Viljandi Linnavalitsuse 12.11.2018 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

1.1. Vaide arutelu

1.2. Eakate hoolduskuludes osalemine

1.3. Sotsiaaleelarvest toetuse määramine
 

2. Haridus- ja kultuuriküsimused

2.1. Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine

2.2. Viljandi Linnavalitsuse 22.10.2018 korralduse nr 633 „Viljandi linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine" muutmine

2.3. Õpilasstipendiumi määramine

2.4. Huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine

 

3. Rahandusküsimused

3.1. Viljandi linna 2018. aasta II lisaeelarve
3.2. 2019. aasta tegevustoetuste määramine

 

4. Kinnisvaraküsimused

Hoonestusõiguse seadmise enampakkumise nurjunuks tunnistamine 

 

5. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

5.1. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitisele ehitusloa väljastamine
5.2. Ehitisele kasutusloa andmine
 

6. Majandusküsimused

6.1. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitisele ehitusloa andmine

6.2. Hoonestusõiguse lepingu muutmine

 

7. Muud küsimused

Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks