Huvikooli õppetasu maksimise soodustus

Kirjeldus

Õppetasu on huvikooli õppekulu osaline katmine õppuri seadusliku esindaja (vanem) poolt Viljandi Linnavalitsuse määratud suuruses.

Soodustut taotleb vanem kelle Eesti Rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn  ning tema elukoha aadress ühtib lapse elukoha aadressiga ning kelle laps õpib Viljandi Huvikoolis, Viljandi Kunstikoolis, Viljandi Muusikakoolis, Viljandi Spordikoolis.

  • Õppetasu soodustus 50% kehtib õppurile, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam) ning see kinnitatakse huvikooli direktori käskkirjaga.
  • Õppetasu soodustus 100%  ühe huviringi osas vanema valikul kehtib õppurile, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

1) on perest, mille netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast töötasu alammäärast kuus;

2) on perest, kus huvikoolis õpib 3 õppurit;
3) on perest, kus kasvab 4 või enam alla 19-aastast last.

  • Õppetasu soodustus 100% kõigi huviringide osas kehtib õppurile, kes on  toimetulekutoetust saavast perest toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul;
  • Õppetasu soodustus 100% kehtib olenemata õpilase registrijärgsest elukohast Viljandi Spordikooli teate  alusel Audentese Spordigümnaasiumi õppurile, kes on kantud Viljandi Spordikooli nimekirja.
Soodustuse saaja on kohustatud teavitama Viljandi Linnavalitsust soodustuse saamise õigus lõppemisest.
Toetuse kestvus 1. septembrist kuni 31. detsembrini ning 1. jaanuarist kuni 31. maini
Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu  29.05.2014 määrus nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord"

Viljandi Linnavalitsuse 9.06.2014 korraldus nr 428 „ Huvikooli õppetasu maksmise soodustuse taotlemine ja avalduse vormi kinnitamine" 

Vastutaja

Maie Joala

maie.joala@viljandi.ee

+372 435 4764

 

 

Soodustuse taotlemine

Vajalikud sammud

50% õppetasu soodustuse saamiseks  õppurile tervisliku seisundi tõttu on vanem kohustatud koheselt,  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, teavitama huvikooli.

Avalduse esitamine 15. oktoobriks ja 15.  jaanuariks Viljandi Linnavalitsusele neilt,  kes on perest, kus:

  • netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast töötasu alammäärast kuus;
  • kus huvikoolis õpib 3 õppurit;
  • kus kasvab 4 või enam alla 19-aastast last.

Avalduse esitamine vastavalt vajadusele, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul, kes on  toimetulekutoetust saavast perest.

Soodustuse saaja on kohustatud teavitama Viljandi Linnavalitsust soodustuse saamise õigus lõppemisest.

Vajaminevad dokumendid Vormikohaselt täidetud avaldus.
Tulemus Viljandi Linnavalitsuse vastavasisuline korraldus, mis kehtestab soodustuse summa ja kestvuse või lõpetab selle.

 

 Avalduse täitmiseks tuleb eelnevalt sisse logida!

AVALDUS HUVIKOOLI ÕPPETASU MAKSMISEST VABASTAMISEKS

Lisa Viljandi Linnavalitsuse 09.06.2014 korraldusele nr 428

1. I OSA - ISIKUANDMED

Esitatakse 15. jaanuariks ja 15. oktoobriks

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
E-mail on kohustuslik
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

2. II OSA - ANDMED SISSETULEKUTE KOHTA

Täidavad pered, kus sissetulek ühe perekonnaliikme kohta on väiksem kui 75% kehtestatud alampalgast:

Perekonna tulud - andmed kõigi pereliikmete kohta (sh õppurid, kellele toetust taotletakse)

Perekonna tulud tuluallikate järgi:

Muudest allikatest saadud tulu:

Avaldusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad avalduses toodud sissetulekute saamist (v.a riiklike lastetoetuste ja riiklike pensionide osas). Pere sissetulekute suurenemisel üle 75% kehtivast alampalgast pere liikme kohta on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt informeerima Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametit. Avaldused koos nõutud lisadokumentidega (3 kuu palgatõend, töötukassa poolt välja antud töötust tõendav dokument, põhjendus laste elatisraha mittesaamise kohta) tuua või saata haridus- ja kultuuriametisse, Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi. Ilma vajalike lisadokumentideta avaldused läbivaatamisele ei kuulu.