Viljandi Linnavalitsuse 21.05.2018 istungi päevakord

1. Muud küsimused

Aktsiaseltsi Viljandi Veevärk aktsionäride korraline üldkoosolek

2. Sotsiaalküsimused

2.1. Vaide läbivaatamine Viljandi Linnavalitsuse 23.04.2018 korralduse nr 237 „Eaka hoolduskuludes osalemine" peale

2.2. Volituse andmine

2.3. Eaka hoolduskuludes osalemine (5)

2.4. Eaka hoolduskuludes mitteosalemine

2.5. Euroopa Regionaalfondist puudega isiku eluruumi füüsilise kohandamisega seonduvate vahendite taotlemiseks tingimuste ja korra kehtestamine

3. Haridus- ja kultuuriküsimused

3.1. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine (2)

3.2. Õpilasstipendiumi määramine

4. Rahandusküsimused

4.1. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

4.2. Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023

5. Linnavaraküsimused

Hanke ,, Lasteaedadele mänguväljaku seadmete ost ja paigaldus" korraldamine

6. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

6.1. Teenindusmaa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

6.2. Kinnisasja jagamine, aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine

6.3. Riigihanke ,,Viljandi linna liiklusuuringud ja liiklusprognoos" otsuste kinnitamine

7. Majandusküsimused

7.1. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitisele ehitusloa andmine

7.2. Maa kasutusse andmine

7.3. Kinnistule nr 3331039 aadressiga Riia maantee 68 hoonestusõiguse seadmine ja reaalservituudi seadmine otsustuskorras

7.4. Riigihanke ,,Riigihanke ,,N1 kategooria sõiduki täisteenusliising" korraldamine" (viitenumber 197271) otsuste kinnitamine