Planeeringualas on ka külgnev transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus Reinu tee T5 (89720:002:0064) ja osaliselt transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus Reinu tee T3 (89720:002:0054). Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Cleveron AS-i huvist planeerida kruntide Riia mnt 58, Riia mnt 58a ning lähialade terviklik ruumilahendus, määrates maakasutus- ja ehitustingimused kuni 40 m kõrguse multifunktsionaalse kõrghoone ja parkimismaja rajamiseks ning laiendada parklat kinnistul Reinu tee T4. Planeeringuala kruntideks jaotamisel on aluseks Viljandi Linnavolikogu 28.02.2019 otsus nr 105 „Kinnistu osa võõrandamine otsustuskorras". Planeeringuala on suurusega ligikaudu 1,53 ha. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 18.02.2019 korraldusega nr 72 algatati kinnistu Vilja tn 14 (katastriüksus 89701:001:0141, pindala 1847 m2) detailplaneering nr 2019-003, mille koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundi ehitusõigus ja planeeringulised nõuded elamu ja abihoone püstitamiseks. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 28.01.2019 korraldusega nr 41 algatati kinnistu Riia mnt 68 (katastriüksus 89720:002:0061) detailplaneering nr 2019-002.   Planeeringuala koosseisus on kinnistu Riia mnt 68 ning selle kinnistu piiriga külgnevad transpordimaa sihtotstarbega kinnistud Riia mnt 70 (89720:002:0062) ja Riia maantee T1 (89720:002:0074) ning tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Reinu tee 48 (89720:002:0063) vähemalt 20 m ulatuses piirist. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,7 ha. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist muuta kehtivate detailplaneeringutega määratud ehitusõigust ja planeeringunõudeid tootmishoonete püstitamiseks. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 14.01.2019 korraldusega nr 33 algatati kinnistute Raua tn 7 ja Raua tn 7c  detailplaneering nr 2019-001. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata kruntide ehitusõigus tootmishoonete laiendamiseks. Planeeringualas suurusega ca 1,4 ha on ka Raua tänav planeeritavate kruntide ulatuses. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 10.12.2018 korraldusega nr 710 algatati kinnistu  C. R. Jakobsoni tn 45 // 45a (kvartal nr 146, krunt nr 7, katastritunnus 89710:001:0040, pindala 1651 m², sihtotstarve elamumaa 100%, kinnistusregistriosa nr 539739/5397) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku Mittetulundusühing Töötoad soovist lammutada krundil olev elamu (ehitisregistri kood 112014929) ja kuur (ehitisregistri kood 112014930) ning määrata krundi ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed nõuded hoolekandeasutuste hoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 19.11.2018 korraldusega nr 688 algatati kinnistu Kullamäe tn 8 (katastritunnus 89705:002:0660, pindala 917 m², sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundi ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed nõuded 4 kuni 6 korteriga elamu ehitamiseks.
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 19.11.2018 korraldusega nr 687 algatati kinnistu Ploomi tn 11 (katastritunnus 89707:002:0005, pindala 679 m², sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundi ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed nõuded pereelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 08.10.2018 korraldusega nr 608 algatati kinnistu C. R. Jakobsoni tn 45b (katastritunnus 89710:001:0030, pindala 1330 m2) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundi ehitusõigus ja planeeringulised nõuded pereelamu ja abihoone püstitamiseks. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 01.10.2018 korraldusega nr 595 algatati kinnistu Kreegi tn 15 (katastritunnus 89707:002:0820, pindala 671 m²) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundi ehitusõigus ja planeeringulised nõuded pereelamu püstitamiseks. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 09.07.2018 korraldusega nr 407 algatati kinnistute aadressiga Puidu tn 15 (katastritunnus 89720:002:0270), Puidu tn 15a (katastritunnus 89720:002:0230) ja Puidu tn 15b (katastritunnus 89701:001:0496) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist liita katastriüksused Puidu tn 15 ja Puidu tn 15b üheks krundiks ning määrata moodustatava krundi ehitusõigus täiendava laohoone ehitamiseks. Planeeritavate kruntide pindalad kokku on 41103 m2. Detailplaneering muudab kehtivat detailplaneeringut (DP 1998-061). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatava  laohoone püstitamine ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 26.03.2018 korraldusega nr 164 algatati  kinnistu Lossi tn 41a (katastritunnus 89710:002:0150) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Aktsiaseltsi Toom Tekstiil soovist määrata krundi kasutamise sihtotstarveteks elamumaa ja ärimaa ning planeeringulised nõuded tootmishoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks elamu-ärihooneks. Osa tootmishoonetest lammutatakse. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha. Planeeringualas on krundi ulatuses külgnevad Uus tänav ja Keskuse tänav. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.
Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja teostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus.

 

Viljandi Linnavalitsuse 05.03.2018 korraldusega nr 125 algatati  kinnistute aadressiga Pärnu mnt 30 ja Pärnu mnt 32 detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb küttematerjali müügiga tegeleva ettevõtte soovist määrata alal ehitusõigus laohoonete ehitamiseks.  Planeeringuala ulatus on ligikaudu 11,2 ha. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 korraldusega nr 114 algatati Ojakäära katastriüksuse 89720:002:0813 (kinnistu nr 1998239, pindala 2792 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringuga on vajalik määrata Ojakäära katastriüksuse 89720:002:0813 kasutamise sihtotstarbeks üksikelamu maa ning anda planeeringulised ja arhitektuursed nõuded krundi hoonestamiseks üksikelamu ja kõrvalhoonega. Ojakäära katastriüksus 89720:002:0813 paikneb riigiteede nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia ja nr 24159 Viljandi - Heimtali tee ristmiku vahetus läheduses. Maanteeamet väljastas 09.02.2018 kirjaga nr 15-2/18/2128-2 seisukohad detailplaneeringu koostamiseks. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 24.04.2017 korraldusega nr 192 algatati kvartali nr 140 osa-ala detailplaneering. Planeeringuala haarab katastriüksusi aadressiga Vaksali tn 2 (katastritunnus 89715:002:0030, pindala 3148 m², sihtotstarve ärimaa 100%), Vaksali tn 2a (katastritunnus 89715:002:0150, pindala 128 m², sihtotstarve tootmismaa 100%), Vaksali tn 4 (katastritunnus 89715:002:0007, pindala 8966 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), Tallinna tn 1 (katastritunnus 89715:002:0008, pindala 1562 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), Tallinna tn 3 (katastritunnus 89715:002:0040, pindala 14855 m², sihtotstarve ärimaa 100%), Turu tn 3 (katastritunnus 89715:002:0110, pindala 3336 m², sihtotstarve ärimaa 100%), Kaalu tn 8 (katastritunnus 89715:002:0060, pindala 1830 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) ning eelnimetatud katastriüksustega külgnevaid Kaalu tänava (katastritunnus 89701:001:0278, pindala 6053 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ja Tallinna tänava (katastritunnus 89703:002:0026, pindala 67753 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) maa-alasid. Planeeritava ala suurus on ca 4,03 ha. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

1) Viljandi linna ja Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi huvist muuta kvartali krundijaotust ja määrata ehitusõigus veekeskuse ehitamiseks katastriüksuste Vaksali tn 2, Tallinna tn 1 ja osaliselt Vaksali tn 4 baasil moodustataval krundil,
2) Viljandi linna ja Viljandi Tarbijate Ühistu huvist moodustada katastriüksuse Tallinna tn 3 jagamisel kaks krunti, millest üks on transpordimaa krunt avaliku parkla rajamiseks. Teine krunt liidetakse Turu tn 3 krundiga ning määratakse moodustatava ärimaa krundi hoonestamiseks ehitusõigus.
Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja teostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus.

 

Viljandi Linnavalitsuse 10.04.2017 korraldusega nr 162 algatati Vabaduse platsi ja kesklinna avaliku ruumi detailplaneering, mis haarab järgmisi kinnistuid: Vabaduse plats (katastritunnus 89714:001:0009, pindala 1930 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Vabaduse plats 6 (katastritunnus 89714:001:0010, pindala 1627 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 70%, ärimaa 30%), Mõisapark (katastritunnus 89714:001:0004, pindala 19887 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), Vaksali tänav (katastritunnus 89720:001:0021, pindala 33532 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Vana-Vaksali tänav 2 (katastritunnus 89715:003:0001, pindala 8622 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) ja Valuoja org (katastritunnus 89715:003:0003, pindala 122534 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%). Planeeringuala suurusega ca 3,8 ha hõlmab eelnimetatud kinnistuid tervikuna või osaliselt korralduse lisas näidatud ulatuses. Detailplaneeringu koostamisega soovib Viljandi linn muuta Viljandi linna üldplaneeringut Vaksali tänava tammi kergliiklustunneli ning avaliku ruumi rajatiste rajamiseks ning kesklinna liikluskorralduse põhimõtete muutmiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus selgub keskkonnamõju hindamise eelhinnangust.

 

Viljandi Linnavalitsuse 6. märtsi 2017 korraldusega nr 89 algatati Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvate kruntide Lossi tänav 29 // Tartu tänav 11 (katastriüksuse tunnus 89713:001:0100), Lossi tänav 31a (89713:001:0110), Lossi tänav 31b (89713:001:0360) ja  Lossi tänav 31c (89713:001:0530) detailplaneering. Detailplaneering koostatakse eesmärgil rajada hotelli laiendusena spaa kvartali sees olevale Lossi tänav 31c krundile, kus on olemasolev hotelli parkla. Planeeringuga muudetakse krundi Lossi tänav 31c kehtivat detailplaneeringut (tähis DP 2001-04), liidetakse krundid Lossi tänav 29 // Tartu tänav 11 ja Lossi tänav 31c, määratakse kruntide ehitusõigus, lahendatakse liikluskorraldus ja teised planeerimisseaduse §-s 126 sätestatud ülesanded. Kavandatava hooneosa esimese korruse tasapinda Lossi tänav 31c krundil peab planeerima parkla. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.
Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeringuala geodeetiline alusplaan.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringule ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 20. veebruar 2017 korraldusega nr 73 algatati krundi Roo tänav 1 (kvartal nr 222, krunt nr 1, pindala 9428 m2, katastriüksuse tunnus 89712:002:0005, katastriüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, kinnistusregistriosa nr 2841139) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu Roo tänav 1 kümneks sarnase suurusega elamumaa krundiks ja määrata kruntide ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse krundi Roo tänav 1 kehtivat detailplaneeringut (tähis DP 2002- 26, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 12.05.2003 korraldusega nr 353). Planeeringuala piir ja suurus ligikaudu 1,77 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Viljandi linna üldplaneeringuga, mille järgi planeeritav krunt on väikeelamumaa.
Planeeringuala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27010 kaitsevööndis. Detailplaneeringu koostamise aluseks on muinsuskaitse eritingimused vastavalt muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 01.07.2015 määrusele nr 4 „Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord".
Vajalik on teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus ning detailplaneering koostada alusplaanile, mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topogeodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded".
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.  Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 23. jaanuar 2017 korraldusega nr 33 algatati Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuva krundi Juhan Liivi tn 3 // Posti tn 9 // 9a (katastriüksus 89710:002:0030) detailplaneering. Planeeritava krundi pindala on 3138 m2, planeeringualas on krundiga külgnevate tänavate maa-alad. Detailplaneeringu koostamine on vajalik krundi ehitusõiguse määramiseks eesmärgiga lammutada osa olevast hoonestusest, rekonstrueerida elamud ja ehitada krundile uus korterelamu. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeringuala geodeetiline alusplaan.

 

Viljandi Linnavalitsuse 12. detsembri 2016 korraldusega nr 862 algatati krundi Hariduse tänav 7 (pindala 3517 m2, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamine on vajalik krundi jagamiseks kolmeks elamukrundiks ja kruntide ehitusõiguse määramiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja teostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus.

 

Viljandi Linnavolikogu 30.oktoober 2014 otsusega nr 90 „Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Viljandi linna huvist tulenevalt Viljandi järve sõudeala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viljandi järvele kavandada sõudestaadion, millel toimuvad klassikalisel ehk 2000 meetrisel distantsil võistlused vastavalt Rahvusvahelise Sõudeföderatsiooni FISA reeglistikule.
Detailplaneeringualas on Viljandi järve katastriüksus 89721:001:0001 ja sellega külgnevad krundid ulatuses, kus planeeritakse ehitustöid sõudeala rajamiseks ning kinnistud, mida kavandatakse koormata (juurdepääsuteed jm). Sõudeala planeerimisega kaasneb Viljandi järve kaldajoone muutmine ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuala asub Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, Viljandi maastikukaitsealal, Natura 2000 võrgustiku alal ja Viljandi linna üldplaneeringuga määratud rohekoridoris. Planeeringuala suurus on umbes 118 ha.