Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2012

Viljandi Linnavolikogu 19. detsembri 2012. aasta istung


Viljandi Linnavolikogu 26. novembri 2012. aasta istung

toimus esmaspäeval, kell 15, Viljandi Kaare Koolis

 

Istungi avamine ja infotund

Päevakorra kinnitamine

 

PÄEVAKORD:

 

1. Viljandi linna 2012. aasta III lisaeelarve, I lugemine (2012/471)
2. Viljandi Linnavolikogu 25.01.2012 otsuse nr 245 „Rajatise ostmine" kehtetuks tunnistamine(2012/468)
3. Loa andmine riigihangete korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks (2012/466)
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
4.1. Viljandi lauluväljaku rekonstrueerimise projekt (2012/467)
4.2. Koostööleping TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga infotehnoloogia valdkonnas (2012/470)
5. Mustla mnt T1 võõrandamine (2012/465)
6. SA Viljandi Jäähall vaide Viljandi Linnavolikogu 26.09.2012 otsuse nr 315 peale läbivaatamine(2012/472)
7. Viljandi Linnavolikogu 25.05.2011 määruse nr 77 „Parkimistasu kehtestamine ja tasulise parkimise korraldamine" kehtetuks tunnistamine (2012/469)
8. Kohanime muutmine (2012/463)
9. Viljandi linna 2012. aasta III lisaeelarve, II lugemine (2012/471)
10. Viljandi Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (2012/464)
11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 31. oktoobri 2012. aasta istung

toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

PÄEVAKORD:


1. Viljandi linna 2012. aasta II lisaeelarve, II lugemine (2012/446)
2. Volituste andmine (2012/457)
3. Detailplaneeringu algatamine (2012/461)
4. Pädevuse delegeerimine (2012/456)
5. Üldhariduskoolide õpilastele ühistranspordi sõidusoodustuste andmise kord (2012/459)
6. Hooldekodusse paigutamise kord (2012/455)
7. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu
kinnitamine
 (2012/460)
8. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine (2012/462)
9. Volikogu novembri- ja detsembrikuu istungite toimumise aja muutmine
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 26. septembri 2012. aasta istung

toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine

Infotund

Päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Kinnistu nr 3971639 aadressiga Vaikuse tänav 17 otsustuskorras tasuta võõrandamine(2012/453)
2. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016, I lugemine (2012/440)

3. Viljandi linna 2012. aasta II lisaeelarve, I lugemine (2012/446)
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2012/448)
5. Kinnistu nr 2145639 aadressiga Uueveski basseinid kasutusse andmine otsustuskorras(2012/447)

6. Viljandi Linnavolikogu 29.06.2007 otsuse nr 183 „Viljandi Linnavolikogu 30.06 „Kinnistule aadressiga Puidu tn 8 hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras ja loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks „ muutmine ja täiendamine" kehtetuks tunnistamine (2012/454)
7. Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine (2012/452)
8. Katastriüksuste võõrandamine
8.1 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme tee T2 (2012/441)
8.2. Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme tee T1 ja Viljandi-Rõngu tee T1 (2012/442)

9. Kinnistu võõrandamine (2012/443)
10. Detailplaneeringute kehtestamine
10.1. Kalda puiestee 47 (2012/449)
10.2. Männimäe tee 4 ja Männimäe tee 6 (2012/450)
10.3. Tallina tänav 22 ja Tallinna tänav 24 (2012/451)

11. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016, II lugemine (2012/440)
12. Viljandi Linnavolikogu 29.06.2007 määruse nr 52 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine" muutmine (2012/445)
13. Viljandi Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (2012/444)
14. Volikogu kirjavahetus
15. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 Viljandi Linnavolikogu 29. august 2012. aasta istung

toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Viljandi Linna arengukava kehtestamine aastateks 2013-2020, I lugemine (2012/438)
2. Viljandi Linnavolikogu 31.08.2011 määruse nr 83 „Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" muutmine (2012/433)
3. Viljandi Linnavolikogu 31.03.2010 määruse nr 29 „Reservfondi kasutamise kord" muutmine(2012/435)
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2012/437)
5. Hoonestusõiguse võõrandamine (2012/436)
6. Kinnistu nr 87139 aadressiga Lossi tänav 31a võõrandamine (2012/434)
7. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (2012/432)
8. SAKALA KESKUSE põhimäärus, II lugemine (2012/422)
9. Viljandi Linnavolikogu 25.11.2009 otsuse nr 19 „Viljandi linna üldhariduskoolide, lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogudesse esindajate määramine" muutmine (2012/431)
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 27. juuni 2012. aasta istung

toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna 2012. aasta I lisaeelarve II lugemine (2012/401)
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2012/424)
3. Kinnistute võõrandamine
3.1. Kinnistu võõrandamine (2012/414)
3.2. Kinnistu nr 3241839 aadressiga Puidu tn 10 võõrandamine (2012/429)
3.3. Kinnistu nr 3241939 aadressiga Männimäe tee 24a võõrandamine (2012/428)
3.4. Kinnistu nr 2655439 aadressiga Munga tn 2a võõrandamine (2012/427)
3.5. Kinnistu võõrandamine (2012/430)

4. Hoonestusõiguse võõrandamine (2012/423)
5.Volituste andmine elektrienergia ostmise riigihanke korraldamiseks (2012/426)
6. Linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord (2012/419)
7. Kohanime muutmine (2012/425)
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
8.1. Kullamäe tänav (2012/416)
8.2. Lina tänava põik (2012/417)
8.3. Pähkli tänav (2012/418)

9. Viljandi Spordikeskuse hoonete ja rajatiste kasutamine (2012/421)
10. SAKALA KESKUSE moodustamine
10.1. SAKALA KESKUSE põhimäärus (2012/422)
10.2. Viljandi Linnaraamatukogu põhimääruse muutmine (2012/415)
11. Viljandi Linnavolikogu 25.01.2012 määruse nr 106 „Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuut" muutmine (2012/420)
12. Volikogu kirjavahetus
13. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 30. mai 2012. aasta istung

toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (2012/411)
2. Viljandi linna 2012. aasta I lisaeelarve (2012/401) I lugemine
3. Viljandi linnavara valitsemise kord (2012/399) II lugemine
4. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse hoonestusõigusega koormamiseks nõusoleku taotlemine (2012/407)
5. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (2012/409)
6. Teede ja tänavate sulgemise maks (2012/412)
7. Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord (2012/413) 
8. Detailplaneeringud
8.1. Detailplaneeringu kehtestamine – Viljandi lauluväljak (2012/406)
8.2. Detailplaneeringu algatamine – Männimäe tee 23 (2012/410)
9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
9.1. Kanepi tänav (2012/402)
9.2. Lina tänava põik (2012/403)
9.3. Ravila tänav (2012/404)
9.4. Ugala puiestee (2012/405)

10. Linna esindamiseks delegatsiooni moodustamine ja volituste andmine (2012/408)
11. Revisjonikomisjoni 2011. aasta tegevuse aruanne
12. Volikogu kirjavahetus
13. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 


Viljandi Linnavolikogu 25. aprilli 2012. aasta istung

toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Viljandi linnavara valitsemise kord (2012/399) I lugemine
2. Linnavara võõrandamine
2.1. Kinnistu nr 3053339 aadressiga Talli tn 5a võõrandamine (2012/396)
2.2. Uueveski tee 3-13 korteriomandi võõrandamine (2012/398)
2.3. Kinnistu võõrandamine (2012/400)

3. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse hoonestusõigusega koormamiseks nõusoleku taotlemine (2012/397)
4. Reklaami ja teabe paigaldamise kord (2012/382) II lugemine
5. Reklaamimaks Viljandis (2012/383) II lugemine
6. Detailplaneeringu algatamine (2012/395)
7. Viljandi linna tiitli „Ettevõtluse edendaja" statuut (2012/384) II lugemine
8. Viljandi Päevakeskuse põhimäärus (2012/394)
9. Volikogu kirjavahetus
10. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


Viljandi Linnavolikogu 28. märtsi 2012. aasta istung

toimus kolmapäeval, kell 17.00

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1Viljandi linna arengukava kehtestamine aastateks 2012-2016 (2012/378) II lugemine
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
2.1. Infotehnoloogilised soetused (2012/380)
2.2. Sõiduauto kasutusrendile võtmine (2012/391)

3. Kinnistule nr 3966139 aadressiga Lutsu tn 3//3a hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (2012/381)
4Reklaami ja teabe paigaldamise kord (2012/382) I lugemine
5Reklaamimaks Viljandis (2012/383) I lugemine
6Viljandi linna tiitli „Ettevõtluse edendaja" statuut (2012/384)
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine - ilmselt 1 päevakorra punktina
7.1. Allika põik (2012/385)
7.2. Allika tänava (2012/386)
7.3. Kaevu tänav (2012/387)
7.4. Kalda puiestee (2012/388)
7.5. Kalda põik (2012/389)
7.6. Mihkel Veske puiestee (2012/390)

8Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu muutmine (2012/379)
9Kinnistute võõrandamine (see on nendel ilmselt punkt 4 ja teised on selle võrra allapoole nihkunud)
9.1. Maasika tänav 51 (2012/392)
9.2. Õuna tn 23 (2012/393)

10Volikogu kirjavahetus
11Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 


Viljandi Linnavolikogu 29. veebruari 2012. aasta istung
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna põhimäärus (2012/354) II lugemine
2Viljandi Linnavolikogu töökord (2012/351) II lugemine
3Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri kinnitamine (2012/375)
4Viljandi linna arengukava kehtestamine aastateks 2012-2016 (2012/378), I lugemine 
5Kinnistu võõrandamine (2012/374)
6. Detailplaneeringud
6.1. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamiseks sobivaks tunnistamine (2012/376)
6.2. Detailplaneeringu algatamine (2012/377)

7Viljandi Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe valimine (2012/373)
8Viljandi Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine (2012/372)
9Volikogu kirjavahetus
10. Sõnavõtud
11Linnavalitsuse informatsioon

 


Viljandi Linnavolikogu 25. jaanuari 2012. aasta istung
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Rajatise ostmine (2012/370)
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2012/371)
3. Viljandi linna 2012. aasta eelarve kinnitamine (2012/340), II lugemine
4. Kinnistu nr 2224039 aadressiga Lembitu pst 5 võõrandamine (2012/367)
5. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja hoonestusõigusega koormamiseks nõusoleku taotlemine (2012/368)
6. Viljandi linna 2011. aasta preemiate määramine
6.1. Aastapreemia (2012/356)
6.2. Elutöö preemia (2012/357)
6.3. Kultuuri- ja spordipreemia (2012/358)
6.4. Teatripreemia (2012/359)
6.5. Aasta noore preemia (2012/360)
6.6. Laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitel (2012/361) 

7. Viljandi Linnavolikogu 30.03.2011 määruse nr 71 „ Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri" täiendamine (2012/362)
8. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2010 määruse nr 26 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja maksust vabastamise kord" muutmine (2012/355)
9. Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuudi kinnitamine (2012/363)
10. Põhimääruste kinnitamine
10.1. Viljandi Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine (2012/364)
10.2. Viljandi Nukuteatri põhimääruse kinnitamine (2012/365)

11. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2012. aasta tööplaani kinnitamine (2012/369)
12. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu muutmine(2012/366)
13. Volikogu kirjavahetus 
14. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon