26.06.19

Järveotsa arendusalal kasutusest väljalangenud militaarehitiste lammutamine ja maa-ala koristamine

Projekti nr 15320

Abikõlbulik periood 06.08.2018-30.07.2019

Toetus 78059,58

Projekti eesmärgiks on maastikupilti kahjustavate lagunenud ja kasutusest väljalangenud militaarehitiste lammutamise, tekkinud jäätmete käitlemise ja maa-ala korrastamise läbi jäätmete taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamine.

article-author: REET ALEV
12.06.19

Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine

Projekt nr 2014-2020.5.04.18-0304

Abikõlbulik periood 01.08.2019-30.06.2021

Toetus maksimaalselt 2 720 136,85 €

Projekti eesmärk on kujundada keskväljakust just Viljandile omane visiitkaart ning muuta Viljandi kesklinn atraktiivseks ja väärtuslikuks keskkonnaks ettevõtjate, linna- ja maakonna elanike ning külastajate jaoks.

Projekti tulemusnäitajateks on:
  •Projektiga seotud kaudsete lisandunud töökohtade arv üks aasta pärast projekti lõppu on 9 ning kolm aastat pärast projekti lõppu on 33;
  •Projektiga seotud mitterahalist abi saavate ettevõtete arv on projekti lõppedes 75.

Ehitustööde läbiviimise aeg 01.04.2020-15.11.2020 (haljastustööd osaliselt 2021 kevadel)

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

 

article-author: REET ALEV
12.06.19

Viljandi Mängupesa lasteaia energiatõhususe edendamine

Viljandi Krõllipesa Lasteaia Mängupesa õppehoone

Projekt nr Kliima.1.01.17-0047

Projekti periood 03.07.2017 - 30.09.2020

Toetuse summa 481 133,52 eurot

Projekti tulemusel on panustatud meetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise" väljundnäitaja sihttaseme saavutamisse - energiatõhususklass C.

article-author: REET ALEV
17.04.19

Kohaliku omavalitsuse ühisameti mudeli väljatöötamine Viljandi linna ja Viljandi valla koostööna

Projekti nr 2014-2020.12.01.18-0052

Projekti periood 01.01.2019 - 30.11.2019

Toetuse summa 23 001 eurot

Projekti käigus töötatakse välja Viljandi linna ja Viljandi valla võimaliku ühisameti mudel. Koostatakse omavalitsuse tugiteenuste analüüs ja tööprotsesside kirjeldused ning leitakse need teenused, mille osutamine on teostatavus-tasuvusanalüüsi kohaselt optimaalne ühisameti poolt, töötatakse välja ühisameti struktuur ja selle käivitamiseks vajalik dokumentatsioon ning e-teenuste kirjeldused.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest

article-author: REET ALEV
17.04.19

Puuetega inimeste eluaseme kohandamine Viljandi linnas

Projekti nr 2014-2020.2.05.18-0085

Projekti periood 02.07.2018 - 31.05.2019

Toetuse summa 36 945,25 eurot

Projekti raames kohandatakse Viljandi linnas 9 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele mistõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist

article-author: REET ALEV

Välisrahastusega projektid

Lasteaiakohtade loomine ja alushariduse andmine 3-6-aastastele lastele

Projekti nr 2014-2020.2.01.18-0038

Projekti periood 01.09.2018-30.08.2020

Toetuse summa kuni 70560 €

Projekti raames avatakse Viljandi Lasteaias Mesimumm 1 uus lasteaiarühm 16-le lapsele vanuses 3-6 aastat. Rühma avamine vähendab lasteaiakoha ootel olijate arvu ja aitab lapsevanematel tööle naasta, tööl käimist jätkata ning suurendab lapsevanemate osalemist tööturul.

Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamine (Pärnu mnt, Pargi tn, Planeedi tn, Täne tn, Metsküla tee)

Projekti nr EU50592

Projektiperiood: 04.07.2016-31.05.2019

Toetuse summa: 1 121 406,13 €

Lühikokkuvõte: projekti käigus rekonstrueeritakse osaliselt Pärnu maantee ja Metsküla tee ning täies mahus Pargi, Planeedi ja Tähe tänav. Kavas on tänavate katendite, veetrasside, reovee-, sajuvee- ja sidekanalisatsiooni ning tänavavalgustusrajatiste ehitustööd.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Viljandi Paalalinna kooli õppehoone rekonstrueerimine

Projekti nr: 2014-2020.1.04.17-0052
Projekti algus ja lõpp: 01.11.2015-31.08.2019
Projekti abikõlblik kogusumma: 3 666 721,72
Toetuse summa: 3 116 714,46
 
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti "Viljandi Paalalinna Kooli õppehoone rekonstrueerimine" käigus rekonstrueeritakse Viljandi Paalalinna kooli õppetegevuseks vajalikud ruumid täies mahus. Hoone üldpinda vähendatakse ning muudetakse kogu hoone energiatõhusamaks. Kooli õpilased saavad endale modernsed õppetingimused.
 
 
 

Viljandi ja Paala järve kalastamistingimuste parandamine

Projekti nr: 13391

Projekti algus ja lõpp: 10.03.2017-30.09.2017

Projekti kogumaksumus: 25 333,43 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus on 9 659,58 eurot.

Projekti ülevaade: 2005. aastal rajati Viljandi järve randa ujuvkai, mille puitkonstruktsioonid on käesolevaks aastaks suures osas mädanenud ning muutunud seeläbi kasutajatele ohtlikuks. Rajatise veealused osad on betoonist, seega ajas kestvamad, ning väljavahetamist ei vaja. Ujuvkaid kasutavad paralleelselt mitmed kasutajagrupid, teiste hulgas suplejad ja ujujad ning harrastuskalamehed, viimastest aga eelkõige just need kalastajad, kellel paat puudub.  Projektiga on planeeritud olemasoleva Viljandi järve ranna ujuvkai mädanenud ning seeläbi ohtlikuks muutunud puitkonstruktsiooni asendamine samaväärsega, mis tagab kasutajatele ohutuse ja mugavuse ka tulevikus.

 

GREEN RAILWAY

Endiste kitsarööpmeliste raudteeliinide taaselustamine läbi keskkonnasõbraliku turismimarsruudi.

Hoolas vaatleja märkab Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti metsade ja põldude vahel vanu raudteetamme, mis on meenutus kunagistest kitsarööpmelistest raudteeliinidest. Kuigi liinid suleti ammu, on vanad raudteetammid ajale hästi vastu pidanud. Just sellele ajaloolisele trassile loovad eestlased ja lätlased koos ühise matkatee.

Ühelt poolt on tegu vana ja huvitava kultuuripärandi taaselustamisega. Teisalt on piki raudteetammi kulgev rada igas vanuses seiklejale ideaalseks marsruudiks, kuna puuduvad järsud tõusud ja langused. Huvitava looduse keskel kulgev rada sobib hästi nii jalgsi, rattaga kui suuskadel liikujatele, ning ka ratsa läbimiseks.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on luua uus ja huvitav turismimarsruut, kasutades ära vanu raudteetamme Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis. Korrastatud raudteetammid, mis liidetakse kokku ühtseks matkateeks, on mõeldud liikumiseks nii kohalikele kui külastajatele.

Matkatee kogupikkuseks planeeritakse umbes 700 kilomeetrit, millest ca 290 km kulgeb mööda vanu raudtee trasse.

Viljandi maakonna piires hõlmab marsruut Mõisaküla ja Viljandi vahelist ala ja Lõuna-Eestis (Valgast) Koikkülast Mõnistesse kulgevat liini. Lisaks liidetakse marsruuti ka Kilingi-Nõmme – Mõisaküla vaheline raudteetamm, mis esialgu rajati kitsarööpmelise raudteena, kuid hiljem ehitati ümber laiarööpmeliseks. Põhja-Lätis suunatakse marsruut läbima järgmisi asulaid: Ainaži, Limbaži, Aloja, Rujiena, Valmiera, Melturi, Gulbene. Ära kasutatakse ka töötav kitsarööpmeline raudteelõik Aluksne ja Gulbene vahel, et külastaja saaks oma teel elamuse tõelisest suslasõidust.

 

Projekti tegevused:

1.       Matkaraja loomine, viitadega tähistamine ja lähedalasuvate külastusobjektide parendamine läbi väikesemahuliste investeeringute

2.       Green Railway koostöövõrgustiku loomine ning võrgustikuliikmete Greenway´de arendamisega seotud teadmiste ja oskuste suurendamine

3.       Turundustegevused Green Railway reklaamimiseks sihtturgudel

 

Projekti partnerid:

Projekti juhtpartneriks on Vidzeme Turismiassotsiatsioon. Lätist osalevad projektis veel Läti Greenway Assotsiatsioon, Cesise Kultuuri- ja Turismikeskus ning 13 omavalitsust: Salacgrīva, Ape, Alūksne, Valka, Koceni, Aloja, Amata, Mazsalaca, Rūjiena, Gulbene, Limbaži, Valmiera, Vecpiebalga.

Eestist on projektipartneriteks Viljandi Linavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mõisaküla Linnavalitsus, Valga Linnavalitsus, Taheva vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus ja Mulgimaa Arenduskoda.

 

Projekti elluviimise periood:

01.03.2017 – 30.04.2019

 

Projekti eelarve:

Projekti kogueelarve on 1 174 938,10 eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus on  998 697,36 EUR.

Viljandi linna eelarve on 42 536.49 EUR, sh Eesti-Läti programmi toetus 36 156.01 EUR.

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada

Proaktiivsete ja automatiseeritud KOV avalike teenuste disain ja prototüüpimine

Projekti kood  2014-2020.12.03.16-0122

Abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev           11.10.2016 kuni 31.03.2017

Eraldatud toetus 20 400,00

Projekti sisu

1.      Etapp.  Valitud avalike teenuste kaardistamine (AS-IS):

•    avalike teenuste protsesside tunnuste määramine ja teenuskaartide koostamine;

•    protsesside kaardistus – BPMN notatsioonis protsessiskeemide koostamine;

•    tegevustes vajalike vastutuste, pädevuste ja rollide piiritlemine – RACI mudelil põhinev vastutuste ja rollide maatriks;

•    protsesside jaotamine klassidesse;

•    teenuste ja infosüsteemide seoste tuvastamine;

•    omavalitsuste õigusaktide analüüs ja seos teenustega;

•    õiguslike takistuste tuvastamine.

 

2.      etapp Avalike teenuste hindamine, kiirete võitude tuvastamine (TO-BE):

•    protsesside eest vastutavate isikute tuvastamine;

•    protsessi tegevuste ajakulu määramine;

•    tegevuste automatiseerimisvõimaluste tuvastamine;

•    protsesside optimeerimisvõimaluste tuvastamine;

•    protsessi tegevuse hindamine ja analüüs selle automatiseerimiseks;

•    lahknevusanalüüs ning probleemide prioritiseerimine.

 

Projekti esimese kahe etapi kohta on koostatud analüüsiraport. Projekti kolmas etapp: avalike teenuste ümber disainimine ja tervikliku andmemudeli loomine.

Viljandi Kaare kooli katuse rekonstrueerimine

Projekti nr EU49399

Projekti algus ja lõpp: 01.01.2016-31.08.2016

Projekti kogumaksumus: 77 612,64 eurot, millest Regionaalarengu fondi toetus on 32 000 eurot

Projekti eesmärgiks oli parandada koolis valitsevaid olmetingimusi, kuna katus oli soojustamata ning lasi vett läbi. See takistas kooli igapäevatöö normaalset toimimist.

Projekti käigus soojustati katus ning vahetati täies mahus katusematerjal, mille tõttu vähenevad tulevikus küttekulud, otseselt katuse alla jäävad õpperuumid on soojemad, jääb ära sajuvee kooliruumidesse tungimine ning talvel ei teki ohtlikke jääpurikaid.

Viljandi raudteepeatuse ühenduste arendamine

Projekti nr 2014-2020.10.02.001.01.15-0040

Projekti algus ja lõpp: 09.12.2014-01.02.2018

Projekti kogumaksumus: 1 021 684 eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus on 768 575 eurot

Projekti ülevaade: Viljandi raudteepeatuse ümbruse tehniline taristu on amortiseerunud ja osaliselt välja arendamata. Sellest tulenevalt on pärsitud raudteepeatuse kasutamine. Probleemiks on parkimiskohtade vähesus mida tingib bussipeatuse asukoht, kuna linnaliinibusside peatus asub jaamahoone esisel parkimisplatsil ning busside ümberkeeramise koht võtab enda alla pooled parkimiskohad. Projekti raames viiakse bussipeatus teise kohta, mille tulemusel lisandub hulk parkimiskohti. Kuna üha populaarsemaks on muutunud „pargi ja sõida" põhimõtte kasutamine, siis tuleb parkimiskohti juurde luua. Probleemiks on ka liiklusohtlik Pärnu maantee ja Vaksali tänava ristmik. Osaliselt puuduvate kergteede tõttu seavad inimesed end Vaksali tänaval liikudes ohtu. Lapsevankrite ja ratastooliga ei ole täna võimalik raudteejaama juurde liikuda.

Käesoleva projekti eesmärgiks on arendada raudteepeatusega seotud infrastruktuuri, et raudteetransport oleks inimestele paremini kättesaadav. Projekti raames rekonstrueeritakse raudteepeatuse vahetus läheduses olevad tänavad, kergteed, tänavavalgustussüsteemid, parklad ning rajatakse puuduolevad. Projekti raames rajatakse haljastus ning jalgrattaparkla. Parkimiskohtade lisandumiseks muudetakse bussipeatuse asukohta.

Kokku rekonstrueeritakse tänavaid 1100 m jagu, kergteid 750 m ning uusi rajatakse 633 m. Rekonstrueeritakse 24 parkimiskohta ja rajatakse 22 uut. Tänavavalgustuspunkte rekonstrueeritakse 22 ning lisandub 15. Raudteepeatuse juurde rajatakse 8 kohaline jalgrattaparkla. Viljandi raudteepeatus asub strateegiliselt väga heas kohas, kahe suurima ettevõtlusala vahel ning peamise linna läbiva magistraali vahetus läheduses mille ääres asub ka bussijaam. Rahvaarvu vähenemise peatamiseks tuleb luua inimestele parimad võimalikud lahendused paindlikult töötada. Suur osa maakonna elanikest käib tööl väljaspool maakonda, kõige rohkem käib neid välismaal ja Harjumaal. Rongiühendus Viljandiga on Harju-, Järva- ja Raplamaaga ning kõigisse neisse on nii tööl käivaid inimesi kui ka sealt Viljandisse tulevaid inimesi. Eelmisel aastal oli raudteepeatuse kasutajaid Viljandis üle 92 000. Muutes erinevad transpordiliigid inimestele mugavalt kättesaadavaks loome eeldused selleks, et inimesed küll käivad mujal tööl aga elukeskkonnaks valivad siiski Viljandi. Samapalju on oluline, et inimesed saaksid mugavalt reisida ja turistid Viljandimaad külastada.

 

Lasteaiakohtade pakkumine ning alushariduse andmine 1,5-7-aastastele lastele

Projekti nr 2014-2020.2.01.002.01.15-0012

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2015 kuni 30.09.2018

Projekti kogumaksumus: 156 116,52 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 115 688 eurot

Projekti kokkuvõte: Viljandi lasteaed Mängupesa on ümberehituse tulemusena juurde saanud ühe sõimerühma ja täiendavat ruumi sõime ja aiaealiste rühmadesse. Kokkuvõttes suureneb lasteaia kohtade arv 1,5 – 3 aastastele 20 ja 3 – 7 aastastele 6 koha võrra. Käesoleva projekti raames taotles Viljandi linn toetust ühe uue 16- lapselise sõimerühma  loomiseks. 10 täiendavat lasteaiakohta luuakse  olemasolevate rühmade juurde ning nende loomiseks vahendeid ei taotleta.  Projekti tulemusel lapsevanemad ei pea ootama ebamõistlikult kaua, et saada kohta munitsipaallasteaeda. Noortel peredel on võimalik planeerida haridustee jätkamist või tööle asumist, kuna nende lastele on tagatud koht Viljandi linna lasteaedades. Lasteaiakoha olemasolu on üheks motivaatoriks, miks noored pered võiksid tulla Viljandi linna elama. 

 

Männimäe ettevõtluspiirkonna laiendamine

Projekti number:  EU44514

Abikõlblikkuse periood: 14.05.2013-15.12.2013

Projekti kogumaksumus: 1 354 285,72 eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist 1 000 000 eurot

 

Tegevuse kirjeldus: Projekti raames pikendatakse Reinu teed vastavalt planeeringutele 562 meetri võrra ning rajatakse kruntidel tegevuse alustamiseks vajalikud tehnosüsteemid. Ühistranspordiühendust silmas pidades rajatakse 9 meetri laiune sõidutee, mille vasakus servas sõiduteest 1 m kaugusel on 3 m laiune jalakäijate ja jalgratturite tee. Jalakäijate ja jalgratturite tee on ette nähtud viia ka Reinu tee ja  Riia mnt ristmikust piki Riia maanteed kuni mnt nr 49 ristmikuni, Maanteeameti Lääne regiooni tellimusel koostatud ristmiku plaanilahenduse eskiisiga (OÜ Reaalprojekt töö nr V107-12) hõlmatud alani. Jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud ka Reinu tee ja Riia mnt ristmikust linna poole, AS Dold Puidu-tööstuse esise platsini. Tänava  läänepoolsesse serva on ette nähtud 2 maha-sõitu ja Riia maanteelt (üle projekteeritava jalg- ja jalgrattatee) 2 mahasõitu.

Tööde teostaja: AS Kagu Teed


Projekti eesmärgid:

 • Projekti lõppedes tekib Viljandi Linnavalitsusel võimalus pakkuda uutele investoritele ettevõtluse alustamiseks juba välja arendatud ligikaudu 65 ettevõttega tööstuspiirkonnas munitsipaalomandis maad koos välja ehitatud vajalike insenertehniliste lahenduste ja juurdepääsuteedega.
 • Paraneb piirkonnas tegutsevate ettevõtete transpordi- ja juurdepääsuvõimalus, mis loob eeldused ettevõtete edasiseks arenguks praeguses asukohas ja uute töökohtade loomiseks.
 • Töötajatel tekib ühistranspordi kasutamise võimalus ja liikluskoormuse ning ühistranspordi ümbersuunamine Puidu tänavalt Reinu teele, loob eeldused Puidu tänaval tegutsevate ettevõtete laiendamiseks ja arendamiseks.

 

Viljandi linnavalitsuse projekt „Viljandi linnavalitsuse juhtide ja ametnike tulemustele orienteeritud juhtimiskultuuri arendusprogramm" on rahastatud Euroopa liidu sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus" meetmest „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine".

Projekt kestis ajavahemikul 01.08.2012-31.03.2013

Projekti eesmärgiks on tõsta Viljandi linnavalitsuse haldusvõimekust, selleks sõnastatakse organisatsiooni väärtused ja kujundatakse väärtustel põhinev organisatsiooni tulemustele orienteeritud juhtimismudel. Konsultatsioonidega tagatakse juhtimismudeli juurutamine.

Projekti maksumus oli 6840 eurot millest toetus oli 5814 eurot.

 

 

Comenius Regio hariduskoostööprojekt 'Water- the source of life' ('Vesi – elu allikas')

 • Kestvus 2 aastat – 2010-2012
 • Projekti partnerid (2 regiooni): Oostkamp Belgiast ja Viljandi Eestist.
 • Lisaks Oostkampi omavalitsusele osales projektis Belgiast 3 kooli: Basischool De Kiem, Basischool Koning Boudewijn ja Basischool Malpertui ning veel keskkonnaorganisatsioon Regionaal Landschap Houtland ning keskkonna- ja maastikukaitsega tegelev Natuurpunt.
 • Eestis koordineeris projekti tervikuna ning tööd siinses regioonis Viljandi linnavalitsus, lisaks osalesid Viljandi C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasium, Viljandi Paalalinna Gümnaasium ja Soomaa Rahvuspargi Külastuskeskus.
 • Projektist lähemalt http://kultuuri.net/visit/comeniusregio

 

 
 
 
 
Viljandi Lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostamine ja elluviimine 

Toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist meede,,Looduse mitmekesisuse säilitamine"

ERF toetuse maksimumsumma 252 598,95 eurot

Eesmärk: Ajaloolise miljööväärtusega Viljandi Lossipargi soodsa seisundi taastamine ning pargis olevate loodus-ja kultuuriväärtuste säilimine. Projekti eesmärgi elluviimiseks koostatakse esimeses etapis Viljandi Lossipargi rekonstrueerimisprojekt. Projekti teises etapis teostatakse Viljandi Lossipargi Esimese ja Teise Kirsimäe ning lauluväljakust rippsillani viivate kõnniteede korrastamine koos valgustuse uuendamisega.

Projekti tegevuste lühikirjeldus: Rekonstrueerimisprojekti alusel rekonstrueeritakse pargis 2032,5 m2 kõnniteid, mis parandab pargi miljööväärtust ja vähendab külastuskoormusest tingitud erosiooni ohtu. Samuti rekonstrueeritakse 1487 jm pargivalgustust, mis tagab parema miljööväärtuse ja külastajate turvalisuse.

Projekti lõpptähtaeg: 31.12.2012

Viljandi lasteaed ''Midrimaa'' rekonstrueerimine

Projekti käigus rekonstrueeritakse ja viiakse kaasaja tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetega vastavusse Viljandi maakonna kõige suurema laste arvuga lasteaed. Lasteaia nimekirjas on 210 last, mis on maksimumtäituvus. Käesoleva projekti elluviimisel rekonstrueeritakse lasteaed Midrimaa hooned ja õueala ning vahetatakse välja sisustus, et tagada tingimuste vastavus käesoleva aasta 25. jaanuarini kehtinud sotsiaalministri 25.10.1999 vastu võetud määrusele nr 64 "Koolieelsete lasteasutuste tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kindlustamine ning Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule "Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule. Rekonstrueerimisel järgitakse Sotsiaalministri 24.09.10 määruses nr 61 "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ning Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses § 3 (2), § 4 (2) sätestatud nõudeid 

 • Kogueelarve: 653 958,50 €
 • Toetus EL: 549 996,36 €
 • Meede: Kohalike avalike teenuste arendamine
 • Projekti kestvus: 01.05.2011-31.01.2012
Viljandi Kultuurimaja rekonstrueerimine

Viljandi kultuurimaja saab peale projekti lõppemist jätkata oma seniste funktsioonide täitmist kaasaegsetes ja nõuetele vastavates tingimustes. Viljandi Linnavalitsuse munitsipaalasutus Viljandi Kultuurimaja on Viljandi linna asutus alates 1992. aastast. Enne seda kandis nimetust Viljandi Rajooni Kultuurimaja. Vaatamata nime- ja staatuse muutusele on kultuurimaja jäänud terve maakonna kultuuri- ja teabekeskuseks, mille põhilised tegevused on seltsielu arendamine, taidlustegevuse korraldamine, professionaalse kunsti vahendamine, kultuuriürituste korraldamine, ülelinnaliste kultuuriürituste korraldamise koordineerimine ja kaasaaitamine, muud kultuurilist laadi ettevõtmised. Lähtutakse oma tegevuses eelkõige avatuse põhimõttest st, et ollakse valmis koostööks kõigiga, kel on huvitavad ideed, projektid, millede teostamiseks on vaja suuremaid ruume ja tehnikat. Samuti on teretulnud ka erinevaid kursusi, õppepäevi, koolitust, seminare jne korraldavad isikud või organisatsioonid, kuna majas on võimalus kasutada peale saali ka õppeklassi, rõdu, kohvikut. Hoone rekonstrueerimise ja ümberehituse eesmärk on ruumide osalise ümberkorraldamisega, mittevajalike funktsioonide (katlamaja, söehoidla) kaotamisega, ning õuepoolse laiendusega anda paremad tingimused igapäevase huvialategevuse harrastamiseks. Keldrikorrusele rajatakse esinejate garderoobid koos sanitaarruumidega, publiku tualettruumid, töökoda, suitsetamisruum ning soojasõlm ja ventilatsioonikamber. Esimesele korrusele ehitatakse invatualett, publikugarderoob, jalutussaal, terrass ja piletimüügikeskus ja kohvik. Teisel korrusel hakkab paiknema sammassaal, kooride prooviruumid ja ringiruumid, külastajate tualetid ja noortekeskuse ruumid. Kolmandale korrusele ehitatakse ringiruumid, tantsusaal ja kontoriruumid ning neljandale, katusealusele korrusele, paigutatakse suurem osa ventilatsiooniseadmetest. Vabaõhukontsertide korraldamiseks korrastatakse kultuurimaja hoov, kuhu vajadusel on võimalik paigaldada vabaõhulava ja I korruse terrassi katusele ehitatakse rõdu, mis suurendab vabaõhukontsertide publiku hulka. Projekti käigus kavandatakse välja vahetada kultuurimaja iganenud sisustus ning uuendada heli- ja valgustehnika. Kuna kultuurimaja on orienteeritud teenuse pakkumisele kolmandale sektorile ja isetegevusgruppidele, on väga oluline pakkuda võimalust töötada kaasaegse tehnikaga ka neile sihtgruppidel, kelle materiaalsed võimalused on piiratud.

 • Kogueelarve: 1 367 691,48 €
 • Toetus EL 1 009 134,70 €
 • Meede: Kohalike avalike teenuste arendamine
 • Kestvus 01.07. 2011-30. 06.2012
Viljandi staadioni olmehoone rajamine
 • Eesmärk: Projekti käigus luuakse paremad tingimused spordivõistluste korraldamiseks ja liikumisharrastusega tegelemiseks nii Viljandi linna elanikele kui ümberkaudsete valdade spordiklubidele. Eesmärgi saavutamiseks rajatakse staadioni olmehoone, kus asuvad avalikud tualettruumid meestele ja naistele ning liikumispuuetega inimestele, koristusvahendite ruum, tehnoruum, riietus-, tulaett- ja pesuruumid sportlastele, laoruum, mida suviti kasutatakse jõusaalina, ruumid kohtunikele, treeneritele ja staadionitöölistele ning soklikorrusel laoruum inventarile.
 • Kogueelarve 4 484 554,02 krooni
 • Toetus EL struktuurifondidest: 3 811 870,92 krooni
 • Meede/programm: Kohalike avalike teenuste arendamine
 • Projekti kestvus: 15.03.2010-31.08.2010. 
Kantremaa tööstuspiirkonna arendamine. Raua tänava osaline rekonstrueerimine
 • Eesmärk:  Projekti käigus rajatakse 540-meetrine lõik Raua 7 kinnistust Paala tee ristmikuni ning rekonstrueeritakse tänav Raua 7 krundist Metsküla teeni, et võimaldad,a raskeveokitele pääs Paala teele ja sealt otse Karksi-Nuia - Imavere maanteele, tagad juurdepääs kõigile kruntidele ning luua ühistranspordi kasutamise võimalus.
 • Kogueelarve   5 719 786,81  krooni
 • Toetus EL struktuurifondidest:   4 861 818,79 krooni
 • Meede/programm: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
 • Projekti kestvus:  01.05.2009-31.10.2009
Männimäe ettevõtluspiirkonna arendamine
 • Eesmärk:  Projekti käigus luuakse võimalus suurendada rasketranspordi mahtusid piirkonna ettevõtete teenindamiseks ning rajatakse ligipääs ettevõtluse arendamise seisukohalt olulistele kruntidele piirkonnas. Projekti lõppedes on valminud Reinu tee pikendus (Reinu tee põik ja Reinu tee AS VIlpak eest kuni Reinu tee põiktänavani).
 • Kogueelarve   20 539 551,47 krooni
 • Toetus EL strutuurifondidest: 17 458 618,75 krooni
 • Meede/programm: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
 • Projekti kestvus:  15. mai 2008 - 31. juuli 2009
Viljandi Maagümnaasiumi Uueveski 1 hoone renoveerimine
 • Eesmärk: Viljandi linn tagab Viljandi Maagümnaasiumi Uueveski 1 asuva õppehoone renoveerimisel kaasaegse ja nõuetele vastava õpikeskkonna õpilastele ja kvaliteetse töökeskkonna õpetajatele.
 • Kogueelarve   12 323 772,40 krooni
 • Toetus EL struktuurifondidest:  9 242 829,30 krooni
 • Meede/programm: Kohalike avalike teenuste arendamine
 • Projekti kestvus: 29.06.2009-28.02.2010
Viljandi järveümbruse tervikliku arendamise kava koostamine
 • Eesmärk:  Projekti eesmärgiks on koostada Viljandi järveümbruse tervikliku arendamise kava ning selle teostatavus- ja tasuvusanalüüs, hinnata kava elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid , koostada Viljandi järve ümbruse turunduskontseptsioon. Tervikliku arendustegevuse üldiseks eesmärgiks on kavandada ja välja arendada VIljandi järve ümbruse turismi- ja puhkeobjektid ning neid ühendav rada.
 • Kogueelarve    480 614 krooni
 • Toetus siseriiklikest fondidest: 408 522 krooni
 • Meede/programm: Piirkondade arengu kavandamise programm
 • Projekti kestvus: 01.04.2008-31.03.2010
Kirismäe kõnniteed ja platsid
 • Eesmärk: Rajada kivisillutisega teed Viljandi lossivaremetesse Kirsimäe aita ehitatava Eesti Pärimusmuusika Keskuse ümbrusesse, et võimaldada turistidel ligipääs rajatavale keskusele, korrastada ning ühendada lossimägedesse kulgevad teed ja juurdepääs vabaõhulavadele.
 • Kogueelarve 2,3 miljonit krooni
 • Toetus siseriiklikest fondidest: 1 miljon krooni
 • Meede/programm: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektid
 • Projekti kestvus: august 2007-detsember 2007
Eesti Pärimusmuusika Keskuse loomine
 • Eesmärk: Viljandisse muudetava akustikaga 300-kohalise kontserdisaali ehitamine ja Eesti pärimusmuusika ja –kultuurialase teabe koondamine ühte kohta.
 • Kogueelarve 50 miljonit krooni
 • Toetus EL struktuurifondidest: 15 miljonit krooni
 • Meede/programm: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm.
 • Projekti kestvus: mai 2005-veebruar 2008 Partner MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus
Viljandi kesklinna lasteaia ehitamine
 • Eesmärk: Ehitada Viljandi kesklinna lasteaed
 • Kogueelarve 11,6 miljonit krooni
 • Toetus EL struktuurifondidest: 5,8 miljonit krooni
 • Meede/programm: ESF meede 4.6 „Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine" 
 • KOIT nimekirja alusel Projekti kestvus 2006-2007
Viljandi linna vajaaja keskuse loomise ettevalmistamine
 • Uudse ja atraktiivse vabaaja keskuse rajamise ettevalmistamine Viljandi linnas, mis tõstaks linna atraktiivsust, elavdaks turismimajandust, tõstaks kohalikku elukvaliteeti ja annaks võimaluse nii siseriiklike kui rahvusvaheliste ürituste ja võistluste korraldamiseks. 
 • Projekti käigus koostati Viljandi vaba-aja keskuse arengukontseptsioon, teostatavus-tasuvusanalüüs, teostati geodeetilisd ja geoloogilised mõõtmised ning viidi läbi keskkonnamõjude hindamine.
 • Kogueelarve 285 500 krooni
 • Toetus EL struktuurifondidest: 228 000 krooni
 • Meede/programm: Piirkondliku arengu kavandamise programm Projekti kestvus: mai 2006-märts 2007
Viljandi ja Limbaži piiriülene koostöö loodusturismi ja hansaliikumise valdkonnas
 • Eesmärk on aidata kaasa Viljandi ja Limbaži vahelisele turismialase koostöö arendamisele;
 • Kogueelarve 14,6 miljonit krooni
 • Toetus EL struktuurifondidest 10,97 miljonit krooni
 • Juhtpartner Limbaži Linnavalitsus
 • Projekti kestvus juuni 2005 - august 2007
Viljandi tööstusparki rajamise investeeringud. Rohelise tänava ehitamine
 • Kogueelarve 5,7 miljonit krooni
 • Taotletav summa 4,85 miljonit krooni
 • Toetus EL struktuurifondidest: Phare ''Tööstusliku infrastruktuuri arendamine''
 • Projekti kestvus 2005-2005