Viljandi Linnavalitsuse 24.07.2017 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
1.1. Isikliku abistaja teenuse osutamine
1.2. Eaka hoolduskuludes osalemine
1.3. Sotsiaaleelarvest toetuste määramine
1.4. Projektitoetuse sihtotstarbe muutmise kinnitamine
 
2. Haridus- ja kultuuriküsimused
Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks
 
3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
3.1. Ehitusprojektide kinnitamine ja ehituslubade väljastamine
3.2. Aadressi määramine
3.3. Riigimaale hoonestusõiguse seadmine plaanimaterjali alusel
3.4. Teenindusmaa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
4. Majandusküsimused
4.1. Lepingu pikendamine
4.2. Maa kasutusse andmised
4.3. Hoonestusõiguse võõrandamine
4.4. Ehitisele kasutusloa andmine
4.5. Rajatava puuraugu asukoha kooskõlastamine
4.6. Riigihanke ,,Vaksali ja Kalevi tänavate ning Riia maantee ringristmiku ehitustööd" viitenumber 188819) otsuste kinnitamine
 
5. Avalike suhete ja turismiküsimused
Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine
 
6. Muud küsimused
Taksoveoloa andmine