Projekteerimistingimuste taotluse vormi detailplaneeringu täpsustamiseks saab Majandus- ja taristuministeeriumi kodulehelt  https://www.mkm.ee/et/ehitisregister .

Ehitusseadustiku [RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015] § 3315, Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine alusel tasutakse projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 25 eurot.

Riigilõiv tasutakse Viljandi Linnavalitsuse arveldusarvele numbrile EE342200221011977969 Swedbank või EE021010302005455005 SEB. Selgitusse märkida mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

02.12.2019

Viljandi Linnavalitsus algatas 25.11.2019 korraldusega nr 546 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Antavad projekteerimistingimused on kruntidel Männimäe tee 4 (89720:002:0078) ja Männimäe tee 6 (89720:002:0072) ehitusprojektide koostamise aluseks. Männimäe tee 4 ja Männimäe tee 6 kruntide kohta on Viljandi Linnavolikogu 26.09.2012 otsusega nr 310 kehtestatud detailplaneering „Viljandi linnas asuvate kruntide Männimäe tee 4 ja Männimäe tee 6 detailplaneering" (Viljandi linna planeeringute registri nr 2012-004).
Männimäe tee 4 krundi kohta on Viljandi Linnavalitsuse 25.01.2016 korraldusega nr 48 kehtestatud detailplaneering „Viljandi linnas asuva krundi Männimäe tee 4 (89720:002:0078) detailplaneering" (Viljandi linna planeeringute registri nr 2015-008). Selle detailplaneeringu kehtestamisel muutus kehtetuks varasemalt koostatud detailplaneering DP 2012-004 krundi Männimäe 4 osas.
Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada, keerata ja nihutada hoonestusala seadusest tulenevate võimaluste piires.
Ehitusseadustiku § 31 lg 1 alusel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.
Projekteerimistingimuste andmisel tunnistatakse kehtetuks varasemalt Viljandi Linnavalitsuse 04.12.2017 korraldusega nr 593 „Projekteerimistingimuste kinnitamine" ja korralduse lisaga hoone laiendamiseks antud projekteerimistingimused.
Projekteerimistingimuste eelnõu avaldatakse Viljandi linna kodulehel 04.12.2019-13.11.2019.
Huvitatud isikutel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid Viljandi Linnavalitsusele Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi ja e-postile viljandi@viljandi.ee kuni avaliku väljapaneku lõpuni. Viljandi Linnavalitsus teeb ettepaneku korraldada projekteerimistingimuste andmise menetluse ilma avalikku istungit läbi viimata.
Projekteerimistingimuste andmise algatamise korraldust näeb siin.
Projekteerimistingimuste eelnõu näeb siin.
Projekteerimistingimuste eelnõu lisa näeb siin.

 

11.11.2019

Viljandi Linnavalitsus algatas 04.11.2019 korraldusega nr 505 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Antavad projekteerimistingimused on krundil Oja tee 2a (89709:003:0420) ehitusprojektide koostamise aluseks. Krundi Oja tee 2a kohta kehtib detailplaneering „Viljandi linn Oja tee 2a kvartal 135, krunt 4 ärimaa detailplaneering" (Viljandi linna planeeringute registri nr 1998-036). Projekteerimistingimustega täpsustatakse ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 2 alusel krundil Oja tee 2a kehtivat detailplaneeringut arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste osas ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete osas. Projekteerimistingimuste eelnõu avaldatakse Viljandi linna kodulehel 11.11.2019 - 20.11.2019.
Huvitatud isikutel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid Viljandi Linnavalitsusele Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi ja e-postile viljandi@viljandi.ee kuni avaliku väljapaneku lõpuni. Viljandi Linnavalitsus teeb ettepaneku korraldada projekteerimistingimuste andmise menetluse ilma avalikku istungit läbi viimata.
Projekteerimistingimuste algatamise korraldust näeb siin.
Projekteerimistingimuste eelnõu näeb siin.

Avaliku väljapaneku läbinud projekteerimistingimused

01.11.19

Raua tn 6a krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus toimus 20.12.2017-04.01.2018. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Sammuli puhkeküla projekteerimistingimuste avatud mentelus toimus 26.08-09.09.2016. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Johan Laidoneri plats 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus toimus 13.-18.07.2016.
Projekteerimistingimusi näeb siin.

Reinu tee 46 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 08.-22.02.2016. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Musta tee 9 projekteerimistingimuste  avatud menetluse avalik väljapanek toimus 23.11.-7.12.2015. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Endla tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 27.05.-06.06.2019. Projekteerimistingimusi näeb  siin.

Arkaadia aed 4 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus
22.06. - 02.07.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Vilja tn 15c projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus
23.09. - 02.10.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin.

A. Maramaa pst 24 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 23.09. - 02.10.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin

Kullamäe tn 22 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 30.09.2019 - 09.10.2019. Projekteerimistingimusi näeb siin.