Ühekordne sotsiaaltoetus

 

Kirjeldus

Ühekordset toetust makstakse peredele, kelle:

 • Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn;
 • kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on ühe liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (260 eurot pere esimese liikme ning alaealise lapse kohta ning 208 eurot pere teise ja enama täisealise liikme kohta). Eluasemekulude arvestamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused.
 • elu on ettenägematute kulutuste tõttu sattunud raskesse majanduslikku olukorda.

Toetus hädavajalike kulude osaliseks hüvituseks (arvesse võetakse taotluse esitamise eelsel kolmel kalendrikuul tehtud kulutused):

 • retseptiravimite ja ravikulude osaliseks hüvitamiseks (vajalik arsti tõend visiitide kohta);
 • prillide ja mitmesuguste hädavajalike abivahendite kulude osaliseks hüvitamiseks;
 • sagedasel raviprotseduuridel käimisel transpordikulude osaliseks hüvitamiseks (vajalik arsti tõend visiitide kohta);
 • erandkorras matusekuludeks vähese sissetulekuga lähedasele inimesele. Juhul kui lahkunu viimane elukoht oli Eesti Rahvastikuregistri järgi Viljandi linn;
 • muudel avariist või õnnetusest tekkinud rasketel juhtudel.

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Sissetulekutest sõltuvate (ühekordsed toetused) sotsiaaltoetuste määrad on:

 • lastele (alla 18-aastased, üldhariduse- või kutseõppeasutuse kuni 19-aastased (kaasa arvatud) toimetuleku tagamiseks, terviseprobleemide lahendamiseks ja vaba aja sisukaks veetmiseks kuni 150 eurot;
 •  tööealistele (madala sissetulekuga ja töötutele s.h kinnipidamiskohast vabanenutele) kuni 80 eurot;
 • pensionäridele (vanadus- ja töövõimetuspensionärid) kuni 100 eurot.

Toetuse kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 17.12.2015 määrus nr 76  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 13.03.2017 nr 101 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine ja toetuse taotlemise avalduste vormide kinnitamine''

Vastutaja

Toetuste spetsialist
Gaide Mikkor
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 536 8281

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täita vormikohane avaldus, mille saab veebist või Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametist.

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 5.

Vastuvõtt: E, T ja N kell 9-11 ja 13-16

Vajaminevad dokumendid

 • vormikohane avaldus;
 • rasket olukorda põhjustanud kulutuse dokumendid (hambaravi osalise hüvitamise puhul kolme teenusepakkuja hinnakalkulatsioon);
 • kõigi leibkonnaliikmete kolme möödunud kuu netosissetulekuid tõendavad dokumendid ja eluasemekulude arved.

Tulemus

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.