Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2010

Viljandi Linnavolikogu 29. detsembri 2010. aasta istung
toimus kolmapäeval, kell 16, Viljandi Raekojas 


Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD: 
1. Viljandi linna 2011. aasta eelarve kinnitamine (2010/178), I lugemine
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
2.1. Parkimise operaatorteenuse tellimine ja linnavara kindlustamine (2010/191)
2.2. Hariduse 2 müügitehing 
(2010/194)
3. Parkimistasu kehtestamine ja tasulise parkimise korraldamine (2010/190)
4. Detailplaneeringu kehtestamine
4.1. Tartu 100 ja 102 ning Viiratsi ja Mustla maantee 2 (2010/192)
4.2. Hariduse 2 
(2010/193)
5. Kohanime määramine (2010/183), I lugemine
6. Kohanime kehtetuks tunnistamine (2010/179)
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2010/180)
8. Pädevuse delegeerimine (2010/181)
9. Viljandi koolide põhimääruste kinnitamine
9.1. Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium (2010/184)
9.2. Viljandi Kaare Kool (2010/185)
9.3. Viljandi Maagümnaasium (2010/186)
9.4. Viljandi Paalalinna Gümnaasium (2010/187)
9.5. Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium (2010/188)
9.6. Viljandi Valuoja Põhikool 
(2010/189)
10. Osaluse lõpetamine Mittetulundusühingus Viljandimaa Noortekeskus, II lugemine
11. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu täiendamine (2010/193)
12. SA Viljandi Haigla vaide Viljandi Linnavolikogu 24.11.2010 otsuse nr 106 "AS Viljandi Tervisekeskuse aktsiate võõrandamine" peale läbivaatamine (2010/195)
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon


 

Viljandi Linnavolikogu 24. novembri 2010. aasta istung
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine
Volikogu infotund
Päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Audiitori määramine (2010/158)
2. Viljandi Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega (2010/166)
3. Viljandi Linnavalitsuse teenistuse struktuuri ja palgamäärade kinnitamine (2010/174)
4. Viljandi linna üldhariduskoolide ja lasteaedade pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine (2010/173)
5. Maamaks 2011. aastal
5.1. Maamaksu määra kehtestamine (2010/156)
5.2. Maamaksust vabastamine 
(2010/157)
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
6.1. Viljandi maastikukaitseala elupaikade ja maastikuilme säilitamine (2010/163)
6.2. Keskkonnahariduskeskuste võrgustiku arendamine säästva arengu põhimõtteid järgides 
(2010/177)
7. AS Viljandi Tervisekeskus aktsiate võõrandamine (2010/169)
8. Linnavara võõrandamine (2010/168)
9. Nõusoleku andmine Viljandi linna osa nimiväärtuse suurendamiseks Osaühingus Polli Prügila (2010/167)
10. Kinnistule nr 3038939 aadressiga Roheline tänav 3 hoonestusõiguse seadmine (2010/160)
11. Kinnistu nr 2032539 aadressiga Lossi tänav 21 lammutamiseks loa andmine (2010/145), II lugemine
12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
12.1. Vene tänav (2010/159)
12.2. Trepimägi (2010/162)
12.3. Köstri tänav 
(2010/165)
13. Esindaja nimetamine Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu (2010/176)
14. Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord (2010/161)
15. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2000 määruse nr 17 „Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste toidukulu ja õppekulu arvestamise ja maksmise kord" muutmine (2010/171)
16. Viljandi linna avalikel üritustel kauplemise kord (2010/164)
17. Viljandi Linna Munitsipaalasutuse Elamu tegevuse lõpetamine (2010/172)
18. Osaluse lõpetamine Mittetulundusühingus Viljandimaa Noortekeskus (2010/170), I lugemine
19. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu täiendamine (2010/175)
20. Volikogu kirjavahetus
21. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon


 

Viljandi Linnavolikogu 27. oktoobri 2010. aasta istung
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2010. aasta III lisaeelarve (2010/153), I lugemine
2. Laenulepingu muutmine (2010/154)
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2010/149)
4. Ühekordsete toetuste maksmise kord (2010/148)
5. Viljandi Linnavolikogu 26.04.1996 otsuse nr 349 „Viljandi Linnavalitsuse teenistujate sotsiaalsete garantiide ja soodustuste kehtestamine" kehtetuks tunnistamine (2010/150)
6. Detailplaneeringu algatamine (2010/147)
7. Maa kasutusse andmine otsustuskorras (2010/151)
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2010/152)
9. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine
(2010/155)
10. Viljandi linna 2010. aasta III lisaeelarve (2010/153), II lugemine
11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon


 

Viljandi Linnavolikogu 29. septembri 2010. aasta istung 
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD: 
1. Viljandi linna arengukava 2008-2015 muutmine (2010/120), III lugemine
2. Carl Robert Jakobsoni tänav 47-1 korteriomandi võõrandamine (2010/137)
3. Kinnistute võõrandamine
3.1. Tallinna tänav 51a (2010/138)
3.2. Musta tee 24 (2010/139), Musta tee 26 (2010/140) ja Ravila tänav 26 
(2010/141)
4. Kinnistule nr 2032539 aadressiga Lossi tänav 21 hoonestusõiguse seadmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine (2010/145)
5. Detailplaneeringu kehtestamine (2010/142)
6. Viljandi linna ehitusmääruse muutmine (2010/146)
7. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2009 määruse nr 27 "Haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, sotsiaaltöö-, spordialastele projektidele toetuse andmise kord" muutmine (2010/143)
8. Osaluse lõpetamine Mittetulundusühingus Aktiviseerimiskeskus (2010/144)
9. Liikme kinnitamine Viljandi Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu (2010/136)
10. Georgia linnaga sõprussidemete loomisest 
11. Linnapea vastus Valimisliit Kodune Viljandi fraktsiooni arupärimisele seoses MA Viljandi Kultuurimaja rekonstrueerimisega 
12. Volikogu kirjavahetus
13. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon


 

Viljandi Linnavolikogu 25. augusti 2010. aasta istung 
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna arengukava 2008-2015 muutmine (2010/120), II lugemine
2. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2010 määruse nr 25 „Viljandi linna 2010. aasta eelarve kinnitamine" ja 31.03.2010 määruse nr 28 „Viljandi Linnavolikogu 25.02.2010 määruse nr 25 „Viljandi linna 2010. aasta eelarve kinnitamine" muutmine" muutmine (2010/122), II lugemine
3. Riigihanke korraldamine Viljandi linna 2010.-2012. aasta majandusaasta aruannete
auditeerimisteenuse ostmiseks 
(2010/127)
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
4.1. Infotehnoloogilised soetused (2010/128)
4.2. Archimedes SA toetus linnale 
(2010/135)
5. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2010/131)
6. Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022 kinnitamine (2010/134)
7. Kinnistute võõrandamine
7.1. Väike-Turu 8a ja Arkaadia aed 4 (2010/125)
7.2. Kinnistu Kingu, Valkla küla, Kuusalu vald, võõrandmine (2010/132)
7.3. Kinnistu Tartu tn 76 võõrandamine 
(2010/133)
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
8.1. Lõikuse tänav (2010/129)
8.2. Kevade tänav 
(2010/130)
9. Viljandi linna aasta õpetaja statuut (2010/126)
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon


 

Viljandi Linnavolikogu 30. juuni 2010. aasta istung 
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna arengukava 2008-2015 muutmine, I lugemine
2. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2010 määruse nr 25 „Viljandi linna 2010. aasta eelarve kinnitamine" ja 31.03.2010 määruse nr 28 „Viljandi Linnavolikogu 25.02.2010 määruse nr 25 „Viljandi linna 2010. aasta eelarve kinnitamine" muutmine" muutmine, I lugemine
3. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks nõusoleku taotlemine 
4. Viljandi linna üldplaneeringu kehtestamine 
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
5.1. Ida tänav
5.2. Edela tänav
5.3. Lõuna tänav
5.4. Lääne tänav
5.5. Kagu tänav
5.6. Väike-Kaare 

6. Veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskiri Viljandi järvedel 
7. Aktsiaseltsi Viljandi Veevärk põhikirja muutmine 
8. Mittetulundusühenduste tegevustoetuse andmise kord, II lugemine
9. Volikogu kirjavahetus 
10. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 26. mai 2010. aasta istung 
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD: 
1. Viljandi linna 2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (2010/111)
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2010/112)
3. Kinnistule nr 2032539 aadressiga Lossi tänav 21 seatud hoonestusõiguse lõpetamine (2010/108)
4. Detailplaneeringu kehtestamine (2010/102)
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
5.1. Tallinna tänav (2010/100)
5.2. Paala tee (2010/101)
5.3. Valuoja puiestee 
(2010/105)
6. Konkursi "Lilled linna" juhendi kinnitamine (2010/103)
7. Viljandi Linnavolikogu 25.11.2009 määruse nr 13 „Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine" muutmine (2010/109)
8. Viljandi linnas asuva riigigümnaasiumi nime määramine (2010/106)
9. Mittetulundusühenduste tegevustoetuse andmise kord (2010/110)
10. Viljandi Linna Munitsipaalasutuse Päevakodu Inkeri põhimäärus (2010/107)
11. Viljandis toimuvate 35. Rahvusvaheliste Hansapäevade kuupäevade kinnitamine (2010/104)
12. Volikogu kirjavahetus 
13. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


 

Viljandi Linnavolikogu 28. aprilli 2010. aasta istung 
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Valuoja Põhikoolis

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD: 
1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2010/94)
2. Kinnistu võõrandamine (2010/93)
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
3.1. Vabaduse plats (2010/86)
3.2. Mai tänav (2010/87)
3.3. Pärnu maantee (2010/88)
3.4. Musta tee (2010/89)
3.5. Papli tänav (2010/90)
3.6. Vaksali tänav (2010/91)
3.7. Vana-Vaksali tänav 
(2010/92)
4. Viljandi linna haridusvõrgu ümberkorraldamine (2010/97) / pärast vaheaega
5. Linnavara võõrandamine (2010/96)
6. Viljandi linna loomestipendiumide ja spordistipendiumide statuutide muutmine ja täiendamine (2010/95)
7. Volituse andmine delegatsiooni moodustamiseks (2010/98)
8. Viljandi Linnavolikogu majanduskomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisu muutmine (2010/99)
9. Volikogu kirjavahetus 
10. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 


Viljandi Linnavolikogu 31. märtsi 2010. aasta istung

 

toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2010 määruse nr 25 „Viljandi linna 2010. aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2010/74)
2. Audiitori määramine (2010/85)
3. Reservfondi kasutamise kord (2010/73)
4. Nõusoleku andmine veekeskuse müügilepingu põhitingimuse muutmiseks (2010/78)
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
5.1. Haljastute-, kalmistute-, lillede hooldus aastatel 2011-2014 (2010/82)
5.2. Viljandi Lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamine ja elluviimine (2010/81)
5.3. Viljandimaa Keskkonnahariduse Keskuse rajamine (2010/80)
5.4. Viljandi linna koolide toitlustamine aastatel 2010-2015 
(2010/83)
6. Veere tänav 8 – 1 korteriomandi võõrandamine (2010/79)
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2010/75)
8. Kohanime muutmine (2009/40), II lugemine
9. Restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise kord (2010/76)
10. Viljandi linna tunnustuste statuutide muutmine (2010/77)
11. Üldhooldekodusse paigutamise kord (2010/65), II lugemine
12. Rahvaküsitluse läbiviimine seoses koolivõrgu ümberkorraldamisega Viljandi linnas (2010/84)
13. Volikogu kirjavahetus 
14. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon


 

Viljandi Linnavolikogu 25. veebruari 2010. aasta istung

toimus neljapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine

Volikogu infotund

Päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD: 
1. Viljandi linna 2010. aasta eelarve kinnitamine, II lugemine 
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks 
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 
4. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine Viljandi linna omandisse 
5. Tartu tänav 76 ehitise peremehetuse tuvastamine 
6. Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja maksmisest vabastamise kord, II lugemine
7. Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö-, sotsiaaltöö-, spordialastele projektidele toetuse andmise kord 
8. Viljandi koolivõrgu korrastamine II poolaeg pärast vaheaega
9. Üldhooldekodusse paigutamise kord 
10. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2010. aasta tööplaani kinnitamine 
11. Volikogu kirjavahetus 
12. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon


 

Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari 2010. aasta istung 
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD: 
1. Detailplaneeringu kehtestamine (2010/59)
2. Tartu tänav 18 mitteeluruumi võõrandamine (2010/57)
3. Noorte volikogu koosseisu täiendamine (2010/58)
4. Viljandi linna 2009. aasta preemiate määramine ja häältelugemiskomisjoni moodustamine
4.1. Elutöö preemia (2010/51)
4.2. Aastapreemia (2010/52)
4.3. Kultuuri- ja spordipreemia (2010/53)
4.4. Teatripreemia (2010/54)
4.5. Aasta Noore preemia (2010/55)
4.6. Laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitel 
(2010/56) / hääletustulemused aasta- ja elutöö preemia saajate kohta 
5. Volikogu kirjavahetus 
6. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon