Mis on koolirahu?

Eestis algatati Koolirahu programm 1999. aastal Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel, koostöös MTÜ T.O.R.E. (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis), Eesti 4H ja Eesti Õpilasomavalitsuste Liiduga. Järgnevate tegevusaastate jooksul liitus programmiga erinevate tegevuste näol Eesti Politsei, Lastekaitse Liit, Eesti Gaidide Liit, Noored Kotkad, Euroopa Noored, UNICEF, MTÜ Naabrivalve: koolivalve, Eesti Noorteühenduste Liit.

Alates 2008. aastast on Koolirahu programmi eestvedajaks Lastekaitse Liit. Käesolevaks ajaks on kasvanud nii koostööpartnerite kui ka liitunud koolide arv.

Koolirahu programmi eesmärgiks on  saavutada üheskoos suurte ja väikestega, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Koolirahu programm toetab kooli enese initsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel, propageerides rõõmsameelset ja turvalist koolikeskkonda, kus kõigil on meeldiv olla.

Koolirahu programmi püüdlus on koolielu:

  • kus õpitakse tundma ennast ja oma kaaslasi;
  • kus sõbralikus ja sallivas õhkkonnas võib avaldada oma mõtteid ja tundeid;
  • kus on ühtekuuluvust ja keegi pole tõrjutud;
  • kus pahandustesse ja arusaamatusse suhtutakse rahulikult ja lahendusi otsivalt;
  • kus kõikide omaalgatuslikkus on soositud;
  • kus kõikide õpilaste ja õpetajate koolimotivatsioon on kõrge.

Programm on suunatud õpilastele, õpetajatele ja ülejäänud koolipersonalile, samuti lastevanematele ning erinevatele koolikeskkonnaga seotud huvigruppidele.

Õppeaastal 2014/2015 on KOOLIRAHULINN VILJANDI. Aasta moto on „Üheskoos", et suunata rohkem tähelepanu koostöö vajalikkusele ja võimalustele.