Eluruumide kohandamise toetus

Kirjeldus

Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elava sügava liikumispuudega ja progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega isikul või tema perekonnaliikmel on õigus taotleda eluruumide kohandamise toetust ehituslike kohanduste tegemiseks eluruumi sisenemise või eluruumis toimetuleku hõlbustamiseks.

Toetuse suurus

Toetuse suuruse otsustab Viljandi Linnavalitsus lähtudes sotsiaalkomisjoni ettepanekust

Toetuse kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Kontaktisik

Silvi Reimann
puuetega inimeste hoolekande spetsialist
e-post: silvi.reimann@viljandi.ee
telefon: +372 435 4745; +372 5333 3227

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitada vabas vormis avaldus Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile.

Vajaminevad dokumendid 

  • Vabas vormis avaldus, milles märgitakse toetuse taotleja nimi, isikukood, aadress, kinnitus sissetulekute kohta, kohandatava eluruumi aadress, planeeritav kohandus, taotletav summa ja summa, mida taotleja on ise valmis kohandamiseks kulutama.

  • Kohandamise maksumuse kalkulatsioon vähemalt kahelt töövõtjalt.

Tulemus

Toetus kantakse toatleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse miteerahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.