Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2013

Viljandi Linnavolikogu 18. detsembri 2013. aasta istung

algusega kell 17.00 Raekoja saalis

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine 

 

PÄEVAKORD:

  1. Viljandi linna 2014. aasta eelarve kinnitamine (2013/44) I lugemine
  2. Audiitori määramine (2013/1)
  3. Maamaksu kehtestamine 2014. aastal (2013/30)
  4. Maamaksust vabastamise rakendamine 2014. aastal (2013/31)
  5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2013/47)
  6. Tänavavalgustuse rajatise ja tänavavalgustuse rajatistele tehtud parenduste tasuta võõrandamine (2013/50)
  7. Kinnistu nr 3331039 aadressiga Riia mnt 66 võõrandamine või hoonestusõigusega koormamine (2013/51)
  8. Hoonestusõiguste võõrandamine (2013/45)
  9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

9.1.  Anton Irve tn (2013/2)

9.2.  Hariduse tn (2013/3)

9.3.  Hiie pst 1 (2013/4)

9.4.  Hiie pst 2 (2013/5)

9.5.  Hiie pst 5//Hiie kalmistu (2013/6)

9.6.  Hiie pst 7 (2013/7)

9.7.  Hiie pst 14 (2013/8)

9.8.  Hiie pst (2013/9)

9.9.  Huntaugu tn 4 (2013/10)

9.10.         Huntaugu tn (2013/11)

9.11.         Talli tn 9 (2013/12)

9.12.         Talli tn (2013/13)

9.13.         Kastani tn 1a (2013/14)

9.14.         Kastani tn 2a (2013/15)

9.15.         Kullamäe tn 14 (2013/16)

9.16.         Maasika tn 14 (2013/17)

9.17.         Põltsamaa tee 1 (2013/18)

10. Esindajate määramine Viljandi haridusasutuste hoolekogudesse (2013/29)

11. Viljandi Linnavolikogu 29.08.2013 määruse nr 128 „SAKALA KESKUSE" põhimäärus" täiendamine (2013/46)

12. Viljandi Linnavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 17 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine " täiendamine (2013/49)

13. Viljandi Linnavolikogu tasuta ühistranspordi rakendamise küsimuste läbitöötamise töögrupi moodustamine (2013/48)

14. Volikogu jaanuarikuu istungi aja muutmine

15. Volikogu kirjavahetus

16. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 


Viljandi Linnavolikogu 28. novembri 2013. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekoja saalis

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine 

 

PÄEVAKORD:

 

1. Viljandi linnapeale ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise kord (2013/38)
2. Linnapea ja linnavalitsuse liikmete kõrvaltegevused (2013/42)
3. Viljandi Linnavolikogu 07.11.2013 otsuse nr 6 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine" muutmine (2013/43)
4. Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine (2013/32)
5. Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine (2013/33)

6. Linnavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine (2013/34)
7. Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (2013/39)
8. Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu esimehe valimine (2013/37)
9. Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine (2013/41)
10. Esindaja ja tema asendaja nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikokku (2013/35)
11. Majanduslike huvide deklaratsioonihoidja määramine (2013/36)
12. Viljandi Linnavolikogu esimehele hüvituse määramine (2013/40)
13. Volikogu detsembrikuu istungi aja muutmine
14. Volikogu kirjavahetus
15. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 07. novembri 2013. aasta istung


algusega kell 17.00 Raekoja saalis

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

PÄEVAKORD:


1. Viljandi linnapea valimine ja töötasu määramine (2013/20)
2. Viljandi Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (2013/21)
3. Viljandi Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine, töötasu ja hüvituse määramine (2013/22)
4. Viljandi Linnavolikogu 27.02.2013 määruse nr 152 „Viljandi Linnavalitsuse – ametiasutuse palgajuhend" muutmine (2013/28)
5. Viljandi Linna Teenetemärkide andmine (2013/27)
6. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine (2013/23)
7. Esindajate nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liitu (2013/24)
8. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liitu (2013/25)
9. Viljandi Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituste määramine (2013/26)
10. Kohapeal algatatud küsimused

 


Viljandi Linnavolikogu XV koosseisu 31. oktoobri 2013. aasta istung

kell 17.00 Raekoja saalis

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine 


PÄEVAKORD:
1. Viljandi Linnavolikogu esimehe valimine
2. Viljandi Linnavolikogu aseesimehe valimine
3. Viljandi Linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
4. Kohapeal algatatud küsimused

 


Viljandi Linnavolikogu XIV koosseisu 25. septembri 2013. aasta istung

algusega kell 17.00 Sakala keskuses

 

Infotund
Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine 


1. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 (2013/545), III lugemine
2. Viljandi linna 2013. aasta II lisaeelarve (2013/560) II lugemine
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
3.1. Metsküla tee ja Raua tänava jalgtee ehitustööd ning elektrienergia ostmine (2013/567)
3.2. Koostööleping MTÜ-ga Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi (2013/568)
4. Osaühingus Polli Prügila Viljandi linnale kuuluva osa võõrandamine ja osaühingu lõpetamine (2013/569)
5. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord (2013/565)
6. Jaoskonnakomisjonide moodustamine 20.10.2013 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks (2013/566)
7. Linnapea vastused Valimisliit Kodune Viljandi fraktsiooni arupärimistele
8. Volikogu kirjavahetus
9. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

Volikogu esimehe sõnavõtt ja tänuavaldus volikogu liikmetele

 


Viljandi Linnavolikogu 28. augusti 2013. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekoja saalis

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

PÄEVAKORD:
Viljandi linna arengukava kehtestamine aastateks 2013-2020 (2013/547) II lugemine
2. Vljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 (2013/545) II lugemine

3. Viljandi linna 2013. aasta II lisaeelarve (2013/560) I lugemine

4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
4.1. Haljastute, kalmistute, avalike tualettide, dekoratiivhaljastuse hooldusteenuste ja murukaitsemati ostmise riigihanked(2013/558)
4.2. Õppe- ja kasvatustegevuse teenuse ostmine (2013/559)
4.3. Avatud Noortekeskuse ruumide rent (2013/563)
4.4. Sotsiaalkeskuse üüripind (2013/551) II lugemine

5.  Hoonestusõiguse lõpetamine (2013/564)

6.  Vilja tänav 15a-13 korteriomandi võõrandamine (2013/555)

7.  Detailplaneeringu algatamine (2013/561)

8.  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide järgimist kontrollima volitatud isikute määramine(2013/557)

9. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2012 määruse nr 26 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja maksmisest vabastamise kord" muutmine ja täiendamine (2013/556)

10.  Volikogu septembrikuu istungi toimumiskoha kinnitamine

11.  Volikogu kirjavahetus

12.  Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 26. juuni 2013. aasta istung

algusega kell 17.00 Raekoja saalis

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine 


PÄEVAKORD:

1. Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (2013/504)
2. Lastele ja lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord (2013/517)
3. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord (2013/516)
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
4.1. Sotsiaalkeskuse üürileping (2013/551)
4.2. Ranna pst 3 (2013/544), II lugemine
4.3. Infotehnoloogiliste seadmete soetamine (2013/550)
5. Viljandi Linna arengukava kehtestamine aastateks 2013-2020 (2013/547), I lugemine
6. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 (2013/545), I lugemine
7. Viljandi linna 2013. aasta I lisaeelarve (2013/538) II lugemine
8. Kinnistu nr 3392939 aadressiga Suur-Kaare tn 33 võõrandamine (2013/554)
9. Viljandi Linnavolikogu 31.10. 2012 otsuse nr 317 „Detailplaneeringu algatamine" tühistamine (2013/553)
10. Detailplaneeringu kehtestamine (2013/552)
11. Viljandi Linnavolikogu 29.12.2010 määruse nr 64 „ Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine" muutmine (2013/546)
12. Viljandi Linnavolikogu XV koosseisu liikmete arvu kinnitamine (2013/548)
13. Viljandi Linnavolikogu valimiste korraldamine (2013/549)
14. Volikogu kirjavahetus
15. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 29. mai 2013. aasta istung

algusega kell 17.00 Raekoja saalis

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine


PÄEVAKORD:

 

1. Revisjonikomisjoni 2012. aasta tegevuse aruanne
2. Viljandi linna 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (2013/537)
3. Viljandi linna 2013. aasta I lisaeelarve (2013/538) I lugemine
4. Viljandi Linnavolikogu 30.01.2013 otsuse nr 337 „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" muutmine (2013/543)
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2013/544)
6. Viljandi Linnavolikogu 23.02.2011 määruse nr 69 „Viljandi Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine" muutmine(2013/540)
7. Viljandi Linnaraamatukogu kasutuseeskiri (2013/542)
8. Linna esindamiseks delegatsiooni moodustamine ja volituste andmine (2013/539)
9. Viljandi Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine (2013/541)
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 


Viljandi Linnavolikogu 24. aprilli  2013. aasta istung

algusega kell 17.00 Raekoja saalis


Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine 


PÄEVAKORD:


1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
1.1. SAKALA KESKUSE sõiduauto (2013/535)
1.2. Infotehnoloogilised teenused (2013/536)
2. Viljandi Linnavolikogu 27.02.2013 otsuse nr 343 „Linnavara võõrandamine" muutmine (2013/533)
3. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse võõrandamiseks või hoonestusõigusega koormamiseks nõusoleku taotlemine(2013/530) I lugemine
4. Kaevetööde eeskiri (2013/531)
5. Viljandi Linnavolikogu 30.06.2010 määruse nr 40 „Veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskiri Viljandi järvedel" muutmine ja täiendamine (2013/534)
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2013/532)
7. Ülevaade Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte volikogu tegevusest
8. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse võõrandamiseks või hoonestusõigusega koormamiseks nõusoleku taotlemine(2013/530), II lugemine
9. Volikogu kirjavahetus
10. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 27. märts 2013. aasta istung

algusega kell 17.00 Raekoja saalis

 

Istungi avamine

Päevakorra kinnitamine


PÄEVAKORD:

 

1. Kinnistule nr 2980639 aadressiga Vaksali tänav 4 seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine otsustuskorras (2013/519)
2. Kinnistu nr 1537839 aadressiga Männimäe tee 26 võõrandamine (2013/526)
3. Viljandi linna tiitli "Ettevõtluse edendaja" statuut (2013/525)
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4.1. Kirsi tänav (2013/520)
4.2. Kreegi tänav (2013/521)
4.3. Mureli tänav (2013/522)
4.4. Sõstra tänav (2013/523)
4.5. Õie tänav (2013/524)

5. Viljandi Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine (2013/518)
6. Viljandi linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise kord (2013/528)
7. Viljandi Linnavolikogu ja Viljandi Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord (2013/529)
8. Volikogu kirjavahetus
9. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 27. veebruari 2013. aasta istung

algusega kell 17.00 Raekoja saalis

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine 

 

PÄEVAKORD:


1. Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine (2013/502)
2. Viljandi Linnavolikogu 29.02.2012 määruse nr 111 „Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (2013/503)
3. Viljandi Linnavalitsuse - ametiasutuse palgajuhend (2013/513)
4. Viljandi linna siseauditeerimise 2013. aasta tööplaani kinnitamine (2013/514)
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
5.1. Viljandi Jakobsoni tänava kergliiklustunnel (2013/511)
5.2. Viljandi Päevakeskuse buss (2013/512)
6. Linnavara võõrandamine (2013/501)
7. Kinnistu nr 3331039 aadressiga Reinu tee 48 võõrandamine (2013/515)
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
8.1. Maasika tn (2013/505)
8.2. Pirni tn (2013/506)
8.3. Ploomi tn (2013/507)
8.4. Vabarna tn (2013/508)
8.5. Kirsi põik (2013/509)

9. Viljandi üldharidus-ja huvikoolide parimate lõpetajate tunnustamine (2013/482), II lugemine
10. Viljandi Linnavolikogu kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni koosseisude muutmine (2013/510)
11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 30. jaanuari 2013. aasta istung

algusega kell 17.00 Raekoja saalis

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine 

 

PÄEVAKORD:

 

1. Viljandi linna 2013. aasta eelarve kinnitamine (2013/473), II lugemine
2. Viljandi Linnavalitsuse liikmete hüvituse ja Viljandi Linnavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamine (2013/498)
3. Viljandi linna hallatavate asutuste personali töötasustamise aluste kinnitamine (2013/497)
4. Viljandi linna 2012. aasta preemiate määramine
4.1. Aastapreemia (2013/484)
4.2. Elutöö preemia (2013/485)

4.3. Kultuuri- ja spordipreemia (2013/486)
4.4.Teatripreemia (2013/487)

4.5. Aasta noore preemia (2013/488)
4.6. Laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitel
 (2013/489)
4.7. Ettevõtluse edendaja preemia (2013/490)
5. Loa andmine riigihangete korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks (2013/491)
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2013/500)
7. Linnavara võõrandamine (2013/496)
8. Muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmise ülevõtmine Viljandi linnas (2013/495)
9. Viljandi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 (2013/494)
10. Viljandi linnavolikogu 30.03.2007 määruse nr 44 „Viljandi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine(2013/492)
11. Viljandi linna heakorra eeskiri, II lugemine (2013/480)
12. Viljandi üldharidus- ja huvikoolide parimate lõpetajate tunnustamine (2013/482)
13. Viljandi Linnavolikogu 25.08.2010 määruse nr 44 „Viljandi linna aasta õpetaja statuut" muutmine (2013/483)
14. Viljandi Linnavolikogu 23.09.2005 määruse nr 122 „Täiskasvanute koolituse korraldamiseks toetuse andmise kord" kehtetuks tunnistamine (2013/481)
15. Viljandi Linnavolikogu 30.01.2004 määruse nr 47 „Lapse sünnitoetuse maksmise kord" muutmine (2013/493)
16. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2013. aasta tööplaani kinnitamine (2013/499)
17. Volikogu kirjavahetus
18. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon