Koolieelse lasteasutuse õppekulu soodustus

03.05.18
Kirjeldus

Vanemal on õigus taotleda õppekulu maksmise soodustust juhul kui tema elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn ning tema elukoha aadress ühtib lapse elukoha aadressiga ja vastab ühele järgmistest tingimustest:

 1) koolieelses lasteasutuses käib kaks või enam last;
 2) peres kasvab neli või enam alla 19-aastast last (edaspidi lasterikas pere);
 3) pere saab toimetulekutoetust

Viljandi linnavalitsus kinnitab soodustuste andmise või soodustuse lõppemise. 
Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määrus nr 15 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses"

Viljandi Linnavalitsuse 07.07.2014 määrus nr 11 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord"
Vastutaja

Maie Joala

maie.joala@viljandi.ee

435 4764

 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud Nõuetekohane taotluse vorm on saadaval lasteaias, linnavalitsuses kohapeal või ka kättesaadav Viljandi linna kodulehel. Vormikohaselt täidetud taotlus esitada lasteaia direktorile või linnavalitsuse sekretärile.
Vajaminevad dokumendid Lapsevanema vormikohaselt täidetud taotlus. 
Viide Lasteaia õppekulu soodustuse taotlus (Viljandi Linnavalitsuse 07.07.2014 määrus nr 11 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord" lisa)

 

Taotlemine elektrooniliselt