Hooldajatoetus täiskasvanutele

Kirjeldus

Hooldajatoetust makstakse Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavate 18-aastaste ja vanemate inimeste, kes tervislikust seisundist tingituna vajavad kõrvalabi ja juhendamist, hooldamise eest teovõimelisele hooldajale või eestkostjale.

Toetuse suurus

  • Raske puudega inimese hooldajale 15.34 € kuus
  • Sügava puudega inimese hooldajale 25.57 € kuus

Toetuse kestvus

Hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul taotluse või täiendavalt nõutud andmete esitamisest.

Hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu esimesest kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt kuu 15. kuupäevaks.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2008  määrus nr 108 ,,Hooldajateotuse määramise ja maksmise kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 16.03.2009 määrus nr 159 ,,Hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise menetlusjuhendi kinnitamine''

Vastutaja

Silvi Reimann
puuetega inimeste hoolekande spetsialist
e-post: silvi.reimann@viljandi.ee
telefon: +372 435 4745; +372 5333 3227

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täita vormikohane avaldus, mille saab Viljandi Linnavalitsuse veebist või sotsiaalametist.
Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 1.

Vastuvõtt: E, N 9-11.30; 13.30-16

Vajaminevad dokumendid

  • vormikohane avaldus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse saamiseks;
  • isikut tõendav dokument;
  • sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusaste ja lisakulude tuvastamise otsus;
  • rehabilitatsiooniplaan;
  • kohtuotsus (määrus) eestkostjaks määramise kohta;

hoolduse lõpetamiseks tuleb täita  avaldus.

Tulemus

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul. 

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.