VILJANDI LINNA MUNITSIPAALÜLDHARIDUSKOOLIDESSE VASTUVÕTMINE

Kirjeldus

Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elukohta omavate koolikohustislike õpilaste vastuvõtt Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse toimub vastavalt Viljandi Linnavalitsuse poolt kinnitatud vastuvõtmise korrale.

Õpilasele on kooli valik on vaba, kui vastavas koolis on tervisekaitse nõuetele vastavaid kohti.

  • 1. klasside nimekirjad koolide kaupa koostab Viljandi Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.
  • Vastuvõtu üldhariduskooli 2. kuni 9. klassi korraldab kool.
  • Piiratud teovõimega (alla 17. aastasel) sisseastujal Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi peab olema Viljandi Linnavalitsuse Laste Hoolekandekomisjoni nõusolek.
  • Koolikohtuse täitmise alguse edasilükkamiseks, alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks ning haridusliku erivajadusega õpilasele sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks soovituse saamiseks tuleb pöörduda Viljandimaa Rajaleidja Keskuse nõustamiskomisjoni.

1. Vastuvõtt 1. klassidesse toimub sisseastuja seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel, mis esitatakse märtsikuu jooksul linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile

Taotlused vaatab läbi ja probleemid lahendab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Sisseastujate nimekirjad koolide kaupa avalikustab komisjon 30. aprilliks.

30. aprilliks teeb komisjon oma otsuse teatavaks ka nende laste suhtes, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn.

Peale 30. aprilli edastab vastuvõtukomisjon taotlused vastavatele koolidele.

Peale 30. aprilli laekuvate taotluste lahendamisega tegelevad koolid.

1. klassi nimekirja koostamisel arvestatakse:
1) sisseastuja registrijärgse elukoha lähedust koolile;
2) sisseastuja kooliskäivate õdede-vendadega ühte kooli astumise võimalust;
3) kooli personali liikme soovi panna oma laps samasse kooli.

Teised vastuvõtud

  • Vastuvõtu üldhariduskooli 2. kuni 9. klassi korraldab vabade kohtade olemasolul kool.
  • Vastuvõtu mittestatsionaarsesse õppesse korraldab Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium.
  • Piiratud teovõimega (alla 17-aastasel) sisseastujal Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi peab olema Viljandi Linnavalitsuse Laste Hoolekandekomisjoni nõusolek.

Üldjuhul võetakse sisseastujaid koolidesse vastu 20. augustini kuid vajadusel aastaringselt.

Nõustamist vajavad lapsed pöörduvad koolivalmiduse hinnangu saamiseks Viljandimaa Rajaleidja Keskuse poole Aadress: Kauba 12, 71020 Viljandi, Telefon 5886 0715, E-post: viljandimaa@rajaleidja.ee, Koduleht: http://www.rajaleidja.ee/viljandimaa

Nõustamiskomisjoni pöördub lapse seaduslik esindaja, arvestades lasteaia õpetaja, eelkooli logopeed-defektoloogi või perearsti soovitust.

Otsuse koolikohustuse täitmise edasilükkamise, väikeklassi suunamise, lihtsustatud õppekavaga või toimetulekuõppekavaga (abi- ja toimetuleku) klassidesse suunamise kohta langetab lapsevanema nõusolekul Viljandimaa Rajaleidja Keskus

Nõustamiskomisjon teeb otsuse koolivalmiduse kohta hiljemalt 20. augustiks.
Õigusaktid
Vastutaja

Maie Joala

maie.joala@viljandi.ee

435 4764

 

Taotlemine

Vajalikud sammud

Avalduse vormi saab kätte:

  • koolieelses lasteasutuses käiv laps koolieelsest lasteasutusest;
  • kodune laps posti teel registrijärgsel aadressil;
  • Viljandi linna kodulehelt, või Viljandi Linnavalitsuse hoonete avariiulitelt.

Koolieelses lasteasutuses käiva lapse avaldus esitatakse hiljemalt 31. märtsiks koolieelsele lasteasutusele, kus lisataks märge koolivalmiduse kohta või soovitatakse pöörduda nõustamiskomisjoni poole sobiva õppekava või koolipikenduse taotlemiseks.

Koolieelne lasteasutus edastab avaldused Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile.

Koduse lapse avaldusele teeb koolivalmidude märkme perearst ning avaldus edastatakse Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile.

Vajaminevad dokumendid Vormikohane avaldus
Tulemus Igale Viljandi linna õpilasele sobiv koolikoht vastavalt Viljandi linna võimalustele.

 

 Avalduse täitmiseks tuleb eelnevalt sisse logida!
You need to log in to perform this action!