Tänavanime muutmine

Viljandi Linnavalitsus on osade Side tänava järgi adresseeritud kinnistute omanike ettepanekul algatanud Side tänava nime muutmise menetluse. Eesmärgiks on Side tänava nime muutmine ajalooliseks Itaalia tänavaks.

Kirjalikud arvamused tänavanime muutmise ettepaneku kohta palume esitada augustikuu jooksul aadressil Linnu tn 2, 71020 Viljandi või e-posti teel aadressil viljandi@viljandi.ee.

Info:
Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriamet
Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi
viljandi@viljandi.ee
435 4740

Volikogu eelnõu

 

Viljandi Linnavalitsus tutvustab Viljandi linna järveäärse ujula ja spaahotelli detailplaneeringut

Viljandi Linnavalitsus teatab Viljandi linna järveäärse ujula ja spaahotelli detailplaneeringu avalikust väljapanekust 24.07.2017 – 20.08.2017 Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 II korrusel, Viljandi Linnaraamatukogu perioodika lugemissaalis Tallinna tänav 11/1 ja Viljandi linna kodulehel.

Viljandi linna järveäärse ujula ja spaahotelli detailplaneering (DP 2014-05) võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks Viljandi Linnavolikogu 29. juuni 2017 otsusega nr 415. Planeeringuala suurus umbes ca 33530 m². Detailplaneering näeb ette spaahotelli ehitamise võimaluse. Spaahotellile on planeeritud moodustada eraldiseisev krunt. Planeeringualal ette nähtud muuta üldplaneeringus maa-ala juhtfunktsioon supelranna ja haljasalade maast ühiskondlike hoonete maaks. Ümber Viljandi järve matkarada on planeeritud viia spaahotelli ja järve vahelisele maa-alale.

Detailplaneeringu esialgse visiooni põhjal koostas Keskkonnaagentuur VIRIDIS OÜ Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu. Eelhinnangu tulemusi on detailplaneeringu koostamisel arvestatud. Planeeringu lahenduse elluviimine ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist. Ei ületata piirkonna looduskeskkonna koormustaluvust. Pigem mõjutatakse positiivselt sotsiaal-majanduslikku keskkonda ja luuakse eeldused piirkonna mitmekülgsemaks arenguks.
Otsus mitte algatada Viljandi linna järveäärse ujula ja spaahotelli detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist on tehtud Viljandi Linnavalitsuse 12.juuni 2017 korraldusega nr 284.

Planeeritav spaahotelli krunt asub Viljandi vanalinna muinsuskaitseala (registri nr 27010) kaitsevööndis. Detailplaneeringu koostamise aluseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused Purest OÜ poolt. Koostatud lahendus on kooskõlas muinsuskaitse eritingimustega.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressile Johan Laidoneri plats 5 või viljandi@viljandi.ee.

Tiitelleht     Seletuskiri

Asukohaskeem     Krundijaotus     Põhijoonis     Tehnokommunikatsioonid

3D vaated

plaan     kirdest     lõunast     läänest     

 

Krundi Vabriku tn 2 detailplaneeringu avalik väljapanek

Viljandi Linnavalitsus teatab Viljandis krundi Vabriku tn 2 (kvartal 50, krunt nr 1, katastriüksuse tunnus 89720:001:0040) detailplaneeringu avalikust väljapanekust 02.08.2017 – 16.08.2017 Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 II korrusel, Viljandi Linnaraamatukogu lugemissaalis Tallinna tänav 11/1 ja Viljandi linna kodulehel.

Vabriku tn 2 (kvartal 50, krunt nr 1, katastriüksuse tunnus 89720:001:0040) detailplaneering võeti vastu ja tunnistati avalikustamiseks sobivaks Viljandi Linnavalitsuse 26. juuni 2017 korraldusega nr 316. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7 ha. Detailplaneering määrab krundi sisemuses suurema hoonestusala, et laiendada tootmishooneid.
Krundi tootmishoonetes jätkub olemasolev tegevusala, milleks on küünla ja tuletikutootmine. Planeeringu lahenduse elluviimine ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist.
Planeeritaval krundil asub kinnismälestis Viljandi tuletikuvabriku torn (reg 14722). Planeeringu koostamise aluseks on muinsuskaitse eritingimused ja lahendus on muinsuskaitse eritingimustega kooskõlas.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressile Johan Laidoneri plats 5 või viljandi@viljandi.ee.

Tiitelleht

Põhijoonis

Seletuskiri

Kooskõlastus 1

Kooskõlastus 2

Kooskõlastus 3

Kooskõlastus 4

 

 

Krundi Aasa tn 6 // 6a detailplaneeringu avalik väljapanek

Viljandi Linnavalitsuse 7. august 2017 korraldusega nr 386 võeti vastu Aasa tänav 6 // 6a krundi (pindala 684 m2, katastriüksuse sihtotstarve ärimaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamine on vajalik krundi kehtiva detailplaneeringuga (DP 2012-10) määratud hoonestuse lubatud maksimaalse kõrguse suurendamiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.08 - 12.09.2017 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil, Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linna veebilehel.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või  viljandi@viljandi.ee.

Detailplaneering

Lisad