Huvikooli õppetasu maksimise soodustus

17.08.16
Kirjeldus

Õppetasu on huvikooli õppekulu osaline katmine õppuri seadusliku esindaja (vanem) poolt Viljandi Linnavalitsuse määratud suuruses.

Soodustut taotleb vanem kelle Eesti Rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn  ning tema elukoha aadress ühtib lapse elukoha aadressiga ning kelle laps õpib Viljandi Huvikoolis, Viljandi Kunstikoolis, Viljandi Muusikakoolis, Viljandi Spordikoolis.

  • Õppetasu soodustus 50% kehtib õppurile, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam) ning see kinnitatakse huvikooli direktori käskkirjaga.
  • Õppetasu soodustus 100%  ühe huviringi osas vanema valikul kehtib õppurile, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

1) on perest, mille netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast töötasu alammäärast kuus;

2) on perest, kus huvikoolis õpib 3 õppurit;
3) on perest, kus kasvab 4 või enam alla 19-aastast last.

  • Õppetasu soodustus 100% kõigi huviringide osas kehtib õppurile, kes on  toimetulekutoetust saavast perest toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul;
  • Õppetasu soodustus 100% kehtib olenemata õpilase registrijärgsest elukohast Viljandi Spordikooli teate  alusel Audentese Spordigümnaasiumi õppurile, kes on kantud Viljandi Spordikooli nimekirja.
Soodustuse saaja on kohustatud teavitama Viljandi Linnavalitsust soodustuse saamise õigus lõppemisest.
Toetuse kestvus 1. septembrist kuni 31. detsembrini ning 1. jaanuarist kuni 31. maini
Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu  29.05.2014 määrus nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord"

Viljandi Linnavalitsuse 9.06.2014 korraldus nr 428 „ Huvikooli õppetasu maksmise soodustuse taotlemine ja avalduse vormi kinnitamine" 

Vastutaja

Maie Joala

maie.joala@viljandi.ee

+372 435 4764

 

 

Soodustuse taotlemine

Vajalikud sammud

50% õppetasu soodustuse saamiseks  õppurile tervisliku seisundi tõttu on vanem kohustatud koheselt,  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, teavitama huvikooli.

Avalduse esitamine 15. oktoobriks ja 15.  jaanuariks Viljandi Linnavalitsusele neilt,  kes on perest, kus:

  • netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast töötasu alammäärast kuus;
  • kus huvikoolis õpib 3 õppurit;
  • kus kasvab 4 või enam alla 19-aastast last.

Avalduse esitamine vastavalt vajadusele, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul, kes on  toimetulekutoetust saavast perest.

Soodustuse saaja on kohustatud teavitama Viljandi Linnavalitsust soodustuse saamise õigus lõppemisest.

Vajaminevad dokumendid Vormikohaselt täidetud avaldus.
Tulemus Viljandi Linnavalitsuse vastavasisuline korraldus, mis kehtestab soodustuse summa ja kestvuse või lõpetab selle.