TEATED DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUST VÄLJAPANEKUST

07.07.2020

Viljandi Linnavalitsus võttis 29.06.2020 korraldusega nr. 285 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistu Tamme tn 8 detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on määrata krundi ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduses toodud ülesanded üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuala suurus on  1124 m².

Vastu võetud ja avalikule väljapanekule pandud detailplaneeringus on kinnistu Tamme tn 8 krundi kasutamise sihtotstarbeks määratud üksikelamumaa. Pääs krundile on planeeritud Lembitu puiesteelt. Parkimine on lahendatud krundil.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07.2020‑02.08.2020 Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

 

07.07.2020

Viljandi Linnavalitsus võttis 29.06.2020 korraldusega nr. 284 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistute Riia mnt 95, 95a ja 97 detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on laiendada talveperioodil jalgpallurite sportimisvõimalusi ja püstitada eelnimetatud kinnistute asukohas jalgpallihall. Planeeringuala suurus on ca 14530 m².

Vastu võetud ja avalikule väljapanekule pandud detailplaneeringuga määratakse jalgpallihallile uus tervikkrunt, mis moodustub Viljandi linnale kuuluvatest liidetavatest katastriüksustest Riia maantee 95 (89714:002:0042), Riia maantee 95a (89714:002:0043), Riia maantee 97 (89714:002:0044) ning katastriüksuse Kaja tänav (89714:002:0049) osast.  Moodustatava krundi kasutamise sihtotstarbeks määratud kultuuri- ja spordiasutuste maa. Pääs krundile on planeeritud Krundiga külgnevalt Riia mnt lõigult. Läbisõiduga parkimine on lahendatud Riia mnt tänava maa-alal piki krundi piiri.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.07.2020‑02.08.2020 Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.