Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2014

Viljandi Linnavolikogu 18. detsembri 2014. aasta istung algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 


Viljandi Linnavolikogu 27. novembri 2014. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

 
 

Viljandi Linnavolikogu 30. oktoobri 2014. aasta istung

algusega kell 17.00, Sakala Keskuses (Tallinna tn 5)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2014/127)

2. Riikliku toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi kasutamine (2014/128)

3. Viljandi linna jäätmekava 2015-2020 (2014/129)

4. Viljandi Linnavolikogu 30.03.2011 määruse nr 71 ,,Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri" muutmine ja täiendamine (2014/130)

5. Viljandi linna 2014. aasta lisaeelarve (2014/131)

6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2014/132)

7. Detailplaneeringu algatamine (2014/133)

8. Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (2014/134)

9. Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord (2014/135)

10. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine (2014/136)

11. Volikogu kirjavahetus

12. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 

 

Viljandi Linnavolikogu 25. septembri 2014. aasta istung

algusega kell 17.00, Sakala Keskuses (Tallinna tn 5)

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

 

 

 

Viljandi Linnavolikogu 28. augusti 2014. aasta istung

algusega kell 17.00, Sakala Keskuses (Tallinna tn 5)

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

1. Tööstusalade tutvustamine Viljandi vallas Mäeltküla külas ja Viljandi linnas

2. Kohanime kehtetuks tunnistamine (2014/118)

3. Aktsiaselts Viljandi Veevärk põhikirja kinnitamine ning aktsiate nimiväärtuse muutmine ja aktsiakapitali vähendamine (2014/119)

4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2014/121)

5. Alkoholi tarbimise keelamine Viljandi linna avalikus ruumis (2014/122)

6. Volikogu kirjavahetus

7. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 26. juuni 2014. aasta istung

algusega kell 17.00, Sakala Keskuses ( Tallinna tn 5)

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

1. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoda põhimääruse muutmine (2014/87)(2014/87a)(2014/90)

2. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoja koosseisu kinnitamine (2014/80)(2014/80a)

3. Viljandi Linnavolikogu 31.08.2011 määruse nr 84 „Koduteenuste osutamise kord" muutmine (2014/104)

4. Huvikooli direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja treeneri kvalifikatsiooninõuded (2014/105)

5. Koolivaheaegade kehtestamine Viljandi Kesklinna Koolis 2014/2015. õppeaastal (2014/106)

6. Viljandi Linnavolikogu 31.10.2012 määruse nr 133 „Üldhariduskoolide õpilastele ühistranspordi sõidusoodustuste andmise kord" muutmine ja täiendamine (2014/107)

7. Viljandi Linnavolikogu 27.06.2008 otsuse nr 264 „Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise alused" kehtetuks tunnistamine (2014/108)

8. Viljandi linna arengukava aastateks 2013-2020 ülevaatamine (2014/109)

9. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine (2014/110)

10. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2014/111)

11. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 ülevaatamine (2014/112)

12. Kaasava eelarve menetluse rakendamine Viljandi linna 2015. aasta eelarve koostamisel (2014/113)

13. Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord (2014/115)

14. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2000 määruse nr 17 „Viljandi linna koolieelse lasteasutuse toidukulu ja õppekulu arvestamise ja maksmise kord" kehtetuks tunnistamine (2014/116)

15. Tingimusliku nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks hoonestusõigusega otsustuskorras (2014/117)

16. Volikogu kirjavahetus

17. Sõnavõtud

 

Linnavalitsuse informatsioon

 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 05. juuni 2014. aasta erakorraline istung

algusega kell 17.00, raekoja II korruse saalis ( Linnu tn 2)

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

  

Viljandi Linnavolikogu 24. aprilli 2014. aasta istung

algusega kell 17.00, Sakala Keskuses ( Tallinna tn 5)

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

1. Detailplaneeringu kehtestamine (2014/79)

2. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoja koosseisu kinnitamine (2014/80)

3. Viljandi Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine (2014/81)

4. Viljandi linna tänavate ja kõnniteede ehitus- ning rekonstrueerimistööde eesmärgid aastateks 2014–2020 (2014/82)

5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine 25.05.2014 toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks (2014/83)

6. Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine (2014/84)

7. Viljandi Linnavolikogu 30.06.2010 määruse nr 40 „Veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskiri Viljandi järvedel" muutmine(2014/85)

8. Volikogu kirjavahetus

9. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 


Viljandi Linnavolikogu 27. märtsi 2014. aasta istung

algusega kell 17.00,  Sakala Keskuses (Tallinna tn 5)

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

1. „Viljandi linna põhimäärus" muutmine ja täiendamine, II lugemine (2014/52)

2. „Viljandi Linnavolikogu töökord" muutmine ja täiendamine, II lugemine (2014/54)

3. „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine ja täiendamine (2014/73)

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2014/74)

5. Koolimineku toetuse maksmise kord ( 2014/75)

6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks ( 2014/76)

7. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks ( 2014/77)

8. „Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse" muutmine (2014/78)

9. Volikogu kirjavahetus

10. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 

 

Viljandi Linnavolikogu 27. veebruari 2014. aasta istung

algusega kell 17.00,  Sakala Keskuses (Tallinna tn 5)

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

1. Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord (2014/72)
2. Viljandi Linnavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 19 „Majanduslike huvide deklaratsioonihoidja määramine" kehtetuks tunnistamine (2014/71)
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2014/70)
4. Detailplaneeringu kehtestamine (2014/68)

5. Viljandi Linnavolikogu 26.06.2013 määruse nr 161 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine (2014/67)

6. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoda esimehe valimine (2014/69)

7. Volikogu märtsikuu istungi aja muutmine

8.  Volikogu kirjavahetus

9. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 30. jaanuari 2014. aasta istung

algusega kell 17.00 Sakala Keskuses (Tallinna tn 5)

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

1. Volikogu esimehe vastus volikogu liikme Karl Õmbluse arupärimisele seoses Viljandi linna 2014. aasta eelarve menetlusega

2. Viljandi linna 2014. aasta eelarve kinnitamine (2014/44) II lugemine

3. Viljandi Linnavolikogu 29.02.2012 määruse nr 109 „Viljandi linna põhimäärus" muutmine ja täiendamine (2014/52), I lugemine

4. Viljandi Linnavolikogu 29.02.2012 määruse nr 110  „Viljandi Linnavolikogu töökord" muutmine ja täiendamine (2014/54)

5.Viljandi linna 2013. aasta preemiate määramine

5.1.Aastapreemia (2014/57)

5.2.Elutöö preemia (2014/58)

5.3.Kultuuri- ja spordipreemia (2014/59)

5.4.Teatripreemia (2014/60)

5.5.Aasta noore preemia (2014/61)

5.6.Laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitel (2014/62)

5.7.Ettevõtluse edendaja preemia(2014/63)

 

6. Esindajate määramine Viljandi haridusasutuste hoolekogudesse (2014/64)

7. Esindaja nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu eestseisusesse (2014/53)

8. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaani kinnitamine (2014/65)

9. Viljandi Linnavolikogu tasuta ühistranspordi rakendamise küsimuste läbitöötamise töögrupi moodustamine (2014/48), II lugemine

10. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni "Viljandi Seeniorite Nõukogu" moodustamine (2014/55)

11. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukogu põhimäärus (2014/56)

12.  Viljandi Linnavolikogu 27.03.2013 otsuse nr 352 „Kinnistule nr 2980639 aadressiga Vaksali tänav 4 seatud hoonestusõiguse tingimuste  muutmine otsustuskorras" muutmine (2014/66)

13. Volikogu kirjavahetus  ja sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon