Linnavolikogu istungite arhiiv

« Back

2008

Viljandi Linnavolikogu 30. detsembri 2008.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus teisipäeval, 30. detsembril 2008.a, algusega kell 17:00, Pärimusmuusika Aidas, Tasuja pst 6

 

Istungi avamine

 

Volikogu infotund (registreerunuid ei olnud)

 

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2009. aasta eelarve kinnitamine (2008/411), I lugemine
2. Eeltaotluste esitamine investeeringute kava koostamiseks (2008/417), I lugemine
3. Viljandi linna kvartal nr 141 olevate kruntide Turu tn 14 (krunt nr 12) ja C. R. Jakobsoni tn 2a (krunt nr 5), C. R. Jakobsoni tn 2b ja C. R. Jakobsoni tn 2c (krunt nr 15) eskiislahendus (2008/399), II lugemine
4. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (2008/413)
5. Detailplaneeringu kehtestamine (2008/414)
6. Heakskiidu andmine Veere tn 8 kinnistu kaasomandi osaliseks lõpetamiseks (2008/418)
7. Korteri Lutsu 4-5 sotsiaaleluruumide hulgast välja arvamine (2008/415)
8. Asustamata korteri Lutsu tn 4-5 üürile andmine (2008/416)

9. Viljandi linna kultuurivaldkonna arengukava aastani 2015 kinnitamine (2008/389),
II lugemise jätkamine
 ; (lugemise jätk pärast vaheaega)
10. Nõusoleku andmine hüpoteegi kustutamiseks ja uue hüpoteegi seadmiseks
10.1. Eelnõu nr 2008/419 (Arkaadia aed 3)
10.2. Eelnõu nr 2008/420 (Arkaadia aed 5)

11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 26. novembri 2008.a istung

 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus kolmapäeval, 26. novembril 2008.a, algusega kell 17:00, linnavolikogu saalis, Linnu 2

 

Istungi avamine

 

PÄEVAKORD:
13. Sõnavõtud (sõnavõtusoove ei olnud)

 

 


 

 

Viljandi Linnavolikogu 29. oktoobri 2008.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus kolmapäeval, 29. oktoobril 2008.a, algusega kell 17:00, linnavolikogu saalis, Linnu 2

 

Istungi avamine ja volikogu infotund

PÄEVAKORD:
1. Viljandi Linnavolikogu 29.02.2008 määruse nr 74 „Viljandi linna 2008. aasta eelarve
kinnitamine" muutmine (2008/396)

2. Viljandi linna kvartal nr 141 olevate kruntide Turu tn 14 (krunt nr 12) ja C. R. Jakobsoni
tn 2a (krunt nr 5), C. R. Jakobsoni tn 2b ja C. R. Jakobsoni tn 2c (krunt nr 15)
eskiislahendus (2008/399)

3. Väike tänav 9-10 korteriomandi võõrandamine (2008/392)
4. Kinnistute aadressiga Kanepi tänav 7a, Kanepi tänav 9a, Kanepi tänav 11a ja Kanepi tänav 13a võõrandamine (2008/398)
5. Kohanime määramine (2008/393)
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2008/394)
7. Viljandi Linnavolikogu 28.12.2007 määruse nr 68 „Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine" muutmine (2008/395)
8. Detsembrikuu volikogu istungi aeg (2008/397) 
9. Kinnistu võõrandamine
    9.1. Tartu tn 4b (2008/401)
    9.2. Tallinna tn 6b (2008/402)

10. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine
(2008/400)

11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud (sõnavõtusoove ei olnud)

Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 24. septembri 2008.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus kolmapäeval, 24. septembril 2008.a algusega kell 17:00 linnavolikogu saalis, Linnu 2

 

Istungi avamine
Volikogu infotund

Päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD
1. Viljandi linna arengukava uue redaktsiooni kehtestamine (2008/370), III lugemine
2. Veekeskuse müügilepingu projekti heakskiitmine (2008/383), jätkub I lugemine
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2008/388)
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2008/384)
5. Kinnistu Terase tänav 4 võõrandamine (2008/386)
6. Poole mõttelise osa kinnistust Kivi tänav 3 võõrandamine (2008/385)
7. Viljandi linna osalemisest Mittetulundusühingus Võrtsjärve Kalanduspiirkond (2008/387)
8. Viljandi linna kultuurivaldkonna arengustrateegia aastani 2015 kinnitamine (2008/389),
I lugemine
9. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2008/390)
10. Osalemine Ainja Jäätmekäitluskeskuse rajamises (2008/391)
11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon 


 

 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 27. augusti 2008.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus kolmapäeval, 27. augustil 2008.a algusega kell 17:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine  Volikogu infotund
1. Viljandi linna arengukava uue redaktsiooni kehtestamine, II lugemine
2. Viljandi linna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamiseks sobivaks tunnistamine,
III lugemine

3. Viljandi Linnavolikogu 27.04.2007 otsuse nr 173 „Loa andmine naaberkruntide piiride muutmise kokkuleppega linnavara tasuta võõrandamiseks" muutmine
4. Hoonestusõiguse lepingu muutmine
5. Kitsenduste kehtestamine alkohoolsete jookide jaemüügil müügiks lubatud sortimendi osas
6. Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolide õpetajate nädala õppetundide arvu kinnitamine
7. Viljandi Linnavolikogu 22.02.2006 otsuse nr 56 „Viljandi Vene Gümnaasiumi ümberkujundamine ja nime muutmine ning uue põhimääruse kinnitamine" muutmine

8. Viljandi Linnavolikogu 23.09.2005 määruse nr 122 „Täiskasvanute koolituse korraldamise toetuse andmise kord" muutmine
9. Statuutide muutmine
9.1. Viljandi Linnavolikogu 29.04.2005 määruse nr 109 „Viljandi linna nimelise kõrghariduse aastastipendiumide statuut" muutmine
9.2. Viljandi Linnavolikogu 23.11.2007 määruse nr 63 „Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumi statuudi uue redaktsiooni kinnitamine" muutmine
9.3. Viljandi Linnavolikogu 29.02.2008 määruse nr 77 „Viljandi linna õpilas- ja üliõpilasstipendiumi statuut" muutmine
9.4. Viljandi Linnavolikogu 29.02.2008 määruse nr 86 „Viljandi linna spordistipendiumide statuudi kinnitamine" muutmine
10. Veekeskuse müügilepingu projekti heakskiitmine
11. Volikogu kirjavahetus

12. Sõnavõtud (sõnavõtusoove ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 

 

 Viljandi Linnavolikogu 27. juuni 2008.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 27. juunil 2008.a algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

PÄEVAKORD
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

1. Viljandi Linnavolikogu 29.02.2008 määruse nr 74 „Viljandi linna 2008. aasta
eelarve kinnitamine" muutmine (2008/363), II lugemine

2. Viljandi linna arengukava uue redaktsiooni kehtestamine (2008/370), I lugemine
3. Saarepeedi valla üldplaneeringu kooskõlastamine (2008/368)
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2008/369)
5. Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise alused (2008/367)

6. Viljandi Linnavolikogu töökord (2008/355), III lugemine
7. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2008/372)
8. Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine" (2008/371)
9. Volikogu kirjavahetus

10. Sõnavõtud (sõnavõtusoove ei olnud)

 

Linnavalitsuse informatsioon
 

 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 30. mai 2008.a istung 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 30. mail 2008.a algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

PÄEVAKORD 
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi linna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamiseks sobivaks tunnistamine
(2008/273) II lugemine

2. Viljandi Linnavolikogu 29.02.2008 määruse nr 74 „Viljandi linna 2008. aasta eelarve
kinnitamine" muutmine (2008/363)

3. Viljandi Linnavolikogu 23.02.2007 otsuse nr 147 „Laenu võtmine" muutmine (2008/364)
4. Viljandi linna 2007. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (2008/359)
5. Viljandi Linnavolikogu töökord (2008/355), II lugemine
6. Viljandi Linnavolikogu 28.03.2003 määruse nr 21 „Avaliku korra eeskirja
kehtestamine" muutmine (2008/358)

7. Detailplaneeringu kehtestamine (2008/366)
8. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine Viljandi linna omandisse (2008/365)
9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2008/362)
10. Koostöölepingu sõlmimine Kretinga linnaga (2008/361)
11. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2008/360)
12. Volikogu kirjavahetus
13. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 25. aprilli 2008.a istung 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 25. aprillil 2008.a algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2PÄEVAKORD: 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi Linnavolikogu 25.04.2003 määruse nr 29 "Viljandi Linnavolikogu töökorra
kinnitamine" muutmine (2008//355)
2. Vähempakkumise korraldamine veekeskuse ostmiseks ja loa andmine varaliste
kohustuste võtmiseks (2008/356), I lugemine

3. Korraldatud jäätmeveo kord (2008/347), II lugemine
4. Rahastamise taotluse esitamine (2008/354)
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2008/348), II lugemine
6. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2008/353)
7. Tartu tn 50a-3 korteriomandi võõrandamine (2008/350)
8. Lossi tn 14a kinnistu võõrandamine (2008/351)
9. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate abide puhkuse kestuse määramine (2008/352)
10. Vähempakkumise korraldamine veekeskuse ostmiseks ja loa andmine varaliste
kohustuste võtmiseks (2008/356), II lugemine

11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2008/357)
12. Vastus arupärimisele
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud

 

Linnavalitsuse informatsioon

 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 27. märtsi 2008.a istung 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus neljapäeval, 27. märtsil 2008.a algusega kell 17:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2


PÄEVAKORD:
Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1.Viljandi Järveotsa linnaosa keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kehtestamine (2008/346)
2. Viljandi Järveotsa linnaosa üldplaneeringu kehtestamine (2008/345)
3. Riiklikku teeregistrisse kantud Viljandi linna kohalike teede nimekirja täiendamine (2008/344)
4. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine Viljandi linna omandisse (2008/340)
5. Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärad, jäätmeveo sagedus ja jäätmekogumisvahendite
tühjendamise aeg ning korraldatud jäätmeveo teostamise kord (I lugemine) (2008/347)

6. Eluruumi vajavate isikute arvestuse pidamise kord (I lugemine) (2008/341) 
7. Viljandi Linnavolikogu 30.01.2004.a määruse nr 47 „Lapse sünnitoetuse maksmise kord"
muutmine ja täiendamine (2008/342)
8. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2008/343)
9. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2008/348)
  (II pool)
10. Viljandi Linnavolikogu 23.11.2007 otsuse nr 207 "Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga
koormamiseks" muutmine (2008/349)

11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud
Majanduslike huvide deklaratsioonide väljastamine

Linnavalitsuse informatsioon

 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 29. veebruari 2008.a istung

 

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 29. veebruaril 2008.a algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi linna 2008.a eelarve kinnitamine (II lugemine) (2008/290)
2. Viljandi Linnavalitsuse teenistujate palgaastmete ja palgamäärade kehtestamine (2008/333)
3. Viljandi linna üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvikoolide pedagoogide 2008.a töötasustamise alused (2008/319)
4. Carl Robert Jakobsoni tänav 40-11 korteriomandi võõrandamine (2008/326)
5. Korteri Lutsu 4-3 sotsiaaleluruumide hulgast välja arvamine (2008/325)
6. Viljandi linna õpilas- ja üliõpilasstipendiumide määramine (2008/327)
7. Viljandi lasteaedade põhimäärused 
    7.1. Viljandi Lasteaed Karlsson põhimäärus (2008/320) 
    7.2. Viljandi Lasteaed Krõll põhimäärus (2008/321) 
    7.3. Viljandi Lasteaed Mängupesa põhimäärus (2008/322) 
    7.4. Viljandi Lasteaed Männimäe põhimäärus (2008/323) 
    7.5. Viljandi Lasteaed Midrimaa põhimäärus (2008/324)
8. Viljandi munitsipaalhuvikoolide põhimäärused 
    8.1. Viljandi Kunstikooli põhimäärus (2008/330) 
    8.2. Viljandi Spordikooli põhimäärus (2008/331) 
    8.3. Viljandi Muusikakooli põhimäärus (2008/332)
9. Viljandi linna spordistipendiumide statuudi kinnitamine (II lugemine)
(2008/309)
Häältelugemiskomisjoni moodustamine
10. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine / tulemuste lugemine
    10.1. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja liikme valimine (2008/328) 
    10.2. Viljandi Linnavolikogu tervishoiukomisjoni esimehe valimine (2008/329) 
    10.3. Viljandi Linnavolikogu õiguskomisjoni ja kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete 
    kinnitamine (2008/335) 

11. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse täiendava hüpoteegiga koormamiseks (2008/334)
12. Projekti kavandi esitamine investeeringute kava koostamiseks 
    12.1. Viljandi Spordikooli sõudjate ellingu ehitamise projekt (2008/336) 
    12.2. Viljandi Huvikooli projekt (2008/337) 
    12.3. Viljandi Muusikakooli rekonstrueerimise projekt (2008/338) 
    12.4. MTÜ Viljandimaa Noortekeskuse Viljandi Noorte Tehnikakeskuse projekt 
    (2008/339)
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud

 

Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 25. jaanuari 2008.a istung

Viljandi Linnavolikogu istung toimus reedel, 25. jaanuaril 2008.a algusega kell 16:00 linnavolikogu saalis, Linnu tn 2

 

PÄEVAKORD:

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine
1. Viljandi Järveotsa linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamiseks sobivaks tunnistamine (2008/308)
2. Kinnistule hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras 
    2.1. Linnu tänav 4/4a (2008/313) 
    2.2. Lossi tänav 21 (2008/314) 
    2.3. Tasuja puiestee 6 (2008/315)
3. Nõusoleku andmine seatava hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks 
    3.1. (2008/311) 
    3.2. (2008/316)
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
    4.1. Viljandi tänavate aastaringne hooldus (2008/301) 
    4.2. Viljandi Uue Kunsti Muuseumi rajamine (2008/312) 
    4.3. Viljandi Muusikakooli kontsertklaveri väljaostmisega liisimine (2008/317)
5. Kaevetööde eeskiri (2008/310)
6. Viljandi Lasteaed Mesimumm põhimääruse kinnitamine (2008/294) (II lugemine)
7. Viljandi linna spordistipendiumide statuudi kinnitamine (2008/309)
8. Viljandi Linnavolikogu määruse 26.03.2004 nr 57 „MA Viljandi Spordikeskus baaside ja vara kasutamine" muutmine (2008/300)
9. Viljandi Linna Aasta Noore preemia määramine (2008/306)
10. Viljandi Linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli määramine (2008/307) (II pool)
11. Viljandi Linna Kultuuri- ja spordipreemia määramine (2008/304)
12. Viljandi Linna Teatripreemia määramine (2008/305)
Häältelugemiskomisjoni moodustamine
13. Viljandi Linna Aastapreemia määramine (2008/302)
14. Viljandi Linna Elutöö preemia määramine (2008/303)
Hääletamisprotseduuri läbiviimine
15. Volikogu kirjavahetus
Häälte lugemine, häältelugemiskomisjoni protokolli vormistamine
16. Sõnavõtud (sõnavõtusoove ei olnud)
17. Preemia maksmine (2008/318)

Linnavalitsuse informatsioon