Viljandi Linnavalitsuse 11.12.2017 istungi päevakord

 

1. Haridus- ja kultuuriküsimused
1.1. Viljandi linna huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
1.2. Viljandi linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
1.3. Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
2. Rahandusküsimused
Reservfondist raha eraldamine
3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
3.1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
3.2. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitisele ehitusloa andmine
3.3. Ehitisele kasutusloa andmine
3.4. Projekteerimistingimuste kinnitamine
3.5. Kinnistu Riia mnt 99 detailplaneeringu algatamine
4. Majandusküsimused
4.1. Linnavara otsustuskorras võõrandamine 
4.2. Maa kasutusse andmine
4.3. Kinnistu osa võõrandamine otsustuskorras
5. Kinnisvaraküsimused
5.1. Kinke vastuvõtmine
5.2. Hanke ,,Tehniline valveteenus Viljandi linnas 01.01.2018 – 31.12.2019" otsuste kinnitamine
6. Muud küsimused
6.1. Viljandi Linnahoolduse juhataja ametisse kinnitamine ja juhataja kohusetäitja ülesannetest vabastamine
6.2. Viljandi linna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine
6.3. Viljandi Veekeskus aktsiaseltsi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu  liikmete määramine
6.4. Volitatud isikute nimetamine Viljandi linna  osalusega sihtasutustes ja mittetulundusühingutes