Linnavalitsuse koosseis

Madis Timpson
LINNAPEA
(Eesti Reformierakond)
Telefon: 435 4711
E-post: madis.timpson@viljandi.ee
Vastuvõtuaeg: N 15-18 (registreerimine 43 54 710)

CV

Tööülesanded:

 • korraldab linnavalitsuse tööd, linnavalitsuse istungite ettevalmistamist ja sisekontrolli;
 • juhib linnavalitsuse teenistust;
 • kirjutab alla linnavalitsuse korraldustele ja määrustele ning linnavalitsuse dokumentidele;
 • koordineerib rahandusameti, kantselei ning avalike suhete ja turismiameti tööd;
 • esindab omavalitsusüksust ja linnavalitsust vastavalt linna põhimäärusele ning volikogu poolt antud pädevusele;
 • täidab muid talle seaduse alusel ja linna põhimäärusega pandud ülesandeid;
 • esindab linnavalitsust volikogu eelarve– ja arengukomisjonis ning revisjonikomisjonis.


Kalvi Märtin
ABILINNAPEA
(Eesti Reformierakond)
Telefon: 435 4713
E-post: kalvi.martin@viljandi.ee
Vastuvõtuaeg: N 14-18 (registreerimine 43 54 710)

Tööülesanded:

 • koordineerib haldusameti ja arhitektuuriameti tööd;
 • asendab linnapead tema äraolekul;
 • koordineerib majandusega seotud linna osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tööd ning linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist, keskkonna ja heakorraga seotud tegevusi;
 • esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis;
 • allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud.


Jane Koitlepp
ABILINNAPEA
(Isamaa)
Telefon: 435 4757; 53 422 396
E-post: jane.koitlepp@viljandi.ee
Vastuvõtuaeg N: 16 - 18 (registreerimine 43 54 740)

Tööülesanded:

 • koordineerib sotsiaalameti, haridus- ja kultuuriameti tööd;
 • koordineerib haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltööga seotud linna munitsipaalasutuste tööd, esindab linna selle valdkonna mittetulundusühingutes ja sihtasutustes, sihtasutuste, usuorganisatsioonide ja kogudustega;
 • juhib tervishoiuküsimustega tegelemist linnavalitsuses;
 • asendab linnapead tema ja teise abilinnapea äraolekul;
 • esindab linnavalitsust volikogu hariduskomisjonis, sotsiaalkomisjonis ja kultuurikomisjonis.
 • allkirjastab vajadusel kõik tema valdkonna dokumendid ja lepingud


Kert Villems
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Eesti Reformierakond)
Telefon: 507 4629
E-post: kert.villems@gmail.com

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse haridusvaldkonnas;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes spordiga seotud küsimustes;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu hariduskomisjonis ja kultuurikomisjonis punktis haridust ja spordivaldkonda puudutavates küsimustes.


Gert Elmaste
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Isamaa)
Telefon: 5647 1454
E-post: gert.elmaste@gmail.com

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes linna keskkonnakaitse ja sotsiaalvaldkonnaga seotud  küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse vabatahtliku tegevusega seotud valdkondade küsimustes;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu sotsiaalkomisjonis ning majanduskomisjonis punktides keskkonnakaitset, sotsiaalvaldkonda ja vabatahtlikku tegevust küsimustes

 

Rein Triisa
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Eesti Reformierakond)
Telefon: 510 0979
E-post: rein.triisa@gmail.com

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes kommunikatsioonidega seotud (tänavavalgustus, vesi ja kanalisatsioon) küsimustes;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis olulisi kommunikatsioone puudutavates küsimustes.

Gunnar Veermäe
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Isamaa)
Telefon: 505 5267
E-post: gunnarveermae@gmail.com

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse linna kinnisvara haldamise ja arendamise küsimustes;
 • nõustab linnavalitsuse tegevust turvatehnoloogia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, andmebaaside, dokumendihalduse osas;
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu majanduskomisjonis ning eelarve- ja arengukomisjonis punktis eelmainitud küsimustes.

Karl Õmblus
LINNAVALITSUSE LIIGE
(Keskerakond)
Telefon: 5667 9371
E-post: karl@arendusteenus.ee

 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse olulistes arengu ja planeerimisega seotud küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse sõprussuhete ja võrgustikega seotud küsimustes;
 • on kaasatud linnavalitsuse tegevusse sisekontrolliga seotud küsimustes
 • vajadusel esindab linnavalitsust volikogu kultuurikomisjonis ning eelarve- ja arengukomisjonis.