Linnavolikogu istungite arhiiv

2009

Viljandi Linnavolikogu 30. detsembri 2009. aasta istung 
toimus kolmapäeval, kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD: 
1. Viljandi Noorte Volikogu esimehe valimine ja 2009/2010 koosseisu liikme kinnitamine
Häältelugemiskomisjoni moodustamine 

Salajane hääletamine 
Valimistulemused
2. Viljandi linna 2010. aasta eelarve kinnitamine, I lugemine
3. Kohanime määramine 
4. Kohanime muutmine 
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine 
6. Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja maksmisest vabastamise kord
7. Viljandi linna gümnaasiumide edukate lõpetajate tunnustamine 

8. Viljandi Linnavolikogu 26.11.2004 määruse nr 79 ja 26.11.2004
määruse nr 80 muutmine

9. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide põhimääruste kinnitamine
9.1. Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni põhimääruse kinnitamine
9.2. Viljandi Linnavolikogu hariduskomisjoni põhimääruse kinnitamine
9.3. Viljandi Linnavolikogu kultuurikomisjoni põhimääruse kinnitamine
9.4. Viljandi Linnavolikogu majanduskomisjoni põhimääruse kinnitamine
9.5. Viljandi Linnavolikogu õiguskomisjoni põhimääruse kinnitamine
9.6. Viljandi Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine

10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 25. novembri 2009. aasta istung 
toimus kolmapäeval, algusega kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD
1. Viljandi maakonna teemaplaneeringu kooskõlastamine
2. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
3.1. Piiri põik
3.2. Raudtee tänav
3.3. Leola 18

4. Ülevaade Viljandi linna sotsiaalmajanduslikust olukorrast
5. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise korra muutmine
6. Viljandi Linnavalitsuse teenistujate palgaastmed ja palgamäärad 2010. aastal
7. Viljandi Linnavolikogu 27.08.08 määruse nr 96 "Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolide õpetajate nädala õppetundide arvu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
8. Viljandi linna üldhariduskoolide aineõpetajate ja munitsipaalasutuste pedagoogilise personali 2010. aasta töötasustamise aluste kinnitamine
9. Viljandi Linnavolikogu 31.03.05 määruse nr 103 "Viljandi lastekaitse teabesüsteemi põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
10. Viljandi Linnavolikogu 30.12.05 määruse nr 7 "Sotsiaaltoetuste maksmise ja soodustusega sotsiaalteenuste osutamise kord" muutmine ja täiendamine/  II pool arutelust
11. Stipendiumide statuutide muutmine
11.1. Viljandi Linnavolikogu 23.11.07 määruse nr 63 ja 27.08.08 määruse nr 99 "Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumi statuudi uue redaktsiooni kinnitamine"muutmine
11.2. Viljandi Linnavolikogu 29.04.05 määruse nr 109 ja 27.08.08 määruse 98 "Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuut" muutmine
11.3. Viljandi Linnavolikogu 23.11.07 määruse nr 65 "August Maramaa nimelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse statuudi kinnitamine" muutmine

12. Viljandi Linnavolikogu 30.01.04 määruse nr 47 "Lapse sünnitoetuse maksmise kord" muutmine ning Viljandi Linnavolikogu 27.03.08 määruse nr 88 "Viljandi Linnavolikogu 30.01.04 määruse nr 47 "Lapse sünnitoetuse maksmise kord" muutmine ja täiendamine" kehtetuks tunnistamine
13. Viljandi Linnavolikogu 27.01.06 määruse nr 10 "Koolimineku toetuse kehtestamine" muutmine
14. Üldhariduskoolide õpilastele sõidusoodustuste andmise kord
15. Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine
16. Maamaksu kehtestamine 2010. aastal
17. Maamaksust vabastamine 2010. aastal
18. Viljandi linna üldhariduskoolide, lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogudesse esindajate määramine
19. Volikogu kirjavahetus
20. Sõnavõtud (ei olnud)
20.1. Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamiskohustusest
20.2. Volikogu komisjonide koosolekute ajad detsembris
20.3. Volikogu jõulupeo korraldamine

Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 4. novembri 2009. aasta istung 
toimus kolmapäeval, algusega kell 17, Viljandi Raekojas 

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linnapea valimine (2009/3) / Häältelugemiskomisjoni moodustamine
2. Viljandi Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (2009/4)
3. Viljandi Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine (2009/5)
4. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine (2009/9)
5. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine (2009/6)
6. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine (2009/11)

7. Esindajate nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liitu (2009/7)
8. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liitu (2009/10)
9. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (2009/8)
10. Majanduslike huvide deklaratsioonihoidja määramine (2009/12)
11. Viljandi Linnavolikogu esimehele hüvitiste määramine (2009/13)
12. Viljandi linna 2009.a eelarve kulude piiramine (2009/14)


 

Viljandi Linnavolikogu 28. oktoobri 2009. aasta istung
toimus kolmapäeval, algusega kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine

PÄEVAKORD: 
1. 
Viljandi Linnavolikogu esimehe valimine
2. Viljandi Linnavolikogu aseesimehe valimine
3. Viljandi Linnavalitsuse lahkumispalve

Läbirääkimised

 


 

Viljandi Linnavolikogu 23. septembri 2009. aasta istung
toimus kolmapäeval, algusega kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine 18.10.2009 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks (2009/502)
2. Viljandi linna arengukava 2008-2015 muutmine (2009/493), III lugemine
3. Laenulepingu muutmine (2009/505)
4. Aktsiaselts Eesti Veevärk aktsiate võõrandamine (2009/498), II lugemine
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2009/503)
6. Rahastamise taotluse esitamine (2009/506)
7. Kinnistu võõrandamine
7.1. Mäe tänav 4 (2009/507)
7.2. Roheline tänav 3 (2009/508)

8. Carl Robert Jakobsoni tänav 3 korteriomandite võõrandamine (2009/504)
9. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2009 määruse nr 111 „Viljandi linna 2009. aasta eelarve kinnitamine" ja 30. juuni 2009 määruse nr 125 „„Viljandi linna 2009. aasta eelarve kinnitamine" muutmine" muutmine (2009/494), II lugemine
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

Volikogu esimehe kõne XIII koosseisust

 


 

Viljandi Linnavolikogu 26. augusti 2009. aasta istung
toimus kolmapäeval, algusega kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. 
Viljandi linna arengukava 2008-2015 muutmine (2009/493), II lugemine
2. Käibevahendite laenu võtmine (2009/495)
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2009/497)
4. Aktsiaselts Eesti Veevärk aktsiate võõrandamine (2009/498)
5. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2009 määruse nr 111 „Viljandi linna 2009. aasta eelarve kinnitamine" ja 30. juuni 2009 määruse nr 125 „„Viljandi linna 2009. aasta eelarve kinnitamine" muutmine" muutmine (2009/494), I lugemine
6. Detailplaneeringu kehtestamine (2009/496)
7. Viljandi Linna Munitsipaalasutuse Viljandi Hooldekodu tegevuse lõpetamine (2009/499)
8. Viljandi Muusikakooli põhimäärus (2009/468), II lugemine
9. Viljandi linna osalemine Sihtasutuses Viljandimaa Loomeinkubaatorid (2009/501)
10. Septembrikuu volikogu istung (2009/500)
11. Volikogu kirjavahetus
12. Linnapea vastus Viljandi Linnavolikogu Fraktsiooni Kodune Viljandi arupärimisele
13. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon
 

 


 

Viljandi Linnavolikogu 30. juuni 2009. aasta istung
toimus teisipäeval, algusega kell 17.30, Holstre-Polli Tervisekeskuses

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna arengukava 2008-2015 uue redaktsiooni kehtestamine (2009/493), I lugemine
2. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2009 määruse nr 111 „Viljandi linna 2009. aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2009/469), II lugemine
3. Viljandi Linnavolikogu 25.03.2009.a määruse nr 118 "Viljandi linna üldhariduskoolide
aineõpetajate 2009.a töötasustamise aluste kinnitamine" muutmine
 (2009/489)
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2009/487)
5. Korteri sotsiaaleluruumide hulgast välja arvamine ja võõrandamine
    5.1. Lossi tänav 30-4 korteri sotsiaaleluruumide hulgast välja arvamine (2009/484)
    5.2. Lossi tänav 30-4 korteriomandi võõrandamine
 (2009/486)
6. Veere tänav 8-2 korteriomandi võõrandamine (2009/492)
7. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse võõrandamiseks nõusoleku taotlemine (2009/488)
8. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja hoonestusõigusega koormamiseks nõusoleku taotlemine (2009/477)
9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
    9.1. Pargi tänav (2009/480)
    9.2. Piiri tänav (2009/481)
    9.3. Planeedi tänav (2009/482)
    9.4. Tööstuse tänav
 (2009/483)
10. Viljandi linna jäätmekava kehtestamine (2009/463), II lugemise jätkamine
11. Detailplaneeringu kehtestamine (2009/485)
12. Viljandi Linnavolikogu 25.04.2003 määruse nr 31 „Viljandi järvedel veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskirja kinnitamine" muutmine (2009/491)
13. Viljandi Linnavolikogu XIV koosseisu liikmete arvu kinnitamine (2009/479)
14. Viljandi Linnavolikogu valimiste korraldamine (2009/478)
15. Volikogu kirjavahetus
16. Sõnavõtud (ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 27. mai 2009. aasta istung
toimus kolmapäeval, algusega kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (2009/472)
2. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2009 määruse nr 111 „Viljandi linna 2009. aasta eelarve kinnitamine" muutmine (2009/469)
3. Laenulepingu muutmine (2009/471)
4. Detailplaneeringu kehtestamine
    4.1. Ranna puiestee 1 (2009/474)
    4.2. Ranna puiestee 6
 (2009/470)
5. Viljandi linna jäätmekava kehtestamine (2009/463), II lugemine
6. Viljandi Linnaraamatukogu kasutuseeskiri (2009/473)
7. Viljandi Muusikakooli põhimäärus (2009/468)
8. Avaliku korra eeskirja täiendamine (2009/475)
9. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2009.a otsuse nr 311 „Viiratsi, Lastekodu 6 asuvate hoonete tasuta kasutusse andmine" muutmine (2009/476)
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 29. aprilli 2009. aasta istung
toimus kolmapäeval, algusega kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine (2009/461)
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
    2.1. Eelnõu nr 2009/460
    2.2. Eelnõu nr 2009/454

3. Kinnistule nr 2980639 aadressiga Vaksali tänav 4 hoonestusõiguse seadmine
otsustuskorras (2009/462)

4. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks (2009/465)
5. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamiseks sobivaks tunnistamine (2009/459)
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
    6.1. Eelnõu nr 2009/457
    6.2. Eelnõu nr 2009/458

7. Asustamata eluruumi üürile andmine (2009/453)
8. Viljandi linna jäätmekava kehtestamine (2009/463), I lugemine
9. Kohanime määramise korra muutmine (2009/452)
10. Raieloa andmise kord (2009/455)
11. Kultuurilinnade võrgustikus osalemine ja koostöölepingu sõlmimine sihtasutusega
Tallinn 2011 (2009/456)

12. Viljandi Linnavolikogu 25.11.2005 otsuse nr 18 „Üldhariduskoolide ja huvialakoolide
hoolekogudesse esindajate määramine" muutmine (2009/464)

13. Jaoskonnakomisjonide moodustamine 07.06.2009 toimuvateks Euroopa Parlamendi
valimisteks (2009/466)

14. Volikogu kirjavahetus
15. Sõnavõtud (ei olnud)

Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 25. märtsi 2009. aasta istung
toimus kolmapäeval, algusega kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Viljandi Linnavolikogu 31.03.2000 määrusega nr 25 kinnitatud "Reklaamimaks ja selle rakendamise kord Viljandi linnas" muutmine (2009/448)
2. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2009 otsuse 316 "Volituse andmine asjaõiguslepingu
sõlmimiseks Viljandi linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmiseks" muutmine ja täiendamine 
(2009/449)
3. Detailplaneeringu kehtestamine (2009/445)
4. Kohanime määramine (2009/446) ja (pärast vaheaega)
5. Viljandi linna üldhariduskoolide aineõpetajate 2009.a töötasustamise aluste kinnitamine (2009/447)
6. Viljandi Spordikooli põhimäärus (2009/439), II lugemine
7. Koostöölepingu sõlmimine Eesti Mereväe Staabiga (2009/450)
8. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2009. aasta tööplaani kinnitamine (2009/451)
9. Volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks Viljandi linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmiseks (2009/452)
10. Volikogu kirjavahetus 
11. Sõnavõtud (sõnavõtusoove ei olnud)
Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 25. veebruari 2009. aasta istung 
toimus kolmapäeval, algusega kell 17, Viljandi Raekojas

Volikogu infotund, istungi avamine ja päevakorra kinnitamine 

PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2009. aasta eelarve kinnitamine (2008/411), II lugemine
2. Eeltaotluste esitamine investeeringute kava koostamiseks (2008/417), II lugemise jätkamine
3. Viljandi linnavara valitsemise kord (2008/407), III lugemine
4. Viiratsi, Lastekodu 6 asuvate hoonete tasuta kasutusse andmine (2009/440)
5. Munitsipaalomandisse antud maaüksuse hoonestusõigusega koormamiseks nõusoleku
taotlemine (2009/437)

6. Hoonestusõiguse võõrandamine (2009/436)
7. Viljandi maastikukaitseala piirimuudatuse heakskiitmise taotlemine (2009/438)
8. Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord (2009/432), II lugemine
9. Teede ja tänavate sulgemise maks (2009/433), II lugemine
10. Viljandi Spordikooli põhimäärus (2009/439)
11. Viljandi Linnavolikogu 26.11.2008 määruse nr 108 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" täiendamine (2009/431)
12. Eeltaotluste koostamine investeeringute kava koostamiseks (2008/441)
13. Volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks Viljandi linna kasuks isikliku kasutusõiguse
seadmiseks (2009/444)

14. Viljandi Linnavolikogu sotsiaal- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (2009/443)
15. Volikogu kirjavahetus
16. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 


 

Viljandi Linnavolikogu 28. jaanuari 2009. aasta istung
toimus kolmapäeval, algusega kell 17, Viljandi Raekojas

Istungi avamine, päevakorra kinnitamine

PÄEVAKORD:
1. Eeltaotluste esitamine investeeringute kava koostamiseks (2008/417), II lugemine
2. Viljandi linna arengukava 2008-2015 muutmine (2009/421), I lugemine
3. Viljandi linnavara valitsemise kord (2008/407), II lugemine
4. Linnavara tasuta võõrandamine (2009/430)
5. Volituse andmine (2009/429)
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2009/434)
7. Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord (2009/432)
8. Teede ja tänavate sulgemise maks (2009/433)
9. Viljandi linna 2008. aasta preemiate määramine
9.1. Viljandi Linna Aasta Noore preemia määramine (2009/423)
9.2. Viljandi Linna laste ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli määramine (2009/427)
9.3. Viljandi Linna Kultuuri- ja spordipreemia määramine (2009/426)
9.4. Viljandi Linna Teatripreemia määramine (2009/428)
9.5. Viljandi Linna Aastapreemia määramine (2009/424)
9.6. Viljandi Linna Elutöö preemia määramine (2009/425)
9.7. Viljandi Linna Teenetemärgi omistamine 
(2009/435)
10. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2009/422)
11. Viljandi linna arengukava 2008-2015 muutmine (2009/421), II lugemine
12. Volikogu kirjavahetus 
13. Sõnavõtud

Linnavalitsuse informatsioon