2022 AASTAL KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

10.05.2022

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 02.05.2022 korraldusega nr 205 kinnistule A. Maramaa pst 1 detailplaneeringu (Viljandi linna detailplaneeringute registri nr 2021-002,
https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1174).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes huvitatud isiku soovist jagada olemasolev kinnistu kaheks krundiks, rekonstrueerida ja laiendada olemasolev hoone äri- ja kortermajaks ning tekkival uuel krundil püstitada uue kortermaja.
Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
Kehtestatud detailplaneering loob võimalused elamumaa intensiivsemaks kasutamiseks kesklinna piirkonnas. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

 

25.02.2022

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 21.02.2022 korraldusega nr 103 kinnistute Riia mnt 60, Riia mnt 62 ja Riia mnt 66 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes huvitatud isiku Osaühing Bed Factory Sweden soovist liita Riia mnt 60 ja Riia mnt 66 kinnistud eesmärgiga laiendada olemasolevat tootmishoonet.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
Kinnistute Riia mnt 60, Riia mnt 62 ja Riia mnt 66 detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks varem sellel planeeringualal kehtinud detailplaneering „Viljandis kinnistu Riia mnt 66 detailplaneering" (koostaja Projektikoda OÜ, Viljandi detailplaneeringute registri nr 2018-005, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 21.08.2018 korraldusega nr 477).
Kinnistute Riia mnt 60, Riia mnt 62 ja Riia mnt 66 detailplaneeringu kehtestamisel muutub osaliselt kehtetuks varem selle planeeringuala kinnistutel Riia mnt 60 ja Riia mnt 62 kehtinud detailplaneering „Reinu põik 4 ning Viljandi ringtee, Riia mnt, Reinu tee ja Reinu põiguga ümbritsetud maa-ala detailplaneering" (koostaja AS VMT Ehitus, Viljandi detailplaneeringute registri nr 2009-012, kehtestatud 13.12.2010 korraldusega nr 704).

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju. Planeeringu elluviimisega ei tekitata negatiivset mõju keskkonnale.