Viljandi Linnavalitsuse 27.01.2020 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
1.1. Volituse andmine lapse nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks (2)
1.2. Eaka hoolduskuludes osalemine (7)
1.3. Eaka hoolduskuludes mitteosalemine 
1.4. Isikliku abistaja teenuse osutamine (3)
1.5. Viljandi Päevakeskuse töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine
2. Rahandusküsimused 
Viljandi Linnavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine
3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
3.1. Ehitisele kasutusloa andmine
3.2. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitusloa väljastamine
3.3. Kinnistu C. R. Jakobsoni tn 45b detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
3.4. Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni põhimääruse kehtetuks tunnistamine
4. Majandusküsimused
4.1. Nõusoleku andmine Viljandi linnale kuuluva kinnistu Reinu põik 5 tasulise hoonestusõiguse võõrandamiseks alandatud hinna eest
4.2. Riigihanke ,,Autokaal Viljandi jäätmejaama" korraldamine