Viljandi Linnavalitsuse 03.08.2020 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
1.1. Sotsiaaleelarvest toetuse määramine
 
2. Haridus- ja kultuuriküsimused
2.1. Koolimineku toetuse väljamaksmine
 
3. Kinnisvaraküsimused
3.1. Eluruumi võõrandamise tulemuste kinnitamine
 
4. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
4.1. Riia mnt 68 detailplaneeringu vastuvõtmine
4.2. Viljandi Linnavalitsuse 20.04.2020 korralduse  nr 172 „Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega" muutmine
4.3. Nõusoleku andmine linna kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega
4.4. Kinnistu Veere tn 36 detailplaneeringu koostamise lõpetamine
4.5. Tähtaja määramine
 
5. Majandusküsimused
5.1. Riigihanke "Viljandi Kesklinna Kooli Carl Robert Jakobsoni tänav 42a õppehoone ehitustööd" otsused
5.2. Maa kasutusse andmine
 
6. Muud küsimused
6.1. Taksoveoloa andmine
6.2. Viljandi Kaare Kooli direktori kohusetäitja ametist vabastamine
6.3. Viljandi Kaare Kooli direktori ametisse kinnitamine
6.4. Viljandi Linnavalitsuse määruse „Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on  riikliku järelevalve teostamise ülesannete ning  järelevalve kohustuste täitmisest tulenevate  väärteomenetluse ja sunnivahendi rakendamise  menetluse ülesannete täitmine" kehtetuks tunnistamine
6.5. Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesannete ning järelevalve kohustuste täitmisest tulenevate väärteomenetluse ja sunnivahendi rakendamise menetluse ülesannete täitmine