Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2011

Viljandi Linnavolikogu 28. detsembri 2011. aasta istung
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna 2012. aasta eelarve kinnitamine I lugemine (2011/340)
Linnavolikogu külastab jõuluvana
Jätkub Viljandi linna 2012. aasta eelarve kinnitamine, I lugemine (2011/340)
2. Viljandi Linnavolikogu 29.06.2011 määruse nr 81 ,,Viljandi Linnavalitsuse liikmete hüvituse ja Viljandi Linnavalitsuse teenistujatepalgamäärade kinnitamine" muutmine
(2011/353)
3. Viljandi Linnavolikogu 31.03.2010 määruse nr 29 ,,Reservfondi kasutamise kord" muutmine (2011/350)
4.Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2011 /352)
5. Linnavara võõrandamine (2011/349)
6.Detailplaneeringu kehtestamine (2011/348)
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
7.1. Männimäe tee (2011/347)

8. Koolide põhimääruste kinnitamine
8.1. Viljandi Kesklinna Kooli põhimääruse kinnitamine (2011/343)
8.2. Viljandi Jakobsoni Kooli põhimääruse kinnitamine (2011/344)
8.3. Viljandi Paalalinna Kooli põhimääruse kinnitamine (2011/345)
8.4. Viljandi Kaare Kooli põhimääruse kinnitamine (2011/346)

9. Viljandi linna elukohajärgse kooli kinnitamine põhikooli õpilastele (2011/342)
10. Viljandi Linnavolikogu töökord, I lugemine(2011/351)
11. Viljandi linna põhimäärus I lugemine (2011/354)
12. Volikogu kirjavahetus
13. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 


 


Viljandi Linnavolikogu 30. novembri 2011. aasta istung
 toimus kolmapäeval, kell 17,Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Linnavolikogu töö eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine (2011/324)
2.Maamaks 2012. aastal
2.1. Maamaksu määra kehtestamine 2012. aastal (2011/328 )
2.2. Maamaksust vabastamine (2011/329)

3. Laenulepingu muutmine (2011/335)
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
4.1. Sõiduautode kasutusrendile võtmine (2011/333)
4.2. Postiteenus (2011/336)
4.3. E-arveldused (2011/337)
4.4. Avalikud tualetid (2011/339)

5. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (2011/334)
6.Viljandi linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord (2011/323)
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
7.1. Lydia Koidula tänav (2011/325)
7.2. Juhan Kunderi tänav (2011/326)
7.3. Lembitu puiestee (2011/327)

8. Viljandi Linnavolikogu 25.11.2009 määruse nr 12 „Üldhariduskoolide õpilastele sõidusoodustuste andmise kord" muutmine(2011/338)
9. Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste arvestamisel (2011/330)
10.Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimiseks häältelugemiskomisjoni moodustamine (2011/332)
11. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine (2011/331)
12. Detailpaneeringu avalikustamiseks sobivaks tunnistamine (2011/341)
13. Päevakorrapunkti nr 10 hääletamise läbiviimine
14. Volikogu kirjavahetus
15. Päevakorrapunkti nr 10 hääletamistulemuste väljakuulutamine
16. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 


 


Viljandi Linnavolikogu 26. oktoobri 2011. aasta istung
toimus kolmapäeval, kell 17,Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna 2011. aasta II lisaeelarve (2011/311) II lugemine
2. Loa andmine laenu võtmiseks (2011/321)
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
3.1. Lutsu tn 3 ja Lutsu tn 3a (2011/ 318 )
3.2. August Maramaa puiestee (2011/319 )
3.3. Meeme tn (2011/320)

4. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine (2011/322)
5. Volikogu kirjavahetus
6. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 


 


Viljandi Linnavolikogu 28. septembri 2011. aasta istung
toimus kolmapäeval, kell 17,Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine.

PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna 2011. aasta II lisaeelarve (2011/311), I lugemine
2.Viljandi Linnavolikogu 27. oktoobri 2010. a otsuse nr 100 muutmine (2011/317)
3. Kinnistu võõrandamine (2011/310)
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4.1. Kraavi (2011/313)
4.2. Oru (2011/314)
4.3. Supeluse (2011/315)

5. Viljandi Linnavolikogu 29.04.2009 määruse nr 121 „Raieloa andmise kord" muutmine ja täiendamine (2011/312)
6. Esindajate nimetamine lasteaedade Krõll ja Mängupesa hoolekogudesse (2011/309)
7. Viljandi linna õpilas- ja üliõpilasstipendiumide statuut (2011/295), II lugemine
8. Viljandi Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine (2011/316)
9. Volikogu kirjavahetus
10. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 


 


Viljandi Linnavolikogu 31. augusti 2011. aasta istung
Toimus kolmapäeval, kell 17,Raekojas

 

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine.

PÄEVAKORD:

1. Viljandi linna arengukava kehtestamine aastateks 2011 – 2015 (2011/285) II lugemine
2.Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri kinnitamine (2011/306)
3. Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord (2011/298)
4.Hoonestusõiguse ostmine (2011/308)
5. Linnavara võõrandamine - (2011/301) ja (2011/304)
6. Detailplaneeringu algatamine (2011/299)
7. Munitsipaalomandisse antud maaüksuste (maaüksuse) sihtotstarbe muutmiseks ja hoonestusõigusega koormamiseks ning võõrandamiseks nõusoleku taotlemine (2011/296)ja(2011/303)
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine(2011/294) ja(2011/297)
9.Koduteenuste osutamise kord (2011/305)
10. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (2011/293)
11.Viljandi linna õpilas- ja üliõpilasstipendiumide statuut (2011/295)
12. Viljandi Linnavolikogu 04.11.2009 otsuse nr 11 „Majanduslike huvide deklaratsioonihoidja määramine" muutmine(2011/302)
13.Detailplaneeringu algatamine II lugemine (2011/299)
14. Viljandi Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja revisjonikomisjoni liikme valimine (2011/300)
15. Sõnavõtud (ei olnud)
16.Volikogu kirjavahetus
17. Viljandi Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja revisjonikomisjoni liikme valimise salajase hääletamise korraldamine
Linnavalitsuse informatsioon
18. Hääletamistulemuste väljakuulutamine
19. Istungi lõpetamine

 


 


Viljandi Linnavolikogu 29. juuni 2011. aasta istung
Toimus kolmapäeval, kell 17, Kondase Keskuses

 

Istungi avamine

Volikogu infotund ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna arengukava kehtestamine aastateks 2011 – 2015 (2011/285), I lugemine
2. Viljandi linna 2011. aasta I lisaeelarve (2011/288), I lugemine
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2011/282)
4. Viljandi Linnavolikogu 30. juuni 2010 otsuse nr 70 täiendamine (2011/292)
5. Avalike teenuste osutamine koostöös kolmanda sektori organisatsioonidega (2011/287)
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
6.1. Liiva tänav (2011/272)
6.2. Linnu tänav (2011/273)
6.3. Hiire tänav (2011/274)
6.4. Juhan Liivi tänav (2011/275)
6.5. Kiriku tänav (2011/276)
6.6. Kooli tänav (2011/277)
6.7. Lepa tänav (2011/278)
6.8. Ranna puiestee (2011/279)
6.9. Roosi tänav (2011/280)
6.10. Turu tänav (2011/281)

7. Viljandi Linnavolikogu 27.06.2008 otsuse nr 264 „Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise alused" muutmine (2011/284)
8. Osalemise lõpetamine Sihtasutuses Viljandi Kultuurikolledži Arengufond (2011/283)
9. Osalemise lõpetamine Mittetulundusühingus Eesti Mõisakoolide Ühendus (2011/286)
10. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine (2011/291)
11. Viljandi Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni ja õiguskomisjoni aseesimehe valimine (2011/271) /häältelugemiskomisjoni moodustamine
12. Viljandi linna 2011. aasta I lisaeelarve (2011/288), II lugemine
13. Viljandi linna üldhariduskoolide aineõpetajate ja munitsipaalasutuste pedagoogilise personali töötasustamise aluste kinnitamine (2011/289)
14. Viljandi Linnavalitsuse liikmete hüvituse ja Viljandi Linnavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamine (2011/290)

VAHEAEGhääletamise läbiviimiseks

15. Volikogu kirjavahetus
16. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon/hääletamistulemuste väljakuulutamine

 


 


Viljandi Linnavolikogu 25. mai 2011. aasta istung
Toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine ja volikogu infotund

Päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (2011/262)
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2011/268)
3. Parkimistasu kehtestamine ja tasulise parkimise korraldamine (2011/270)
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4.1. Karja tänav (2011/266)
4.2. Koidu tänav (2011/263)
4.3. Kopli tänav (2011/267)
4.4. Luha tänav (2011/264)
4.5. Männi tänav (2011/265)

5. Viljandi Linnavolikogu 26.01.2011 määruse nr 66 „Vähekindlustatud perede laste toitlustamise toetamise kord" muutmine(2011/269)
6. Volikogu kirjavahetus
7. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 


 


Viljandi Linnavolikogu 27. aprilli 2011. aasta istung
Toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna poolt määratud toetuste ja muude eraldiste tasaarveldamine võlgnevustega (2011/252)
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2011/253)
3. Nõusoleku andmine Viljandi linna kasuks seatud hüpoteegi järjekorra muutmiseks (2011/245)
4. Kohanime määramine (2011/219)
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
5.1.Carl Robert Jakobsoni tänav (2011/242)
5.2.Tartu tänav (2011/243)
5.3.Uus tänav (2011/244)
5.4.Põllu tänav (2011/246)
5.5.Kõrgemäe tänav (2011/247)
5.6.Posti tänav (2011/248)
5.7.Eha tänav (2011/254)
5.8.Lühike tänav (2011/255)
5.9.Mäe tänav (2011/256)
5.10.Väike tänav (2011/257)
5.11.Õuna tänav (2011/258)

6. Hüvitise maksmine (2011/249)
7. Asendusliikme nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule (2011/250)
8. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine (2011/251)
9. Viljandi Spordikooli hoolekogusse esindaja määramine (2011/261)
10.Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni aseesimehe valimine (2011/260) / häältelugemiskomisjoni moodustamine
11. Volikogu kirjavahetuspäevakorrapunkti nr 10 kohta hääletamise läbiviimine 
12. Sõnavõtudpäevakorrapunkti nr 10 hääletamistulemuste väljakuulutamine
Linnavalitsuse informatsioon

 


 


Viljandi Linnavolikogu 30. märtsi 2011. aasta istung
Toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Linnapea ametist vabastamine (2011/233)
2. Viljandi Linna Teenetemärgi andmine (2011/232)
3. Viljandi linnapea valimine (2011/234) / häältelugemiskomisjoni moodustamine ja hääletamise läbiviimine/hääletamistulemused
4. Viljandi Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (2011/235)
5. Viljandi Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine (2011/236)
6. Preemia määramine linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamisel (erakorraline)
7. Esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse ja eestseisusesse (2011/237)
8. Esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikokku (2011/238)
9. Viljandi Linnavolikogu 04.11.2009 otsuse nr 11 „Majanduslike huvide deklaratsioonihoidja määramine" muutmine(erakorraline)
10. Viljandi Linnavolikogu majanduskomisjoni esimehe ja revisjonikomisjoni liikme valimine (erakorraline, vaata tulemusi punkti nr12.1 järel)
11. Viljandi linna uue arengukava koostamise algatamine (2011/230)
12. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
12.1. Koolide toitlustamine (2011/228) / Hääletamistulemused (punkti nr 10 kohta)
12.2. Infotehnoloogilised soetused (2011/231)
13. Kinnistu võõrandamine
13.1. Carl Robert Jakobsoni tänav 75a (2011/217)
13.2. Kirsi põik 8 (2011/218)

14. Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri (2011/214, II)
15. Kohanime määramine (2010/183, II)
16. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
16.1. Kauba tänav (2011/220)
16.2. Munga tänav (2011/221)
16.3. Sepa tänav (2011/222)
16.4. Lossi tänav (2011/223)
16.5. Väike-Turu tänav (2011/224)
16.6. Leola tänav (2011/226)
16.7. Lutsu tänav (2011/227)

17. Viljandi linna lasteaedade põhimääruste muutmine (2011/229)
18. Volituse andmine delegatsiooni moodustamiseks (2011/225)
19. Volikogu kirjavahetus
20. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 


 


Viljandi Linnavolikogu 23. veebruari 2011. aasta istung
Toimus kolmapäeval, kell 14, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1.Viljandi linna 2011. aasta eelarve kinnitamine (2010/178, II)
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2011/202, II)
3. Volituste andmine hoonestusõiguse lepingute muutmiseks ja hoonestajaga sõlmitud üürilepingute muutmiseks (2011/216)
4. Viljandi linna tänavate ja kõnniteede ehitus- ning rekonstrueerimistööde
prioriteedid aastateks 2011-2020 
(2011/209)
5. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (2011/211)
6. Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri (2011/214, I)
7. Kohanime määramine (2010/183, II)
8. Rahvakohtunike kandidaatide valimine (2011/210)
9. Viljandi Kultuurimaja põhimääruse kinnitamine (2011/212)
10. Viljandi Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine (2011/213)
11. Liikme kinnitamine Viljandi Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu (2011/208)
12. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu täiendamine (2011/215)
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 


 


Viljandi Linnavolikogu 26. jaanuari 2011. aasta istung
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
1.1. MA Viljandi Spordikeskuse mootorsaani ostmine (2011/203)
1.2. MTÜ Tenniseklubi Fellin, MTÜ Viljandi Rattaklubi ja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskuse iga-aastase tegevuse toetamine (2011/202), 
I lugemine
2. Vähekindlustatud perede laste toitlustamise toetamise kord (2011/204)
3. Viljandi linna 2010. aasta preemiate määramine ja häältelugemiskomisjoni moodustamine
3.1. Aasta noore preemia (2011/195)
3.2. Aastapreemia (2011/199)
3.3. Elutöö preemia (2011/200)
3.4. Laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitel (2011/196)
3.5. Kultuuri- ja spordipreemia (2011/197)
3.6. Teatripreemia 
(2011/198) / häältelugemiskomisjoni otsus elutöö- ja aastapreemia määramise kohta
4. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2011. aasta tööplaani kinnitamine (2011/205)
5. Viljandi Linnavolikogu õiguskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja hariduskomisjoni koosseisu muutmine (2011/207)
6. Veebruarikuu volikogu istungi aeg (2011/201)
7. Jaoskonnakomisjonide moodustamine 06.03.2011 toimuvateks riigikogu valimisteks (2011/206)
8. Volikogu kirjavahetus
9. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon